Nieuwsbrief nummer 69

Juli 2014

 

Onderhandelaarsakkoord nieuwe regeling SBF

Binnenlandse Zaken is met de vakbonden een onderhandelaarsakkoord met betrekking tot een nieuwe regeling substantieel bezwarende functies overeengekomen. Helaas heeft men gemeend het Besluit overgangsrecht FLO-functies hierbij te betrekken. Dit besluit regelt de vervroegde uittreding na 2000 van buitendienstmedewerkers die tot 2000 aanspraak op FLO hadden. Het is daardoor een aflopende regeling. Schriftelijk bevestigde aanspraken op deze regeling zouden volgens de onderhandelaar namens de CMHF sector Rijk, waarbij de VFT is aangesloten, worden geŽerbiedigd. Dat was echter niet uit de tekst van het akkoord op te maken. De VFT heeft daarom om een duidelijke schriftelijke bevestiging van een en ander verzocht. Ondertussen is na herhaald aandringen van het bestuur het onderhandelaarsakkoord op dit punt als volgt aangepast:

ďBestaande afspraken die zijn gemaakt vanwege het niet aanmerken van een FLO- functie als SB-functie en vanwege het vervallen van de aanmerking als SB-functie worden geŽerbiedigd.Ē

 

ILT Luchtvaart

In het onderhandelaarsakkoord is tevens vastgelegd dat voor de zittende medewerkers van ILT Luchtvaart met voormalige FLO-functies, die op 55-jarige leeftijd konden uittreden en thans nog een substantieel bezwarende functie bekleden (SBF), een aparte overgangsregeling met het ministerie van IenM zal worden afgesproken. Onze onderhandelaar van de CMHF, mr. Jan Hut, zal hen rechtstreeks bij de onderhandelingen daarover betrekken.

 

Ingang overgangsrecht FLO-functies

Voor de medewerkers, die volgens het Besluit overgangsrecht FLO-functies vervroegd kunnen uittreden, geldt volgens het onderhandelaarsakkoord nog steeds het bereiken van de leeftijd van 65 jaar minus het aantal maanden FLO waarop men aanspraak heeft als uitgangspunt. Dat betekent dat zij met een AOW-gat te maken krijgen. Dit zou kunnen worden overbrugd als de dienstleiding op individuele basis akkoord gaat met een verschuiving van de ingangsdatum van het FLO met het aantal maanden dat het AOW-gat groot is. Volgens onze onderhandelaar is dat, hoewel niet expliciet vermeld in het onderhandelaarsakkoord, mogelijk. Kortom, de FLO-er die het AOW-gat wil overbruggen zal dat zelf met de dienstleiding overeen moeten komen. Let wel, onder alle omstandigheden is de dan geldende AOW-leeftijd de datum waarop de FLO-uitkering eindigt en het pensioen ingaat.

 

Vergoedingen volgens Reisbesluiten

De belastingdienst vindt, na een door hen ingesteld onderzoek, dat sommige vergoedingscomponenten volgens de Reisbesluiten binnen- en buitenland bovenmatig zijn en dat over dat deel van die vergoedingen belasting zouden moeten worden ingehouden. Tot op heden worden de vergoedingen netto uitgekeerd. De CMHF, sector Rijk, heeft echter aangekondigd dat, wanneer er inderdaad belasting over het bovenmatige deel van de vergoedingen moet worden ingehouden, de rekening bij Binnenlandse Zaken, in de vorm van brutering van de vergoedingen zal worden geŽist.

 

Lopende rechtsprocedures

Wat betreft de lopende rechtsprocedures, variŽrend van aangetekende bezwaren, een beroep bij de rechtbank en een hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep, zijn tot op heden geen adviezen respectievelijk uitspraken te melden.

 

Arbeidsverhoudingen

Onder de werknemers van ILT Scheepvaart bestaat nogal wat onvrede over de feitelijke kennis van de dienstleiding met betrekking tot de taken waaraan zij geacht worden leiding te geven en de manier van leiding geven. Verder maken de werknemers zich zorgen over het behouden en bijhouden van hun actuele kennis. Alleen met een betere communicatie tussen werknemers en dienstleiding is dit probleem niet op te lossen. Belangrijk is vooral dat ILT Scheepvaart minder intern en meer extern gericht gaat werken. Met andere woorden meer aandacht gericht op het inspecteren van schepen, tijdens de bouw en daarna. Bij het aannemen van nieuwe uitvoerende medewerkers moet weer zoals voorheen worden gelet op het kennisniveau op tenminste HBO-niveau en ruime ervaring op het gebied van de bouw en/of het operationele bedrijf van schepen.