Nieuwsbrief nummer 66

december 2013

Bevordering zonder salarisverhoging

Twee leden hebben, na overleg met DAS rechtsbijstand, ondertussen beroep aangetekend tegen de beslissing op bezwaar van de IG om na bevordering tot senior-inspecteur geen salarisverhoging toe te kennen. De zitting van de rechtbank zal op 28 januari 2014 te Middelburg plaats vinden. Ondertussen is deze zaak ook onder de aandacht gebracht van de gesprekspartners in het SOR (Sector Overleg Rijkspersoneel)


Hoger beroep tegen uitspraak van de rechtbank in Middelburg.

Op 24 oktober jl. heeft de rechtbank te Middelburg uitspraak gedaan in de zaak met betrekking tot het door twee leden aangetekende beroep tegen de beslissing op bezwaar inzake het aanwijzen van de plaats van tewerkstelling. De rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard. Na overleg met DAS rechtsbijstand hebben de betrokken leden hoger beroep aangetekend bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht. Naar de mening van DAS zijn er voldoende redenen dit hoger beroep aan te tekenen.

 

Arbeidsvoorwaarden inspecteur-vliegers

De IG wil nog steeds de vliegtoelage, een substantieel deel van het salaris van de inspecteur-vliegers, afschaffen. De OR is door de IG gevraagd in te stemmen met het stopzetten van de toelage, maar heeft daarmee gemotiveerd niet ingestemd. De IG heeft vervolgens het DGO verzocht in te stemmen, doch dit verzoek is ingetrokken nadat het DGO bekend maakte ontevreden te zijn over het procesverloop en daarbij het OR-oordeel respecteert. De IG overweegt nu naar de kantonrechter te gaan om vervangende toestemming te vragen als de OR niet alsnog instemt. Het gastvliegerschap is inzet van andere procedures bij zowel de bestuursrechter, de kantonrechter als de Ondernemingskamer.

 

FLO

Hoewel dat nog niet definitief vaststaat, zal wat betreft de ingangsdatum van het FLO/SBF vrijwel zeker de datum van de op dat moment geldende AOW-leeftijd minus het aantal toegekende maanden worden gehanteerd. Het komt er dus op neer dat de nog rechthebbenden tenminste een paar maanden langer zullen moeten werken.

 

Bezwarende werkomstandigheden

Gelukkig valt er toch ook nog goed nieuws te melden. Hoewel al in maart 2009 door een groot aantal leden bezwaar werd aangetekend tegen het besluit “Harmonisatie arbeidsvoorwaarden” en tijdens de zitting van de bezwarencommissie het afschaffen van het onderdeel met betrekking tot de toelage bezwarende werkomstandigheden werd ingetrokken, kan nu gemeld worden dat na herhaald ingestelde onderzoeken met terugwerkende kracht vanaf 2012 een aanzienlijk hogere toelage wordt toegekend.

 

Perspectief

Zoals onze leden ondertussen in het laatste CMHF-magazine Perspectief hebben kunnen lezen, zal dit magazine in zijn huidige vorm niet langer worden uitgebracht. Wegens een steeds kleinere kring van afnemers en daardoor oplopende kosten heeft de CMHF, na raadpleging van de op dat moment nog afnemende verenigingen, dit helaas moeten besluiten.

De VFT heeft er daarbij wel op aangedrongen om regelmatig per e-mail een nieuwsbrief met actuele informatie rechtstreeks naar alle leden te sturen. Voor onze leden zonder e-mail zal het bestuur van de VFT deze nieuwsbrief per post versturen. Zoals het er nu naar uitziet zal als gevolg van het wegvallen van het abonnement de contributie voor het lidmaatschap van de VFT met ingang van 2015 naar beneden kunnen worden bijgesteld.

 

Verantwoordingsorgaan ABP (Hoe verzin je zo’n naam)

Onlangs is via een e-mail aan alle leden van de VFT gevraagd zich voor een nieuw te vormen Verantwoordingsorgaan van het ABP kandidaat te stellen. Dit nieuwe verantwoordingsorgaan zal voor een deel uit actieve deelnemers, voor een deel uit gepensioneerden en voor een deel uit werkgevers bestaan. De actieve kandidaten worden door de actieve deelnemers in het ABP-pensioen en de postactieve kandidaten door de gepensioneerden gekozen. De vier vakcentrales te weten CMHF, Ambtenaren Centrale, AbvaKabo en CNV Publieke Zaak kunnen kieslijsten indienen. De kandidaten van de VFT komen op de afzonderlijke lijsten voor actieven en postactieven van de CMHF te staan. Het verantwoordingsorgaan komt in de plaats van de huidige deelnemersraad. Om de kans op verkiezing zo groot mogelijk te maken is het belangrijk dat alle leden en donateurs, maar ook alle overige medewerkers die kiesgerechtigd zijn hun stem op een van onze kandidaten uitbrengen. Het verkiezingsreglement is u ondertussen toegezonden.

 

Indexatie ABP Pensioen

Een groot aantal VFT-leden heeft ook aanspraken op een pensioenuitkering uit het Pensioenfonds voor de Koopvaardij. Dit pensioenfonds heeft onlangs bekend gemaakt dat reparatie van niet toegekende indexaties bij een eventueel verbeterde dekkingsgraad in de toekomst niet gerepareerd zullen worden. Desgevraagd heeft Barbara Leach, tot 1 januari a.s. namens de CMHF lid van de Pensioenkamer, medegedeeld dat zij een dergelijk signaal bij het ABP niet heeft opgevangen, maar niets uitsluit. Zij acht het niet uitgesloten dat bij een eventuele reparatie de deelnemers ten opzichte van de gepensioneerden voor een groter deel van die reparatie in aanmerking zullen komen.

 

Beste wensen

Het bestuur van de VFT wenst alle leden en donateurs fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2014 toe.