Nieuwsbrief nummer 71

December 2014

Goed vertrouwen, slechte raadgever

Helaas blijkt uit een recente bezwarenprocedure dat wanneer men niet binnen de vastgestelde periode van 6 weken bezwaar tegen een besluit aantekent, het achteraf indienen van een verzoek om alsnog in aanmerking te komen voor een hogere salarisschaal of een andere functiebenaming geen kans van slagen heeft. Een lid van onze vereniging zou, als hij tijdig bezwaar tegen zijn toegekende salarisschaal had aangetekend, volgens onze juridische bijstand een grote kans van slagen hebben gehad om via een bezwaar- en eventuele beroepsprocedure een hogere salarisschaal toegekend te krijgen. Het betrokken lid was er echter in goed vertrouwen vanuit gegaan dat hij geen bezwaar hoefde aan te tekenen tegen het besluit waarbij een hogere functiebenaming maar geen salarisverbetering werd toegekend. Hij ging er vanuit dat die salarisverbetering, op basis van een rapport over de normering van de functies van (senior) inspecteur bij ILT Scheepvaart, wel goed zou komen. Hoewel hij exact aan de daarin genoemde criteria voor een daarbij behorende hogere schaal voldeed, werd die na achteraf bleek niet toegekend. Teleurgesteld heeft hij vervolgens ontslag genomen. Het is daarom aanbevelingswaardig om bij elk besluit goed op te letten of dat besluit overeenkomt met uw verwachtingen en bij de minste twijfel bezwaar aan te tekenen. Goed vertrouwen blijkt soms een slechte raadgever.

 

Onderdeelcommissies

Omdat door alle partijen erkend wordt dat de communicatie tussen dienstleiding en medewerkers bij ILT niet optimaal is, is bij het bestuur van de VFT het idee ontstaan om te kijken of het instellen van onderdeelcommissies daarvoor geen oplossing biedt. De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) biedt daarvoor de mogelijkheid. Deze onderdeelcommissies, bij de gratie van de bestuurder (IG) en de ondernemingsraad (OR), kunnen op het niveau van de ILT-domeinen worden samengesteld. Zij zijn veelal zo samengesteld dat één of meer OR-leden daarin zijn afgevaardigd aangevuld met gekozen medewerkers van het desbetreffende domein. Aangezien de in het voorjaar 2015 aftredende OR meent dat een dergelijke exercitie op de agenda van de dan nieuw gekozen OR hoort, kunnen eventuele verkiezingen pas later in 2015 plaats vinden. Het bestuur van de VFT hoopt op niet al te lange termijn een enquête onder de medewerkers van de domeinen te kunnen organiseren, waarin zal worden gevraagd of men het instellen van onderdeelcommissies een goede zaak vindt en of men zich daar wel of niet kandidaat voor wil stellen.

 

Verkiezing OR-ILT

Stephan van Dijck, ILT-luchtvaart, heeft aangegeven zich weer kandidaat voor verkiezing in de OR-ILT te willen stellen.

Geen van onze leden werkzaam bij ILT-Scheepvaart heeft zich tot nu toe voor verkiezing kandidaat gesteld!

De VFT roept haar leden bij ILT Scheepvaart dringend op zich kandidaat te stellen. Als medewerker is het van groot belang uw stem in het overleg met de Inspecteur-Generaal te laten horen.

 

Dringend verzoek

Om de secretaris en de penningmeester, naast hun normale werk, zo veel mogelijk te ontlasten graag wijzigingen van adres, telefoonnummer of e-mailadres zo spoedig mogelijk doorgeven via secretaris@vft-cmhf.nl. Bij voorbaat dank.

 

Algemene ledenvergadering

Op woensdagmiddag 8 april 2015 wordt in het kantoor van ILT-Scheepvaart, Groothandelsgebouw, ingang C, te Rotterdam weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Aanvang 14.00 uur. Graag nu al in uw agenda voor 2015 opnemen.

 

Dagvergoedingen

De belastingdienst heeft via een door haar uitgevoerd onderzoek, bestaande uit een enquête onder een groep ambtenaren en wat algemene gegevens van het CBS, gemeend dat de huidige dagvergoedingen voor dienstreizen bovenmatig zijn. Zij gaan op basis van dit onderzoek over het door hen geachte bovenmatige deel van de verschillende componenten belasting heffen. Gezien het feit dat het bestuur van de VFT ernstige twijfels heeft over de kwaliteit en objectiviteit van dit onderzoek en zich afvraagt welke ambtenaren zijn ondervraagd, heeft zij tijdens een vergadering van de sector Rijk van de CMHF gevraagd een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de werkelijke kosten die tijdens binnenlandse dienstreizen worden gemaakt en hiermee eventueel de belastingdienst te confronteren.

 

CAO

Al sinds 2010 is er geen CAO voor de rijksambtenaren. De onderhandelingen van de vakbonden met Binnenlandse Zaken over een nieuwe CAO zijn recent weer door de vakbonden opgeschort. De minister van Binnenlandse Zaken, lees het kabinet en dan in het bijzonder de ministers van Financiën en Sociale Zaken liggen behoorlijk dwars en willen in feite dat de rijksambtenaren alleen maar inleveren. Zelfs de vrijval van gelden van 0,8% uit het pensioenakkoord, een overeenkomst tussen werkgevers - ja inderdaad dus eigenlijk het kabinet - en werknemers wordt door het kabinet ingepikt. Pure diefstal!

Hier past maar één antwoord en dat is dat de ambtenaar luid en duidelijk laat horen dat de nullijn niet de norm is. Dat de politiek zich niet doorlopend - tot op detailniveau - bemoeit met arbeidsvoorwaarden puur vanuit financieel gezichtspunt. Nee, we gaan niet demonstreren op het Malieveld, er moeten slimmere acties worden bedacht. Suggesties zijn welkom.

 

Pensioen

Op twee manieren wordt door het huidige kabinet aan onze pensioenen geknabbeld.

- Met het feitelijk al beklonken Witteveenkader-2 wordt de toegestane fiscale aftrek van de pensioenpremie verder verlaagd, waardoor er minder pensioen kan worden opgebouwd.

- Met het wetsvoorstel van staatssecretaris Kleinsma wordt, door de dekkingsgraad te verhogen voordat er geïndexeerd mag worden, de mogelijkheid van indexatie van de bestaande en nog op te bouwen pensioenen aanzienlijk verkleind.

Ondanks het feit dat een aantal leden van de Eerste Kamer, van partijen die het wetsvoorstel steunen, hebben toegegeven dat dit wetsvoorstel zeer ongunstige gevolgen voor de gepensioneerden en dus ook voor de Nederlandse economie kan hebben en eigenlijk niet noodzakelijk is, is dat nog geen garantie dat dit onzalige wetsvoorstel zal sneuvelen. Niet common sense maar partijpolitiek zal waarschijnlijk de uitslag bepalen.

 

Ambtelijke status

Over het voorstel en derhalve de zin om de ambtelijke status van ambtenaren te veranderen respectievelijk af te schaffen begint onder een aantal leden van de Eerste kamer steeds meer twijfel te bestaan. Voor zover bekend is er nog geen datum geprikt waarop dit voorstel op de agenda komt. Wordt vervolgd.