Nieuwsbrief nummer 87

December 2017

 

VFT 100 jaar

In de vorige nieuwsbrief werd al aangekondigd dat we het 100-jarig bestaan van de VFT als opvolger van de rechtspersoonlijkheid van de oorspronkelijke VASI op gepaste wijze gaan vieren.

Ondertussen heeft de feestcommissie niet stil gezeten met als resultaat dat locatie en datum van het feest bekend zijn.

Als locatie is gekozen voor het Aviodrome in Lelystad en als datum donderdag 31 mei 2018.

Voorlopig staat de aanvangstijd om 14.00 uur en sluiting van de feestelijkheden om 20.00 uur gepland.

Wat betreft de nadere invulling van die dag wordt zowel met het Aviodrome als met de uit te nodigen sprekers nog onderhandeld.

Vast staat al wel dat de dag met een diner zal worden afgesloten.

Besloten was al dat leden en donateurs met hun eventuele partner zullen worden uitgenodigd.

 

CAO sector Rijk

Over een nieuwe CAO voor de sector Rijk kan op dit moment worden gemeld dat de gezamenlijke vakbonden voor een 3,5% loonsverhoging gaan. Verder is van belang dat de CMHF-sector Rijk naar een aanpassing van het loongebouw en het daaraan gekoppelde functiewaarderingssysteem streeft. Dit is vooral voor de senior-inspecteurs van belang, daar die nu volgens dezelfde salarisschaal worden beloond als de inspecteurs.

 

Pensioenstelsel

De VFT heeft in een brief aan de sector Rijk het onderstaande laten weten:

 

Het bestuur van de VFT (Vereniging van Functionarissen Transportveiligheid) heeft tijdens haar vergadering op 7 november jl. vastgesteld dat naar haar mening het huidige pensioenstelsel geen aanpassing behoeft.

Een gewenste aanpassing uit de hoek van de overheid is wel het laatste waar de VFT op zit te wachten. De enigen die daar baat bij hebben zijn de banken!

De VFT is dan ook van mening dat dit onderwerp niet in de SER, maar uitsluitend in het overleg tussen werkgevers en werknemers aan de orde dient te komen.

Uiteraard kan de overheid, als grote werkgever, wel aan dat overleg deelnemen, maar niet als wetgever.

Mede gezien de huidige vaak ongefundeerde discussie over ons pensioenstelsel in de media, heeft het bestuur van de VFT gemeend u van haar standpunt op de hoogte te moeten stellen.

 

Op 21 december jl. is deze brief in de Sectorraad Rijk besproken. Het bestuur van de sector Rijk is voornemens het standpunt van de VFT ook aan de VCP (Vakcentrale voor Professionals), waarvan de CMHF lid is, voor te leggen. De VCP is vertegenwoordigd in de SER (Sociaal Economische Raad), het adviesorgaan van de Rijksoverheid.

 

Salarisschaal inspecteurs domein Scheepvaart

De VFT heeft in een brief aan de Inspecteur Generaal van ILT het onderstaande verzoek gedaan:

 

Misschien ten overvloede, maar voor alle zekerheid, wil het bestuur van de VFT (Vereniging van Functionarissen Transportveiligheid), u op de hoogte stellen van een in onze ogen ongewenst beloningssysteem bij ILT/Scheepvaart.

Bij ILT/Scheepvaart worden tot op heden inspecteurs en het merendeel van de senior-inspecteurs volgens dezelfde salarisschaal (schaal 11) beloond. De opgedragen taken van senior-inspecteurs en de daaruit voortspruitende verantwoordelijk- en bevoegdheden verschillen ten opzichte van de inspecteurs echter aanzienlijk.

Bij bevordering van inspecteur naar senior-inspecteur vindt er dus geen enkele salarisverbetering plaats. Het ontbreken van enige vorm van verschil in salariŽring roept begrijpelijkerwijs bij de betrokken senior-inspecteurs onbegrip en onvrede op.

Volgens het huidige door de sector Rijk gehanteerde functiewaarderingssysteem is zuiver juridisch gezien deze indeling in dezelfde salarisschaal mogelijk, maar niet bepaald wenselijk. Een indeling in hogere salarisschaal (schaal 12) is volgens het huidige systeem namelijk ook mogelijk!

In verband met het voorgaande roept het bestuur van de VFT, namens de betrokken senior-inspecteurs, u dan ook op de huidige salarisschaalindeling te heroverwegen.

Voor zover het bestuur van de VFT bekend, doet dit probleem zich alleen voor bij ILT/Scheepvaart.

Het bestuur hoopt op redelijke termijn van u een reactie op bovenstaande te mogen ontvangen.

 

Vervroegde uittreding

Hoewel de VFT en ILT steeds dichter bij een overeenkomst over de vervroegde uittreding van 8 van haar leden komen, is er nog steeds geen passende regeling die aan de betrokkenen kan worden voorgelegd. Wel kan worden gemeld dat, volgens artikel 69 van het ARAR, een eventuele overeen te komen regeling in aanmerking komt voor maatwerk. Daarnaast is vastgesteld dat een dergelijke regeling op departementaal niveau kan worden getroffen.

 

Flexibele ingang AOW

Desgevraagd heeft het bestuur van de Sector Rijk van de CMHF aangegeven voorstander te zijn van de invoering van een flexibele ingangsdatum van de AOW. Met andere woorden een ingangsdatum naar eigen keuze, bijvoorbeeld gelijklopend met de ingangsdatum van een flexibel pensioen. Uiteraard betekent dat ook dat dan de uitkering naar gelang de ingangsdatum lager of hoger zal uitvallen. Dit is overigens ook het standpunt van de VCP. Nu het kabinet nog overtuigen!  

 

Beste wensen

Het bestuur van de VFT wenst al haar leden en donateurs prettige feestdagen en een gezond en voorspoedig 2018.