Nieuwsbrief nummer 65

September 2013

 

Bevordering zonder salarisverhoging

Een aantal leden is zonder salarisverhoging bevorderd van inspecteur naar senior-inspecteur. Een paar van hen hebben bezwaar aangetekend tegen het niet toekennen van een daarbij horende hogere salarisschaal. Na de aantekenaars van het bezwaar te hebben gehoord, heeft de bezwarencommissie een advies afgegeven. Op basis van dit advies heeft de IG het bezwaar ongegrond verklaard. De betrokken leden hebben ondertussen DAS verzocht namens hen beroep tegen de beslissing van de IG bij de rechtbank aan te tekenen.

 

Beroep tegen beslissing op bezwaar

Op 1 augustus heeft een meervoudige kamer van de rechtbank in Middelburg, met betrekking tot het door twee leden aangetekende beroep tegen een beslissing op bezwaar inzake het aanwijzen van de plaats van tewerkstelling, partijen gehoord. Hoewel de rechtbank had toegezegd een uitspraak binnen zes weken te doen, heeft zij recentelijk laten weten meer tijd nodig te hebben.

 

Omgekeerde uitleg

Hoewel het Reisbesluit binnenland bepaald dat de standplaats door de plaats van tewerkstelling wordt bepaald, meent het management van ILT dat de standplaats, als het hen zo uitkomt, bepalend voor de plaats van tewerkstelling is. Hopelijk wordt in de uitspraak van de rechtbank in Middelburg deze omgekeerde uitleg onderuit gehaald.

 

Algemene Wet Bestuursrecht

In de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) is uitdrukkelijk bepaald aan welke termijnen de bestuurder zich bij een aangetekend bezwaar tegen een besluit moet houden. Dat wordt helaas van tijd tot tijd met voeten getreden. Hoewel de aantekenaar van een bezwaar zich nadrukkelijk aan een termijn van zes weken na dagtekening van een besluit moet houden, daar anders zijn bezwaar niet ontvankelijk wordt verklaard, blijkt dat overtreding van de termijn waarbinnen de bestuurder een beslissing op bezwaar moet nemen zonder enige sanctie kan plaatsvinden. De bezwaarde kan nu alleen onder dreiging van het verbeuren van een dwangsom een beslissing op bezwaar binnen de gestelde termijn afdwingen, maar dan moet hij dat eigenlijk wel gelijk met het aantekenen van het bezwaar doen. Hoog tijd dat de wetgeving op dit punt wordt aangepast.

 

Toelage bezwarende werkomstandigheden

Hoewel al in maart 2009 door een groot aantal leden bezwaar werd aangetekend tegen het besluit “Harmonisatie arbeidsvoorwaarden” en tijdens de zitting van de bezwarencommissie het afschaffen van het onderdeel met betrekking tot de toelage bezwarende werkomstandigheden werd ingetrokken, heeft het nog tot 2013 geduurd voordat de IG, na door haar herhaald ingestelde onderzoeken, inzag dat wat betreft de medewerkers van ILT Scheepvaart inderdaad sprake is van bezwarende werkomstandigheden. Erg van harte gaat dat echter niet, want de OR heeft niet kunnen instemmen met de wijze waarop de IG de toelage bezwarende werkomstandigheden wil gaan toekennen.

 

Pensioenen

Op 16 september jl. is tussen de werkgevers overheid en de centrales van overheidspersoneel een onderhandelaarsakkoord met betrekking tot de ABP pensioenen gesloten. Zonder in detail te treden komt het erop neer dat de pensioenrichtleeftijd met ingang van 2014 van 65 naar 67 jaar wordt verhoogd. Globaal komt het erop neer dat beginnende ambtenaren als gevolg van een lagere premie tot hun 67ste jaar moeten doorwerken om een zelfde pensioen op te bouwen als nu tot op de leeftijd van 65 jaar werd opgebouwd. Voor de oudere ambtenaren heeft dit niet zo’n impact daar de vóór 2014 opgebouwde pensioenrechten blijven meetellen. Overigens blijft de leeftijd waarop men met geheel of gedeeltelijk pensioen kan gaan wel tussen de 60 en 70 jaar liggen.

 

FLO

Binnenlandse Zaken als werkgever van de Rijksambtenaren had het onzalige idee opgevat om het aantal maanden dat men in het kader van FLO/SBF eerder kan uittreden te limiteren. Erger nog, reeds toegezegde en zelfs al ingegane uittredingen zouden hieronder gaan vallen. Uiteraard heeft de VFT hier via de sector Rijk van de CMHF sterk tegen geprotesteerd. Daarnaast heeft de VFT kenbaar gemaakt niet te begrijpen waarom de vakcentrales überhaupt met de werkgever over verslechtering van de arbeidsvoorwaarden gaan praten zonder dat daar ook maar iets tegenover staat. Gelukkig zijn ook de vakcentrales niet met de voorgestelde verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden akkoord gegaan.

 

Nachtdienstontheffing

Binnenlandse Zaken had ook bedacht dat de ontheffing voor 55-plussers om nachtdiensten te verrichten, wegens de toenemende vergrijzing afgeschaft moest worden. De vaste toelage onregelmatige dienst vanaf 55 jaar hangt volgens Binnenlandse Zaken samen met de nachtdienstontheffing en zou daarmee ook kunnen worden afgeschaft. Ook dit voorstel kon in de ogen van de vakcentrales gelukkig geen genade vinden.

 

Het laatste woord

Als aftredend redacteur wil ik u onderstaand stukje geschiedenis, dat op verzoek van de gezamenlijke vakcentrales begin dit jaar werd opgesteld, niet onthouden:

1.      Tot 2000 werden de inspecties voor eerste afgifte, vernieuwing of verlenging van certificaten, inclusief tekeningenkeur hoofdzakelijk door de Scheepvaartinspectie in binnen- en buitenland uitgevoerd. Tijdens dit gehele proces werden nieuwe ontwikkelingen op het gebied van scheepsconstructie, navigatiemiddelen, redding- en veiligheidsmiddelen, voortstuwing, elektrotechniek en automatisering ter plaatse op de voet gevolgd en beproefd. De betrokken inspecteurs waren derhalve op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op scheepvaartgebied.

2.      Door een tariefstelsel voor deze inspecties en de uitgifte van certificaten, waarin alle kosten inclusief overhead waren verwerkt, bedroop de Scheepvaartinspectie, als afzonderlijk onderdeel van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, zich zelf voor het grootste deel. De reis- en verblijfskosten naar en in het buitenland waren voor rekening van de betrokken rederij. Niet reguliere onaangekondigde inspecties op Nederlandse schepen en buitenlandse schepen in Nederlandse havens werden uiteraard niet in rekening gebracht.

3.      De leiding en bemanning van de Scheepvaartinspectie bestond toen nog volledig uit vakmensen die uit de scheepsbouw- en scheepvaartwereld voortkwamen en waaraan hoge toelatingseisen werden gesteld. Bij deze dienst waren managers een nog onbekend fenomeen.

4.      In 2000 werd de Inspectie Verkeer en Waterstaat in het leven geroepen, waarin verschillende inspecties op papier werden samengevoegd. De eerste managers, niet gehinderd door enige kennis van de scheepsbouw- en scheepvaartwereld deden hun intrede.

5.      De door de verschillende kabinetten vereiste bezuinigingen begonnen daarna geleidelijk ook hun tol wat betreft kwaliteit en kwantiteit te eisen.

6.      Door het afstoten van juist de reguliere inspecties naar de erkende classificatiebureaus, lees commerciële bedrijven, en het sluiten van convenanten met rederijen, die dan beloven zelf op de veiligheid van schepen, bemanning en lading toe te zien, is de Scheepvaartinspectie tot een papieren tijger geworden. Erger is echter dat hierdoor geleidelijk ervaring en actuele kennis verloren gaat.

7.      Feit is dat sinds 2000 het aantal aanhoudingen van Nederlandse schepen in buitenlandse havens geleidelijk is opgelopen. In de scheepvaartwereld heeft Nederland zijn vooraanstaande positie dan ook grotendeels verloren.

8.      Uiteraard zijn door het afstoten van taken de inkomsten van de Scheepvaartinspectie vrijwel tot nul gereduceerd en de kosten ten laste van de belastingbetaler gekomen.

Geachte leden en donateurs dit was mijn laatste woord.

Tot ziens op 23 februari 2018, als de voormalige VASI, nu VFT, 100 jaar bestaat.

Jaap Rikkers