Statuten


Artikel 1 - Naam en Zetel
Artikel 2 - Duur
Artikel 3 - Verenigingsjaar
Artikel 4 - Doel
Artikel 5 - Middelen
Artikel 6 - Lidmaatschap
Artikel 7 - Einde lidmaatschap
Artikel 8 - Bestuur
Artikel 9 - Verkiezing bestuursleden
Artikel 10 - Jaarlijkse ledenvergadering
Artikel 11 - Kascommissie
Artikel 12 - Buitengewone ledenvergadering
Artikel 13 - Van de vergadering
Artikel 14 - Geldmiddelen
Artikel 15 - Huishoudelijk reglement
Artikel 16 - Statutenwijziging
Artikel 17 - Ontbinding
Artikel 18 - Slotbepaling


Artikel 1 - Naam en Zetel

De Vereniging draagt de naam Vereniging van Functionarissen Transportveiligheid (VFT) en is gevestigd te Den Haag. Zij wordt in deze statuten verder genoemd de Vereniging.

Artikel 2 - Duur

De Vereniging is opgericht op 23 februari 1918. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. De statuten zijn gewijzigd op 14 februari 1984, op 31 oktober 1991, op 14 september 1998 en op 12 oktober 2001.

Artikel 3 - Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 4 - Doel

De Vereniging stelt zich ten doel de belangen te behartigen van haar leden.

Artikel 5 - Middelen

De Vereniging tracht het in artikel 4 omschreven doel te bereiken door:

 1. het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten;
 2. het houden van leden- en bestuursvergaderingen;
 3. het lidmaatschap van de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (hierna te noemen CMHF);
 4. het deelnemen aan de overlegstructuren binnen de CMHF;
 5. het deelnemen aan het georganiseerd overleg tussen de leiding van het departement en de vakcentrales;
 6. het desgewenst deelnemen aan overleg met de leiding van afzonderlijke diensten of diens vertegenwoordigers in individuele gevallen;
 7. het kandidaat stellen van leden voor ondernemingsraden;
 8. het aanbieden van verzoekschriften en rekesten;
 9. het aangaan van een collectieve verzekering voor rechtsbijstand in rechtspositionele aangelegenheden voor haar leden;
 10. het waar nodig of gewenst verzamelen en/of verstrekken van gegevens;
 11. het uitgeven van nieuwsbrieven;
 12. andere wettige middelen.

Artikel 6 - Lidmaatschap

 1. De Vereniging kent: gewone leden, postactieve leden, ereleden en donateurs. Waar in deze statuten wordt gesproken over leden of lid worden, worden daaronder verstaan zowel de gewone leden, de postactieve leden en de ereleden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
 2. Gewone leden kunnen zijn: middelbare en hogere functionarissen, in de ruimste zin des woords werkzaam of werkzaam geweest op het terrein van de veiligheid van het transport van personen of goederen.
 3. Postactieve leden kunnen zijn: gewone leden die de dienst waarin zij werkzaam zijn verlaten in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of in verband met daaraan gelijk te stellen omstandigheden.
 4. Ereleden kunnen zijn: zij die zich voor de Vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Zij worden op voordracht van het bestuur door de ledenvergadering benoemd.
 5. De aanmelding voor het lidmaatschap, dan wel de aanvraag tot wijziging van de aard van het lidmaatschap, anders dan het erelidmaatschap, geschiedt schriftelijk bij de secretaris van de Vereniging.
 6. Het bestuur is bevoegd iemand als gewoon lid of donateur toe te laten of te weigeren, behoudens beroep op de ledenvergadering bij weigering.

Artikel 7 - Einde lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
 2. Na het vervallen van het lidmaatschap door royement kan weder toetreding slechts plaatsvinden bij besluit van de ledenvergadering.

Artikel 8 - Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste 5 leden. Indien door tussentijdse vacatures het bestuur uit minder dan 4 leden bestaat is het bestuur verplicht aanstonds een buitengewone ledenvergadering bijeen te roepen ter voorziening in die vacatures. De overgebleven bestuursleden vormen niettemin tot het moment van deze voorziening een wettig bestuur.
 2. Het bestuur vertegenwoordigt de Vereniging in en buiten rechte. Tegenover derden is de Vereniging rechtsgeldig verbonden door de handtekening van de voorzitter of zijn plaatsvervanger en van een der andere bestuursleden.
 3. Het bestuur is gemachtigd tot het doen van uitgaven voor zover deze in de door de ledenvergadering vastgestelde begroting zijn opgenomen. Verbintenissen waaraan voor meerdere jaren financiële gevolgen zijn verbonden moeten vooraf de goedkeuring van de ledenvergadering hebben.

Artikel 9 - Verkiezing bestuursleden

Het bestuur wordt door de ledenvergadering uit de leden van de Vereniging voor een periode van ten hoogste drie jaren gekozen. De voorzitter wordt daarbij in functie gekozen, de overige bestuursfuncties worden door het bestuur onderling verdeeld. Aftredende bestuursleden zijn dadelijk herkiesbaar.

Artikel 10 - Jaarlijkse ledenvergadering

De jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar.

In deze vergadering brengt het bestuur verslag uit van het gevoerde beleid in het afgelopen verenigingsjaar, en komen aan de orde het jaarverslag, het financieel verslag van de penningmeester, de begroting voor het komende boekjaar en wordt gerapporteerd door de commissie als bedoeld in artikel 11 en vindt verkiezing plaats van bestuursleden als bedoeld in artikel 9.

Artikel 11 - Kascommissie

Een commissie van twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, telkenjare op voordracht van het bestuur door de ledenvergadering aan te wijzen, onderzoekt de rekening en verantwoording van de penningmeester over het afgelopen verenigingsjaar.

Aan de commissie worden alle boeken en bescheiden overgelegd. Goedkeuring door de commissie strekt het bestuur tot decharge. Indien de commissie meent de financiële stukken niet te mogen goedkeuren, wordt de beslissing genomen door de ledenvergadering.

Artikel 12 - Buitengewone ledenvergadering

Buitengewone ledenvergaderingen worden gehouden zo vaak het bestuur dit nodig acht, of wel op schriftelijke aanvraag van tenminste tien leden, met opgave van de punten van behandeling.

Artikel 13 - Van de vergadering

 1. Alle leden hebben het recht de jaarlijkse en buitengewone ledenvergaderingen bij te wonen.
 2. De ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid door zijn bij huishoudelijk reglement aangewezen plaatsvervanger.
 3. De besluiten op de ledenvergadering worden genomen bij meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. Ieder lid brengt een stem uit. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 4. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter van de vergadering.
 5. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. Een lid kan daarbij ten hoogste namens twee andere leden stemmen.

Artikel 14 - Geldmiddelen

 1. De geldmiddelen van de vereniging worden gevormd door:
 2. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de ledenvergadering.

Artikel 15 - Huishoudelijk reglement

De ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, dat nadere bepalingen bevat omtrent de organisatie en de werkwijze van de Vereniging. Dit reglement mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de statuten.

Artikel 16 - Statutenwijziging

 1. In de statuten van de Vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor de oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste veertien dagen.
 2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 17 - Ontbinding

 1. Tot ontbinding van de Vereniging kan slechts worden besloten in een ledenvergadering welke opzettelijk daartoe is bijeengeroepen. De bepalingen van artikel 16 zijn van overeenkomstige toepassing.
 2. Wordt tot ontbinding besloten, dan wordt tevens beslist wie met de liquidatie worden belast en wat de bestemming van een eventueel batig saldo zal zijn.

Artikel 18 - Slotbepaling

In alle gevallen waarin twijfel bestaat omtrent de uitleg van een of meer bepalingen van deze statuten of van het huishoudelijk reglement, of in gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur, behoudens beroep op de ledenvergadering.