Nieuwsbrief nummer 70

November 2014

Verkiezing OR-ILT

In april 2015 zullen er weer verkiezingen plaatsvinden voor een nieuwe ondernemingsraad bij de Inspectie Leefbaarheid en Transport. Reeds nu roept de VFT haar leden dringend op zich kandidaat te stellen. Als medewerker is het van groot belang uw stem in het overleg met de Inspecteur-Generaal te laten horen. Sinds de opheffing van de ondernemingsraden bij de verschillende domeinen van de ILT is dit het enige platform waar u als gelijkwaardig gesprekspartner met de dienstleiding kunt communiceren en fungeert u tevens als directe verbinding met de werkvloer. Wouter Kroesen zal zijn lidmaatschap van de OR beëindigen . Nu is een collega aan de beurt. Stel ons niet teleur en stel u kandidaat! Vraag niet wat de VFT voor u kunt doen, maar vraag wat u voor de VFT kan doen. (Kennedy)

 

Piketdienst

Hoewel het protocol voor de piketdiensten stelt dat een oproep in het kader van de piketdienst niet plaatsgebonden is en men dus niet per se thuis een oproep hoeft af te wachten, werd wel gesteld dat men niet met de dienstauto ergens anders op bezoek mocht gaan. Gelukkig heeft een bestuurslid van de VFT de dienstleiding erop gewezen dat dit een onwerkbare situatie is. De dienstleiding staat nu dan ook toe, dat men met de dienstauto tijdens piketdienst een privé bezoek kan afleggen om na een oproep vandaar uit direct de gevraagde dienst te kunnen verlenen.

 

De nieuwe pensioenregeling (Bron ABP)

Vanaf 2015 wordt het opbouwpercentage verlaagd. Dit geldt voor uw ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Vanaf 2015 gelden er in de ABP-regeling twee opbouwpercentages. Welke voor u geldt, is afhankelijk van uw salaris. Er is voor een opdeling in salarisgroepen gekozen omdat op die manier de pensioenopbouw in de 2 groepen zo hoog mogelijk wordt. Het opbouwpercentage wordt vanaf 2015 inkomensafhankelijk. Het opbouwpercentage geeft het stukje pensioen weer dat u jaarlijks opbouwt. De hoogte van dit percentage wordt dus vanaf 2015 afhankelijk van uw inkomen.

Bij een voltijd salaris tot ongeveer 37.000 bruto per jaar bouwt u 1,701% pensioen op. De franchise bedraagt dan ongeveer 10.000.

Bij een voltijd salaris vanaf ongeveer 37.000 bruto per jaar bouwt u 1,875% pensioen op. De franchise bedraagt dan ongeveer 12.500.

Een andere belangrijke wijziging in de nieuwe regeling is de aftopping van het pensioengevend salaris boven 100.000. Dat wil zeggen, als u meer dan 100.000 bruto per jaar verdient, bouwt u geen pensioen op over het bedrag boven die 100.000 via uw ABP-regeling. Uw pensioenopbouw daalt. Dit is wettelijk bepaald. Momenteel overleggen de sociale partners over de mogelijkheden van een aanvullende netto-pensioen-regeling. Om toch op individuele basis een wat hoger ouderdomspensioen op te kunnen bouwen zou dit mogelijk ook voor deelnemers met een bruto salaris lager dan 100.000 een optie zijn.

 

Vanaf 2015 sluit de pensioenregeling aan op de AOW-leeftijd. De leeftijd waarop uw pensioenuitkering ingaat, verandert. Dit was voorheen de eerste dag van de maand waarop u 65 jaar wordt. Vanaf 1-1-2015 is dit de AOW-leeftijd. U kunt er wel voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan. Vanaf 1-1-2015 kunt u nog steeds vanaf 60 jaar uw pensioen in laten gaan. Wel is de maximaal toegestane leeftijd verhoogd naar uw AOW-leeftijd plus 5 jaar. Als de AOW-leeftijd dus in de toekomst stijgt naar 67 jaar, kunt u zolang u werknemer blijft tot uw 72ste uw pensioen uitstellen.

Let op: vanaf 1-1-2014 is de pensioenrekenleeftijd al verhoogd naar 67 jaar. Dit betekent dat bij het vaststellen van de premie en het berekenen van uw toekomstige pensioen ervan is uitgegaan dat uw pensioen ingaat op uw 67ste. De rekenleeftijd is dus niet hetzelfde als de pensioenleeftijd die vanaf 1-1-2015 verandert.

 

Als u al met pensioen bent wordt het nabestaandenpensioen berekend over het pensioen dat is opgebouwd. Het nabestaandenpensioen over de jaren tot 1-1-2004 is ongeveer 70% van het ouderdomspensioen. Voor de jaren na 2004 is dat ongeveer 35%. U bouwde vanaf 2004 dus geen volledig nabestaandenpensioen op.

De opbouw van uw nabestaandenpensioen gaat vanaf 2015 omhoog. Ontvangt u op dit moment nabestaandenpensioen? Dan verandert er niets voor u. Bouwt u pensioen op, dan wordt het nabestaandenpensioen (dat bij overlijden na 67 jaar wordt uitgekeerd) vanaf 1-1-2015 verhoogd van ongeveer 35% naar 50%. En vanaf 2016 wordt het nabestaandenpensioen verder verhoogd naar 70%.

Verdient u minder dan 29.234,54 dan wordt het nabestaandenpensioen (dat bij overlijden voor/na 67 jaar wordt uitgekeerd), vanaf 2015 in één keer verhoogd van 35% naar 70%.

Op het moment dat u met pensioen gaat, kunt ervoor kiezen om uw eigen pensioen te verhogen met uw nabestaandenpensioen. Dit kan helemaal of voor een gedeelte.

 

Een groot aantal deelnemers dat pensioen opbouwt onder de regeling ABP KeuzePensioen, heeft recht op voorwaardelijk pensioen. Dit voorwaardelijk pensioen wordt verlaagd in de lijn met de verlaging van het ouderdomspensioen. Ook gaat per 1 januari 2015 de rekenleeftijd van deze voorwaardelijke rechten van 65 jaar naar 67 jaar, zoals dat eerder al gebeurde bij het ouderdomspensioen. Hebt u recht op voorwaardelijk pensioen? Dan wordt u door het APB hierover geïnformeerd.

 

De exacte hoogte van de pensioenpremie voor 2015 is op dit moment nog niet bekend. In november stelt het ABP-bestuur de premie vast. U betaalt niet over uw volledige salaris premie, maar over een deel daarvan. De sociale partners bepalen het deel van het salaris waarover geen premie wordt berekend. (Dit heet franchise voor premieafdracht)

 

Pensioen-middag

Bent u gepensioneerd, met FLO of nog werkzaam?

Wilt u worden bijgepraat over de nieuwe pensioenmaatregelen?

Heeft u vragen over zaken betreffende het ABP-pensioen?

Ga dan naar de voorlichtingsbijeenkomst op maandag 24 november, aanvang 13.15 uur

De bijeenkomst wordt gehouden bij de CMHF, Ametisthorst 20 in Den Haag.

U kunt binnenlopen vanaf 12.30 uur. Voor een broodje wordt gezorgd.

Sprekers zijn:

Cees Michielse, lid van het bestuur van ABP.

Paul Müller, lid van het verantwoordingsorgaan van ABP.

Ter afsluiting wordt u uitgenodigd voor een drankje.

U kunt zich aanmelden via: het aanmeldingsformulier (Ctrl + klikken)

Heeft u vragen over uw pensioen of over de pensioenmaatregelen in het algemeen, dan ontvangt de CMHF deze graag vooraf via het aanmeldingsformulier of het e-mailadres: fo@cmhf.nl.

 

Lopende procedures

Een uitspraak van de rechtbank in Middelburg inzake bevordering zonder salarisverbetering laat nog steeds op zich wachten. Middels een tussenuitspraak van de rechtbank werd de werkgever om aanvullende informatie gevraagd. De werkgever heeft hierover, middels een aanvraag tot uitstel, wel erg lang gedaan. Hopelijk is op korte termijn een uitspraak te verwachten.

 

Vrijwel zeker gaat een senior-inspecteur met hulp van de VFT een beroep op een beslissing op bezwaar van de Inspecteur-Generaal aantekenen om hem geen salarisverbetering toe te kennen, hoewel een recente functiewaardering aangaf dat hem salarisschaal 12 zou moeten worden toegekend.

 

Aanvangsdatum FLO

De eventuele keuzemogelijkheid om de aanvangsdatum van het FLO terug te rekenen vanaf het bereiken van de leeftijd van 65 jaar of vanaf de ingangsdatum van de AOW, ligt thans bij de fractie van de CMHF in het Departementaal Georganiseerd Overleg (DGO) van de vakbonden met de Secretaris Generaal. Wordt vervolgd.

 

Ambtelijke status

Het voorstel van een paar Tweede Kamerleden om de ambtelijke status van ambtenaren te herzien, dat de Tweede Kamer reeds heeft gepasseerd, maar nog door de Eerste Kamer moet worden goed- of afgekeurd, roept vooral veel vragen op. Voor de leden van de VFT verandert er in feite weinig. Zij blijven ambtenaar, met dien verstande dat de huidige aanstellingen moeten worden omgezet naar arbeidsovereenkomsten, dat de arbeidsvoorwaarden zoals nu beschreven in het ARAR moeten worden omgezet in een CAO en dat de Algemene Wet Bestuursrecht niet meer van toepassing zal zijn. U krijgt nu bij ontslag met het UWV te maken en geschillen kunnen nu aan de kantonrechter worden voorgelegd. Uiteraard is het vorenstaande slechts een summiere opgave van de eventuele veranderingen die u te wachten staan. Wat betreft het primaat van de politiek valt er weinig of geen verbetering te wachten, want zoals het er nu uitziet blijft de Minister van Binnenlandse Zaken uw werkgever die in opdracht van het Kabinet uw arbeidsvoorwaarden blijft bepalen. De vraag reist dan ook wat, behalve voor het beïnvloeden van de publieke opinie wat betreft ambtenaren, het nut van een dergelijke gigantische operatie van aanpassingen van wetten is. Insiders beweren zelfs dat veel Kamerleden daar ondertussen zelf ook zo over denken, wat overigens geen garantie voor het afwijzen van het wetsvoorstel is.