Nieuwsbrief nummer 62

Februari 2013

 

Betaling contributie

Diegenen die hun contributie voor 2013 nog niet hebben overgemaakt worden verzocht dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen.

U kunt de voor u geldende contributie overmaken op:

Postgironummer 279023 ten name van VFT, Brunel 58, 1422 RL Uithoorn.

De contributies bedragen € 136,- voor actieve leden, € 64,- voor postactieve leden en  € 12,50 voor donateurs.

 

Pensioen

Het kabinet heeft het onzalige plan opgevat om het maximum van de premie voor de pensioenopbouw dat fiscaal aftrekbaar is tot 1,75% van het bruto loon te verlagen.

Dat betekent dat er minder premie zal worden ingehouden en het netto loon iets hoger zal uitvallen, maar dat betekent ook dat het uiteindelijke pensioen aanzienlijk lager zal gaan uitvallen.

De fiscus zal door deze verlaging meer belasting in de schatkist kunnen storten en voor de werkgever zal zijn deel van de premie lager uitvallen.

Kortom de werknemer betaalt het gelag!

De MHP, waar de VFT via de CMHF bij is aangesloten, heeft weliswaar te kennen gegeven het hier niet mee eens te zijn, maar zou zich op dit punt best wat harder mogen opstellen.

 

Onevenredig zwaar getroffen

Postactieven zijn door de met ingang van dit jaar van kracht geworden belastingregels zwaar in hun portemonnee getroffen. Veel postactieve leden leveren hierdoor tussen de € 1000,- en € 2000,- netto per jaar in.

Hoewel er nog wel begrip kan worden opgebracht voor dat deel dat wordt veroorzaakt door een verhoging van de inkomstenbelasting, is dat zeker niet het geval voor het deel dat wordt veroorzaakt door de buitensporige verhoging van de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet.

Postactieven worden hierdoor wel onevenredig zwaar getroffen en verwachten dan ook dat de gezamenlijke vakcentrales hiertegen in het geweer komen.

 

Nieuwe bestuursleden

Tot op heden heeft zich één actief lid voor een bestuursfunctie kandidaat gesteld.

Voor de gewenste verjongingskuur is nog tenminste één actief lid nodig.

Schroom niet u aan te melden.

 

Bevordering zonder salarisverhoging

Een aantal leden is zonder salarisverhoging bevorderd van inspecteur naar senior-inspecteur. Een paar van hen hebben bezwaar aangetekend tegen het niet toekennen van een daarbij horende hogere salarisschaal.

Wordt vervolgd.

 

Beroep tegen beslissing op bezwaar

Bij de rechtbank in Breda loopt nog steeds een beroep tegen een beslissing op bezwaar met betrekking tot het aanwijzen van de plaats van tewerkstelling.

Ondertussen gehoord dat de behandeling nog wel even kan aanlopen.

Wordt vervolgd.

 

Algemene ledenvergadering

Op woensdagmiddag 10 april a.s. zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering weer in het Groothandelsgebouw te Rotterdam plaatsvinden.

Reserveer deze datum vast in uw agenda.