Nieuwsbrief nummer 76

Augustus 2015

 

CAO

Hoewel dat ook door onze vakcentrale CMHF met enig gejuich is gepubliceerd zijn er toch nog wel wat kanttekeningen bij de loonruimteovereenkomst voor het overheidspersoneel te plaatsen.

Allereerst moet worden opgemerkt dat er nog geen sprake is van een CAO. Over de CAO voor de sector Rijk moet nog worden onderhandeld, daarbij worden de in de loonruimteovereenkomst afgesproken salarisverbeteringen weliswaar gerespecteerd, maar juist omdat de FNV het onderhandelaarsakkoord onder andere wegens de pensioenparagraaf niet heeft ondertekend, kunnen er zich nog heel wat strubbelingen voordoen. Op dit punt kan de VFT de FNV overigens niet helemaal ongelijk geven.

Ten tweede moet worden opgemerkt dat door de eerder al door de regering opgelegde versoberingen van de pensioenopbouw, waardoor er een vrijval van pensioenpremie optrad, een groot deel van de salarisverhoging een sigaar uit eigen doos is. De feitelijke verhoging, na jaren 0-lijn bedraagt met ingang van september 2015 slechts 1,25% + € 500,- en vanaf januari 2016 slechts 1,6%. Tel uit je winst!

Ten derde moet worden opgemerkt dat door de afspraak dat er de eerste jaren geen herstelopslag zal worden gehanteerd, om daarmee een overigens zeer geringe verbetering van de dekkingsgraad voor de pensioenen te bewerkstelligen, dat vooral voor de portemonnee van de werkgever gunstig uitvalt.

Desondanks heeft het bestuur van de VFT gemeend de loonruimteovereenkomst met een positief advies aan de leden ter instemming voor te leggen.

 

FLO-toezeggingen

Hoewel bijna een half jaar geleden door EC-O&P van Binnenlandse Zaken tijdens een voorlichtingsbijeenkomst het tegendeel werd beweerd, is zowel tijdens het Sectoraal Overleg Rijk (SOR) als het Departementaal Georganiseerd Overleg (DGO) erkend dat de betrokken medewerkers van ILT-Scheepvaart onverkort recht hebben op de hen eerder schriftelijk toegekende aanspraken op vervroegde uittreding. Tot op heden is echter een toegezegde schriftelijke herbevestiging uitgebleven. Het is kennelijk erg moeilijk om toe te geven dat EC- O&P onjuiste voorlichting heeft gegeven.

 

Departementaal Georganiseerd Overleg

Ons lid Stephan van Dijck, inspecteur-vlieger, is kort geleden namens de CMHF als plaatsvervangend lid tot het Departementaal Georganiseerd Overleg (DGO) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu toegetreden.

 

Keuzemogelijkheid vervroegde uittreding

Op een door de CMHF-fractie in het DGO geadviseerde brief aan de directeur ILT-Scheepvaart met betrekking tot een keuzemogelijkheid wat betreft de ingangsdatum van de FLO-toezeggingen is tot op heden geen reactie gekomen.

 

Plaats van tewerkstelling 2016

In verband met het met ingang van 1 januari 2016 opheffen van de regeling woonplaats = plaats van tewerkstelling c.q. standplaats voor de buitendienstmedewerkers van ILT-Scheepvaart, is een discussie met de dienstleiding ontstaan over hoe na die datum thuis en van huis uit nog kan en/of moet worden gewerkt. De vraag of de fiscus het als privé gereden kilometers beschouwt als er met de dienstauto van huis uit naar kantoor wordt gereisd, dus feitelijk sprake is van woon/werkverkeer, speelt hierbij een belangrijke rol. Moet daarom de dienstauto na werktijd voortaan bij een ILT-kantoor worden geparkeerd?

Ook het niet meer vergoeden van de thuiswerkplek terwijl er feitelijk nog steeds wordt verwacht dat er thuis en van huis uit werkzaamheden worden verricht is een punt van discussie. Moet er thuis nog ruimte worden vrij gehouden voor werkzaamheden thuis?

Hoe zit het met de oorspronkelijke criteria voor het in dienst nemen op basis van onder andere de woonplaats van de medewerker?

Het laatste woord hierover is hier zeker nog niet gesproken. De bal ligt nu bij de dienstleiding.