Nieuwsbrief nummer 63

April 2013

 

Pensioen

Het kabinet heeft het onzalige plan opgevat om het maximum van de premie voor de pensioenopbouw dat fiscaal aftrekbaar is tot 1,75% van het bruto loon te verlagen.

Door het sociaal akkoord geeft de regering de sociale partners zes weken de tijd om met alternatieven te komen voor de geplande inperking van de fiscaal aftrekbare pensioenopbouw. Het kabinet heeft € 250 mln. over voor alternatieven. Om te zorgen dat ook jongeren een volwaardig pensioen kunnen blijven opbouwen zet de MHP in op een fiscale aftrekbaarheid van 2% in plaats van de huidige 2,25%. Daar moet uiteraard wel wat tegenover staan.

Een variant kan een zogenaamd nettoloon sparen via een vrijstelling in box 3 zijn.

Een andere variant is om de belastingheffing gedeeltelijk te verschuiven van pensioenuitkering naar pensioeninleg.

 

Inspecteur-vlieger

Het dossier inspecteurs-vlieger van het domein Luchtvaart sleept nu bijna drie jaar voort. Deze groep inspecteurs kunnen hun werk alleen uitvoeren als ze over actieve vliegervaring beschikken. Het bestuur van ILT verschilt hierover van mening met de inspecteurs, met de luchtvaartsector en met de door het bestuur geconsulteerde deskundigen. Desondanks is vorig jaar zonder pardon een streep gezet door het maken van actieve vlieguren als verkeersvlieger.

Een vervolgens door de Ondernemingsraad aangespannen rechtszaak heeft geleid tot de harde toezegging dat de situatie uiterlijk december 2012 zou worden hersteld en dat de eerdere besluiten zouden worden ingetrokken.

Van herstel is echter nog steeds geen sprake. Op één van de inspecteurs na worden de inspecteurs nog steeds niet in staat gesteld hun competenties op het minimumniveau te houden. De inspecteurs zijn genoodzaakt hun werkzaamheden onder protest voort te zetten. Ondertussen worden steeds meer kerntaken van de inspecteurs uitbesteed aan via payrolling ingehuurd (ex-)personeel van Nederlandse luchtvaartbedrijven en dat onder riante voorwaarden.

 

Rekenrente

De sociale partners pleiten voor een stabielere rente om te berekenen hoeveel pensioenfondsen in kas moeten hebben om aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Die rekenrente is volgens hen nu te veel afhankelijk van de conjunctuur.

 

Onzalig idee

Voorzitter Biesheuvel van MKB-Nederland zegt van het kabinet in de onderhandelingen over het sociaal akkoord de toezegging te hebben gekregen dat een door het kabinet aan te stellen ‘verkenner’ met de pensioenfondsen en met minister Henk Kamp de mogelijkheid van leningen van pensioenfondsen aan MKB gaat bekijken.

 

Bevordering zonder salarisverhoging

Een aantal leden is zonder salarisverhoging bevorderd van inspecteur naar senior-inspecteur. Een paar van hen hebben bezwaar aangetekend tegen het niet toekennen van een daarbij horende hogere salarisschaal. Binnenkort zal een bezwarencommissie de betrokkenen horen en vervolgens advies uitbrengen aan de Inspecteur-generaal ILT.

 

Beroep tegen beslissing op bezwaar

Bij de rechtbank in Breda loopt nog steeds een beroep tegen een beslissing op bezwaar met betrekking tot het aanwijzen van de plaats van tewerkstelling.

 

Akkoord sociaal beleid Rijk

Donderdag 11 april jl. is ten langen leste een akkoord ondertekend door de vakbonden en de werkgever Rijk over een sociaal plan onder de noemer Van Werk Naar Werk (VWNW). Het sociaal plan heeft een beperkte looptijd tot 1 januari 2016. Bij reorganisaties geldt tot die datum een non-ontslaggarantie. Een ambtenaar die wegens een reorganisatie voor begeleiding van werk naar werk in aanmerking komt en uit eigen beweging kiest voor een baan buiten de ABP-sector, krijgt zijn voorwaardelijke pensioenaanspraken vergoed. Ga voor meer informatie naar “Veelgestelde vragen” op www.cmhf.nl

 

Griffiekosten

Een voornemen van het kabinet om de griffiekosten aanzienlijk te verhogen is gelukkig van de baan.