Nieuwsbrief nummer 68

Mei 2014

 

Onnodige commotie

Degenen die met toepassing van het Besluit tot wijziging van de Overgangsregeling FLO met SBF-verlof, dus niet meer met ontslag gaan, zouden volgens sommige bronnen een gedeelte van hun aanspraak op pensioen opeten. Dat verhaal wordt vooral door een grote groep medewerkers bij Justitie tot zelfs in de Tweede Kamer verkondigd. Het is alleen niet juist. De ingangsdatum van het SBF-verlof wordt tot op heden nog steeds bepaald door het aantal toegekende maanden teruggerekend vanaf de datum dat de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt. Daarnaast is echter bepaald dat dit SBF-verlof eindigt op het moment dat het bedrag van de daarbij horende uitkering gelijk is aan het bedrag van de dan geldende aanspraak op ABP-pensioen. Vanaf dat moment gaat het ABP-pensioen in. Dat zou kunnen betekenen dat men al voor de afloop van de SBF-regeling, dus vr het bereiken van de leeftijd van 65 jaar feitelijk met pensioen gaat en dus vanaf dat moment geen pensioen meer opbouwt en voor de rest van de levensjaren een lagere pensioenuitkering krijgt. Een eenvoudige rekensom leert echter dat dit, op misschien een enkele uitzondering na, niet het geval is. Vanaf het moment dat het SBF-verlof ingaat wordt namelijk ten minste 80% van het dan geldende salaris toegekend, terwijl de aanspraak op pensioen op dat moment in het gunstigste geval 70% van het salaris, maar meestal lager, zal bedragen. Het is dus vrijwel onmogelijk dat vr het bereiken van de leeftijd van 65 jaar de aanspraak op pensioen zodanig zal oplopen dat die gelijk zou zijn aan de op dat moment geldende uitkering volgens de SBF-regeling. Bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar, en niet eerder, gaat dus pas het ABP-pensioen in, waarvan de opbouw tot dat moment gewoon is doorgegaan. Je bent immers tot die leeftijd met verlof en niet met ontslag. Er zal dus geen sprake zijn van het opeten van een gedeelte van het pensioen! Uiteraard krijgt men wel te maken met een AOW-gat, want met de FLO/SBF-regeling gaat het ABP-pensioen in ieder geval wel op de leeftijd van 65 jaar in.

 

Overleg in SOR met betrekking tot FLO/SBF gestart

Op 17 april jl. heeft de voorzitter van het SOR (Sector Overleg Rijk) namens de werkgever een herzien voorstel met betrekking tot een nieuwe FLO/SBF-regeling gedaan. De werkgever heeft in zijn voorstel aangegeven dat over het AOW-gat, dat door de huidige regeling is ontstaan, valt te praten. De VFT heeft in ieder geval aangegeven dat niet moet worden gemorreld aan de al jaren geleden schriftelijk toegezegde duur van de FLO-uitkering.

 

Te professioneel

In verband met de overgang naar het Functiegebouw Rijk is door het Expertisecentrum Organisatie & Personeel een rapport over de normering van de functies van (senior) inspecteur bij ILT Scheepvaart opgemaakt. Ook de unieke en belangrijke functie van onderzoeker (scheeps- en milieurampen en ongelukken aan boord van schepen) met de daarbij horende werkzaamheden, vereiste kennis en vaardigheden wordt in dat rapport vermeld. Deze functie met de functiebenaming van senior-inspecteur wordt in dat rapport ingedeeld in salarisschaal 12. Hoewel een medewerker van ILT-Scheepvaart deze functie al sinds 2006 tot volle tevredenheid van betrokken partijen uitoefent en er in functioneringsgesprekken nooit aanmerkingen op zijn functioneren zijn gemaakt, weigert de dienstleiding om onduidelijke redenen salarisschaal 12 toe te kennen. Mogelijk heeft dat te maken met het gegeven dat de betrokken medewerker alleen maar verstand van schepen, de operationele bedrijfsvoering daarvan en geen afgeronde academische opleiding heeft. Daarnaast lijkt mee te spelen dat hij zijn taak te professioneel heeft uitgevoerd en daarbij soms niet welgevallige misstanden in de scheepvaart heeft bloot gelegd. Na jaren aan het lijntje te zijn gehouden, met uitsluitend mondelinge reacties op zijn schriftelijke verzoeken en een, hoe vreemd dat ook klinkt, vereiste tussentijdse sollicitatie naar zijn eigen functie, heeft hij de handdoek in de ring gegooid en ontslag genomen. Jammer want daardoor verdwijnt weer een uitstekende kracht. De VFT raadt haar leden dan ook aan niet zonder concrete schriftelijke toezeggingen, wat betreft salaris, een hogere functie te aanvaarden.

 

Bevordering zonder salarisverhoging

Het Functiegebouw Rijk en dan in het bijzonder de Functiefamilie Toezicht wordt op het ogenblik door de dienstleiding misbruikt om toezichthouders te bevorderen tot senior-inspecteur en daarmee gepaard gaande zwaardere taken op te dragen zonder dat daar een salarisverbetering tegenover staat. Ondertussen heeft de rechtbank te Middelburg in een beroepsprocedure een tussenuitspraak gedaan, waarbij kort gezegd de Minister wordt uitgenodigd binnen vier weken nader uit te leggen waarom de salarisverbetering niet wordt toegekend. Wordt vervolgd.

 

Problemen met toekenning toelage bezwarende werkomstandigheden

Hoewel de IG over het toekennen van een toelage bezwarende werkomstandigheden met de OR-ILT overeenstemming heeft bereikt, blijkt dat inspecteurs in verschillende functies bij ILT Luchtvaart nog steeds geen of te weinig toelage wordt toegekend. Een aantal van hen heeft hiertegen bezwaar aangetekend. Wordt vervolgd.