Nieuwsbrief nummer 83

November 2016

 

Aanwijzing Standplaatsen RWS

Op een verzoek van de VFT aan de OR-ILT om te onderzoeken of de Aanwijzing Standplaatsen RWS (Zie Nieuwsbrief nr. 82) ook voor ILT toepasbaar zou kunnen zijn, heeft de OR helaas laten weten hier geen prioriteit aan te willen geven. In verband daarmee zal de VFT dit verzoek nu rechtstreeks aan de IG-ILT voorleggen.

 

FLO-perikelen

Gezien de huidige ontwikkelingen met betrekking tot de naar onze mening nog steeds geldende FLO-aanspraken van acht van onze leden, zal op 15 november a.s. door de VFT een samenkomst met de betrokkenen worden gehouden. Mr. Jan Hut, onderhandelaar namens de CMHF op dit dossier, zal hier ook voor worden uitgenodigd.

 

Gesprekken met Directeur Scheepvaart

Om de communicatie tussen de dienstleidingen van de verschillende ILT-domeinen en hun medewerkers te verbeteren is eerder door de VFT aan de OR-ILT verzocht onderdeelcommissies voor die domeinen in te stellen. De OR-ILT heeft vervolgens aangegeven daar geen behoefte aan te hebben. Daar vooral bij ILT-Scheepvaart door de medewerkers de behoefte aan een betere communicatie met de directeur werd gevoeld, is vervolgens afgesproken dat, al naar gelang de behoefte van partijen, een afvaardiging van de OR aangevuld met een paar medewerkers, een gesprek met de directeur ILT-Scheepvaart zou hebben. Na lang wachten heeft uiteindelijk zo’n gesprek plaatsgevonden. Dit eerste gesprek voldeed in ieder geval niet aan de verwachtingen van de VFT. Onder andere door het ontbreken van een agenda, was het voor de deelnemende medewerkers onduidelijk wat de bedoeling van het gesprek was.

 

Functiewaarderingsonderzoek

Elke werknemer werkzaam bij de sector Rijk heeft, wanneer hij of zij meent dat zijn of haar salarisschaal niet overeenkomt met de daadwerkelijk opgedragen werkzaamheden, het recht een onafhankelijk functiewaarderingsonderzoek aan te vragen. De werkgever is verplicht hieraan gehoor te geven. Er wordt namelijk steeds vaker geconstateerd dat de toegekende salarisschaal niet overeenkomt met de opgedragen werkzaamheden. Vooral werknemers die nieuw zijn aangenomen blijken te laag te zijn ingeschaald, ook als zij al geruime tijd zijn ingewerkt. Uiteraard is het verstandig een dergelijke aanvraag schriftelijk in te dienen.

 

Afstand is niet hetzelfde als reistijd

Het is het bestuur van de VFT ter ore gekomen dat in verband met de verhuizing van ILT-Scheepvaart naar Zwijndrecht ter bepaling van de locatie van het dichtstbijzijnde ILT-kantoor voor de buitendienstmedewerkers niet in alle gevallen de afstand maar de reistijd als norm zal worden gehanteerd. Zo kan in bepaalde gevallen door de dienstleiding worden voorkomen dat niet Zwijndrecht maar bijvoorbeeld Den Haag als dichtstbijzijnde locatie wordt aangemerkt. De VFT onderzoekt of dit conform het ARAR is.

 

Inzet CAO 2017

1. In de vorige CAO is vastgelegd dat de afspraak over het aanpassen van het loongebouw van de sector Rijk uit 2007 zal worden betrokken bij de invulling van de collectieve loonstijging van deze CAO. Voor de CMHF is deze afspraak prioritair. De CMHF denkt qua vormgeving aan “kanteling”; dit kan worden vormgegeven door de hogere schalen te verlengen.

2. De evaluatie van FUWASYS (Functiewaarderingssysteem) wil de CMHF aangrijpen om simultaan met de aanpassing van het loongebouw de functies bij uitvoeringsorganisaties op te waarderen.

3. In generieke zin moet er sprake zijn van koopkrachtverbetering. Concreet houdt dit in een compensatie voor de naar verwachting gestegen werknemersdeel pensioenpremie en een percentage loonstijging dat ligt boven het inflatieniveau.

4. Vanuit de vorige CAO ligt nog de belofte om het vervallen van de ouderschapsverlofkorting te compenseren. De CMHF wil deze belofte ingelost zien.

5. De CMHF acht het van belang het zgn. “SPAR-traject” (Samenwerking, Participatie, Arbeid en Rehabilitatie.) te continueren teneinde samen met de werkgever de belangrijke ontwikkelingen op het gebied van strategische personeelsplanning en alles wat hiermee samenhangt vorm te geven. Denk hierbij aan regels omtrent TPAW (Tijd, Plaats en Apparaat-onafhankelijk Werken), mantelzorg, ambtelijk vakmanschap, etc..

 

IKAP

Via de IKAP-regeling kunnen VFT-leden, werkzaam bij het Rijk, met een bewijs van betaling van de voor 2016 verschuldigde contributie of de daarvoor eind 2015 toegestuurde contributiebrief  een deel daarvan terugkrijgen. De aanvraag dient voor 16 november a.s. in P-Direkt te zijn ingediend.