Nieuwsbrief nummer 90

Juli 2018

 

VFT 100 jaar

Het is al weer bijna twee maanden geleden dat de VFT haar 100-jarig bestaan heeft mogen vieren.

Eťn van onze leden heeft naar de mening van het bestuur, naast zijn complimenten voor de organisatie van de feestelijkheden, goed weergegeven dat het vooral een dag van erkenning, verbazing en een oproep tot het zich als VFT actief inzetten voor het behoud en up to date houden van de vakkennis was.

Ook dagvoorzitter Henk ten Hoopen, oud hoofd Scheepvaartinspectie, legde hier de nadruk op.

Jammer was wel dat de Inspecteur Generaal van ILT na zijn presentatie tijdens het mini-symposium niet aan het afsluitende forum kon deelnemen, waar aan de andere gastsprekers, professor dr. ir. Weggeman van de TU Eindhoven en ir. Dick Dam van Fokker, vragen konden worden gesteld.

Het afsluitende diner werd als bijzonder gezellig ervaren.

Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat vooral dank zij de feestcommissie de viering zowel door het bestuur als vele aanwezigen als uitstekend geslaagd mag worden bestempeld.

Jammer genoeg vindt het volgende eeuwfeest pas over 100 jaar plaats.

 

CAO

Het onderhandelaarsakkoord over een nieuwe CAO is door de VFT, vertegenwoordigd in de sector Rijk van de CMHF, goedgekeurd. Ondertussen is de nieuwe CAO al door alle betrokken vakcentrales en de Minister van Binnenlandse Zaken ondertekend.

De looptijd van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2020 is en de salarisverhogingen oplopend tot in totaal 7% op 1 januari 2020 zijn daarbij al definitief vastgesteld.

Veel zaken zoals bijvoorbeeld het werken volgens het nieuwe roosteren (HNR), het tijd- plaats- en apparaatsonafhankelijk werken (TPAW) en de actualisering van het functiewaarderingssysteem (FUWASYS) moeten nog nader worden uitgewerkt.

Juist deze onderwerpen zijn wat betreft onregelmatige werktijden, structureel werken op zaterdagen, noodzakelijk thuis en van huis uit werken en een meer realistische waardering van de werkzaamheden van uitvoerende instanties van groot belang voor onze leden in de binnen- en buitendiensten van ILT.

Daarom is er door het bestuur van de VFT bij onze vertegenwoordiger in het SOR (Sectoroverleg Rijk) op aangedrongen dat, voorafgaande aan en tijdens behandeling van deze onderwerpen, voor nader overleg met betrekking tot onder andere afwijkende werktijden en werkzaamheden ís nachts en in de weekeinden contact met het secretariaat van de VFT wordt opgenomen.

Daarnaast kan bij de actualisering van het functiewaarderingssysteem er dan nogmaals op worden gewezen dat in het huidige onredelijke systeem promotie zonder salarisverbetering mogelijk is.

 

Postactieve leden

Misschien in eerste instantie maar bij nader inzien toch niet zo verwonderlijk, bleken bij alle vakbonden aanzienlijk meer postactieve dan actieve leden op het onderhandelaarsakkoord met betrekking tot een nieuwe CAO te hebben gereageerd. Logisch want die blijven al jaren wat betreft de pensioenuitkeringen achter bij de salarisontwikkelingen!

De vakbonden dienen zich dan ook te realiseren dat postactieve leden ook contributie betalen en er daarom, buiten het overleg in de SER en andere overleg- en raadgevende organen, toch naar wegen moet worden gezocht om bijvoorbeeld via het CAO-overleg tot een betere financiŽle nazorg te komen.