Nieuwsbrief nummer 84

Maart 2017

 

Ambtelijke status

Onverwacht heeft de Eerste Kamer toch de sleutel van de kluis, waarin de initiatiefwet “Normalisering ambtelijke status” was opgeborgen, gevonden en de wetswijziging vervolgens aangenomen. U zult er in de dagelijkse praktijk weinig van merken. Omdat de uitwerking van deze wetswijziging nogal wat werk met zich meebrengt zal de feitelijke implementatie zeker niet voor 2020 plaats vinden. Er is nu een soort van status quo ontstaan waarbij de arbeidsvoorwaarden, vermeld in het ARAR, nog volledig van kracht blijven en vervolgens in 2020 of later grotendeels in een CAO zullen worden omgezet. Ook zal de nu nog geldende eenzijdige aanstelling door een arbeidsovereenkomst worden vervangen. Verontrustend is wel dat volgens de wetswijziging geen onderhandelingsplicht en geen overeenstemmingsvereiste met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden meer nodig zal zijn. Omdat bij inwerking treden van de wetswijziging de “Algemene wet bestuursrecht” niet meer van toepassing zal zijn, is de bestuursrechter niet meer bevoegd. Bezwarencommissies in hun huidige vorm zullen verdwijnen. Bij gerechtelijke procedures bent u dan aangewezen op de civiele rechter. Blijft natuurlijk de vraag wat het nut, behalve werkverschaffing voor juristen, van de normalisering van de ambtelijke status is.

 

Aanwijzing standplaats

Het verzoek van de VFT aan de OR-ILT om te onderzoeken of de Aanwijzing Standplaatsen RWS (Zie Nieuwsbrief nr. 82) ook voor ILT toepasbaar zou kunnen zijn, heeft de OR helaas laten weten hier geen prioriteit aan te willen geven. In verband daarmee heeft de VFT nu rechtstreeks contact met de IG-ILT opgenomen. Deze heeft laten weten het standplaatsenbeleid bij ILT opnieuw te willen bezien.

 

FLO-drama

Ondertussen hebben de acht betrokken leden, die aanspraak maken op vervroegde uittreding in het kader van het overgangsrecht FLO, een aantal gezamenlijke gesprekken met het bestuur van de VFT, de CMHF-onderhandelaars in het SOR en het DGO en vertegenwoordigers van ILT en Binnenlandse Zaken gevoerd. ILT stelt dat de betrokken leden de helft van hun aanspraken moeten inleveren, omdat zij in tegenstelling tot hun voorgangers geen eigen bijdrage (voormalige FPU) meer hoeven in te leveren. Hun aanspraken op voorwaardelijk pensioen, die zij nu wel behouden, zijn in de meeste gevallen zo laag dat dit in geen enkele verhouding tot de daarvoor in te leveren helft van hun aanspraken staat. De betrokken leden weigeren daarom vooralsnog  met het voorstel van ILT akkoord te gaan. Wordt vervolgd.

 

Gesprekken met Directeur Scheepvaart

Om de communicatie tussen de dienstleidingen van de verschillende ILT-domeinen en hun medewerkers te verbeteren is eerder door de VFT aan de OR-ILT gevraagd onderdeelcommissies voor die domeinen in te stellen. De OR-ILT heeft vervolgens aangegeven daar geen behoefte aan te hebben. Daar vooral bij ILT/Scheepvaart door de medewerkers wel de behoefte aan een betere communicatie met de directeur werd gevoeld, is vervolgens afgesproken dat, al naar gelang de behoefte van partijen, een afvaardiging van de OR aangevuld met een paar medewerkers, van tijd tot tijd een gesprek met de directeur ILT/Scheepvaart zou hebben. Hoewel het initiatief van de OR zou moeten uitgaan is, na een mislukte poging tot een dergelijke bijeenkomst, het tot op heden stil gebleven.

 

Functiewaarderingssysteem

De VFT hamert van tijd tot tijd steeds weer op een gehele of gedeeltelijke herziening van het functiewaarderingssysteem (Fuwasys) en dan in het bijzonder op de thans bestaande regeling dat de werknemer bij promotie soms geen salarisverhoging krijgt. Bij ILT/Scheepvaart krijgt de betrokken werknemer bij promotie van inspecteur naar senior-inspecteur geen salarisverhoging, hoewel hij of zij wel zwaardere taken en verantwoordelijkheden krijgt toebedeeld. Raar maar waar!

 

Beschikking op bezwaar tegen besluit toewijzing hogere salarisschaal

Eén van onze leden had bezwaar aangetekend tegen het besluit dat hij, op basis van een door de rechtbank opgelegd functiewaarderingsonderzoek (peildatum 01-01-2012) op één punt na niet in aanmerking kwam voor een hogere salarisschaal.

Hoewel hij naast enkele andere schaal 12 gerelateerde werkzaamheden, ook namens Nederland bij de IMO (International Maritime Organization, een onderdeel van de Verenigde Naties) is aangesteld  als Audit Team leider, voor de bij de lidstaten uit te voeren IMSAS (IMO Member State Audit Scheme) audits en deze ook regelmatig uitvoert, vond de bezwarencommissie dat geen extra punt waard.

Dus gewoon senior-inspecteur schaal 11 gebleven. Teleurstellend dat de overheid niet in staat blijkt te zijn werkzaamheden en inzet op de juiste waarde te (willen) beoordelen en daarmee motivatie en enthousiasme om zeep helpt.  

 

Afstand is niet hetzelfde als reistijd

Eén van onze leden heeft bij DAS advies gevraagd hoe te handelen tegen het op basis van reistijd in plaats van reisafstand aanwijzen van de dichtstbij zijnde plaats van tewerkstelling. Wordt vervolgd.

 

CAO 2017

Wat betreft de onderhandelingen voor een nieuwe CAO voor de sector Rijk valt te melden dat er niets valt te melden.

 

Algemene Ledenvergadering VFT

Op donderdag 6 april 2017 staat om 14.00 uur de Algemene Ledenvergadering van de VFT gepland. Dat zal plaats vinden in het Rijksverzamelkantoor te Zwijndrecht, waar ILT/Scheepvaart sinds een paar maanden gevestigd is. Twee weken voor deze vergadering zullen de relevante stukken naar de leden en donateurs worden opgestuurd.