Nieuwsbrief nummer 67

Maart 2014

Bevordering zonder salarisverhoging

Het Functiegebouw Rijk en dan in het bijzonder de Functiefamilie Toezicht wordt op het ogenblik door de dienstleiding misbruikt om toezichthouders te bevorderen tot senior-inspecteur en daarmee gepaard gaande zwaardere taken op te dragen zonder dat daar een salarisverbetering tegenover staat. De VFT heeft er bij de CMHF op aan gedrongen deze discrepanties in het Functiegebouw Rijk in het overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de orde te stellen en ongedaan te maken.

 

Arbeidsvoorwaarden inspecteur-vliegers

De IG wil nog steeds de vliegtoelage, een substantieel deel van het salaris van de inspecteur-vliegers, afschaffen. De OR heeft niet ingestemd met het voorstel. De IG en de OR zijn daar over in gesprek, waarbij het de bedoeling is dat de OR alsnog wordt overtuigd. Of het inderdaad tot een wijziging van het OR-standpunt zal leiden is nog niet bekend.

De kantonrechter heeft recent bepaald dat de OR geen instemmingsrecht met betrekking tot het gastvliegerschap heeft, omdat dit recht alleen betrekking heeft op de sociale aspecten. Door deskundigen wordt dit standpunt als onjuist en bovendien als slecht onderbouwd beschouwd. Het gevolg is wel dat het niet instemmen van de OR zonder betekenis is. Over de vervolgstappen is nog niets bekend.

 

Verantwoordingsorgaan ABP

Twee postactieve leden van de VFT, drs. Eger en mr. Maschhaupt hebben zich kandidaat gesteld voor verkiezing in het Verantwoordingsorgaan van de ABP. Het bestuur van de VFT roept haar postactieve leden, maar ook postactieven die geen lid zijn van onze vereniging maar wel via het ABP een uitkering krijgen, op om te gaan stemmen en uiteraard op één van onze kandidaten te stemmen. Het is helaas niet gelukt onder de nog actieve leden van de VFT kandidaten te vinden, maar het bestuur roept alle nog actieve leden en niet leden op om in ieder geval op een CMHF-kandidaat te stemmen. Dit kan van 11 t/m 28 maart 2014 op de ABP internetsite (www.ABP.nl). Vanaf 10 maart ontvangen deelnemers aan het ABP het ABP magazine met daarbij de kandidatenlijst in de post.

 

Pensioenopbouw

Hoewel het kabinet de fiscale aftrekbaarheid van maximaal 2,25% naar maximaal 1,85% van het brutoloon wil verlagen, kan een pensioenfonds wel besluiten een hogere premie te berekenen. Over die meerdere premie wordt dan wel belasting betaald, maar dat betekent dat over de pensioenuitkering later geen belasting kan worden ingehouden. Kortom elk huidig nadeel levert in de toekomst een voordeel op. Het kabinet probeert dat meerdere sparen wel te voorkomen, maar voorlopig hebben ze daarvoor nog geen instrument voorhanden.

 

Algemene ledenvergadering

Woensdag 9 april a.s. wordt weer een algemene ledenvergadering van de VFT belegd. De vergadering begint ’s middags om 14.00 uur in het Groothandelsgebouw te Rotterdam. Graag deze middag voor de vergadering vrij houden.