Nieuwsbrief nummer 91

Oktober 2018

 

 

Indexatie pensioenen

Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangegeven dat het tijd werd dat de vakbonden beseffen dat zij voor hun post-actieve leden ook iets meer moeten doen dan alleen in de reguliere overlegorganen praten over een nieuw pensioenstelsel, blijkt de laatste tijd inderdaad dat de vakbonden meer aandacht besteden aan een op korte termijn broodnodige indexering van de pensioenen. De gelden daarvoor zijn ruimschoots aanwezig. Nu nog de door de Nederlandse Bank opgelegde te strenge regels wat betreft de dekkingsgraad, op basis van een feitelijk op lange termijn onvoorspelbare toekomst, versoepelen.

De VFT heeft overigens zowel schriftelijk als tijdens de ledenraden van de CMHF, sector Rijk, aangegeven dat wat haar betreft er niet zo nodig een compleet nieuw pensioenstelsel hoeft te komen. Een verhoging van de te hanteren rekenrente over een langere periode, met als resultaat een hogere dekkingsgraad, geeft voldoende ruimte om voor nu en in de toekomst een goed pensioen te garanderen!

 

Kennis

Naar aanleiding van de vele verontrustende signalen, uit zowel bedrijfsleven als medewerkers van ILT, dat de vereiste vakinhoudelijke kennis op het terrein van onder andere lucht- en scheepvaart en vliegtuig- en scheepsbouw niet geactualiseerd wordt en zelfs achteruit gaat, heeft de VFT middels een brief aan de Inspecteur-Generaal van ILT hierover haar verontrusting uitgesproken. In deze brief wordt de IG gevraagd hoe hij de kennisbehoefte bij de ILT-medewerkers denkt te gaan invullen. Tot op heden is er nog geen reactie op deze brief ontvangen.

 

Gesprek met HRM-ILT

Een kleine delegatie van het bestuur heeft in augustus op uitnodiging van HRM-ILT een informatief gesprek gehad over het niet door ILT toekennen van een salarisverbetering bij promotie van inspecteur naar senior-inspecteur bij ILT Scheepvaart. Dit gesprek vond plaats nadat de VFT de Inspecteur-Generaal van ILT schriftelijk op dit fenomeen had gewezen. Volgens het huidige Functiewaarderingssysteem, Fuwasys, is deze ongewenste gang van zaken helaas mogelijk. Om toch na promotie in aanmerking te komen voor een salarisverbetering moet er een functiewaarderingsonderzoek door de betrokken medewerker worden aangevraagd. Tijdens dat onderzoek wordt het “Rapport over de normering van de functies van (senior) inspecteur bij ILT Scheepvaart”, beter bekend onder de naam “Rapport Cnossen”, dat een aantal jaren geleden werd opgesteld en door de toenmalige OR-ILT goedgekeurd, gehanteerd. Dat rapport geeft een eenzijdig en onvolledig beeld van de grote variëteit aan opgedragen taken die de senior-inspecteurs nationaal en internationaal moeten uitvoeren. De conclusie is en was dan ook dat dat rapport de lading niet dekt en nodig moet worden herzien. Het bestuur van de VFT zal dat dan ook in eerste instantie bij de huidige OR-ILT aan de orde stellen.

 

Plaats van tewerkstelling

Tijdens het gesprek met HRM-ILT kwam ook naar aanleiding van het verzoek van de VFT aan de Inspecteur-Generaal om voor de medewerkers van de ILT een zelfde regeling met betrekking tot het bepalen van de plaats van tewerkstelling als voor Rijkswaterstaat te treffen aan de orde. Het kan toch niet zo zijn dat bij één en hetzelfde ministerie verschillende regelingen worden gehanteerd. Het bleek dat de voornoemde regeling zoals die thans bij Rijkswaterstaat wordt gehanteerd bij HRM-ILT volkomen onbekend was. In verband daarmee werd de complete regeling zoals die voor Rijkswaterstaat geldt aan de gesprekspartners van HRM-ILT overhandigd. Het bestuur van de VFT zal dit onderwerp ook in de OR onder de aandacht brengen.

 

FLO-perikelen

Door ziekte en ambtelijke traagheid is nog steeds niet bekend hoe uiteindelijk ILT gaat reageren op het door de betrokken leden goedgekeurde voorstel van de VFT met betrekking tot een redelijke afwikkeling van de oorspronkelijke FLO-aanspraken. ILT is nu aan zet.

 

Privacyverklaring

Ondertussen heeft de VFT een eigen privacyverklaring opgesteld welke binnenkort op de website van de VFT wordt gepubliceerd. Een kopie daarvan kan desgewenst bij de secretatis worden opgevraagd.

 

Reorganisatie ILT

Door ervaring met voorgaande reorganisaties van ILT en de onduidelijkheden met betrekking tot de uit te voeren taken bij plaatsing in een aangewezen onderdeel van de zogenaamde tijdelijke werkorganisatie (TWO), is voor een aantal leden van de VFT aanleiding geweest pro forma (bij voorbaat) bezwaar aan te tekenen tegen een plaatsing in een dienstonderdeel zonder dat bekend is wat voor werkzaamheden het desbetreffende lid daar daadwerkelijk moet gaan uitvoeren. Met de bezwering dat er voor de werknemers rechtspositioneel niets zal veranderen en het niet kunnen of willen aangeven wat de werkzaamheden gaan inhouden probeert de dienstleiding tevergeefs een ieder gerust te stellen. Daar komt nog bij dat diegenen die pro forma bezwaar hebben aangetekend wel opgeroepen worden hun bezwaar bij een bezwarencommissie toe te lichten terwijl zij nog niet weten wat hun taak in de nieuwe organisatie zal zijn. Vreemde gang van zaken dus.

 

Nadere uitwerking CAO

Veel zaken zoals bijvoorbeeld het werken volgens het nieuwe roosteren (HNR), het tijd- plaats- en apparaatsonafhankelijk werken (TPAW) en de actualisering van het functiewaarderingssysteem (FUWASYS) moeten nog nader worden uitgewerkt.

Juist deze onderwerpen zijn wat betreft onregelmatige werktijden, structureel werken op zaterdagen, noodzakelijk thuis en van huis uit werken en een meer realistische waardering van de werkzaamheden van uitvoerende diensten van groot belang voor onze leden in de binnen- en buitendiensten van ILT.

Daarom wordt er door het bestuur van de VFT tijdens vergaderingen van de sector Rijk van de CMHF steeds op aangedrongen dat, voorafgaande aan en tijdens behandeling van deze onderwerpen in het overleg van de vakcentrales met het Ministerie van Binnenlandse Zaken (SOR), voor nader overleg contact met de VFT wordt gehouden. Een en ander is ook toegezegd.

 

Vertrek secretaris

De huidige secretaris van de VFT, Jack van Waesberghe, heeft besloten bij de volgende Algemene Ledenvergadering van de VFT op 11 april 2019 zich niet meer beschikbaar te stellen voor de functie van secretaris van de VFT. Hij heeft de functie als secretaris dan 6 jaar vervuld. Het VFT bestuur is dan ook dringend op zoek naar een nieuwe secretaris. Geïnteresseerden voor deze functie kunnen zich melden bij de huidige secretaris of een van de andere bestuursleden.