Nieuwsbrief nummer 78

November 2015

 

 

Gerechtshof bevestigt geldigheid loonruimteovereenkomst

Op 27 oktober jl. heeft het Gerechtshof in Den Haag het door het FNV aangetekende hoger beroep tegen de loonruimteovereenkomst ongegrond verklaard. De op 2 oktober jl. afgesloten CAO blijft dus onverminderd van kracht.

 

FLO-toezeggingen

Op het ogenblik vinden er op hoog niveau besprekingen over de FLO-toezeggingen aan een aantal van onze leden plaats. Hopelijk valt er op korte termijn hierover goed nieuws te melden.

 

Zo zit dat

De verlaging van de pensioenopbouw is met ingang van 2015 geregeld via een door de Eerste en Tweede Kamer goedgekeurd kabinetsbesluit, waarbij is bepaald dat de opbouw van het pensioen per jaar slechts 1,875 % van het op dat moment geldende pensioengevend inkomen mag zijn. Een hogere opbouw is fiscaal niet aftrekbaar en dus onaantrekkelijk. Een en ander betekent dus een lagere pensioenopbouw. Onze en de andere vakbonden konden daar formeel wegens het primaat van de politiek, behalve wat lobbyen, niets tegen doen.

Dit staat dus volkomen los van de afgesloten CAO.

Het kabinet had erop gerekend dat door het kabinetsbesluit ook de pensioenpremie voor zowel werknemer als werkgever lager zou worden. Dat door het ABP toch nog een hogere premie wordt ingehouden, zonder een hogere pensioenopbouw, heeft alles te maken met de lage dekkingsgraad. Die hogere te betalen premie geldt uiteraard ook voor de werkgever, iets wat die niet had ingecalculeerd, vandaar de zware tegenvaller voor het kabinet. Onze sigaar uit eigen doos is voor het kabinet dus een klapsigaar geworden!

Het geschil tussen de andere drie bonden en het FNV uit zich voornamelijk in het door het FNV achteraf fel ageren tegen de verlaging van de pensioenopbouw, zonder daarbij te vermelden hoe dat dan moet worden opgelost.

Het pensioengevend inkomen is door de loonovereenkomst, vastgelegd in de nieuwe CAO, overigens wel gestegen. Dat is dus weer een kleine meevaller.

 

Fyra-debacle

De enquêtecommissie heeft in haar rapport over het Fyra-debacle vernietigend naar de politiek, de Nederlandse Spoorwegen en de ILT uitgehaald. Wat betreft de ILT is door de commissie met verbazing vastgesteld dat zonder rechtstreekse inspecties door ter zake deskundige experts van ILT vergunningen werden afgegeven. Staatssecretaris Mansveld heeft ondertussen haar conclusies getrokken en is opgestapt. Niet staatssecretaris Mansveld, maar minister Schultz is echter rechtstreeks verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de ILT, maar die is tot op heden de dans ontsprongen! Wat opvalt is dat uitgerekend per 1 november jl. de IG van de ILT, mevrouw Thunnissen, die namens minister Schultz het beleid van het vanachter een bureau op basis van rapporten van derden verlenen van vergunningen heeft uitgevoerd, de ILT heeft verlaten. Hopelijk komt ook de Tweede Kamer alsnog tot de conclusie dat de huidige manier van vergunning verlenen niet langer kan. De VFT hoopt dat het huidige onzalige beleid van de ILT met de nieuw te benoemen IG tot een einde komt.