Nieuwsbrief nummer 61

December 2012

 

Betaling contributie

De contributiebrieven voor 2013 zijn er weer uit. Vanaf nu zonder de bekende acceptgiro. Voor de betaling kunt u het ING postgironummer 279023 ten name van VFT, Brunel 58, 1422 RL Uithoorn, gebruiken. Dat gironummer staat ook in de voettekst van de contributiebrief. Volgend jaar wordt het IBAN nummer NL36INGB0000279023 ingevoerd. Dat nummer kunt u ook al in de voettekst van de contributiebrief vinden.

 

Papieren tijger

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit (Federal Aviation Administration) heeft de directie van ILT Luchtvaart te kennen gegeven dat, als onze luchtvaartmaatschappijen op de V.S. willen blijven vliegen, het inspectieniveau omhoog moet. Volgens een artikel in de NRC van 5 oktober jl., maakt de FAA zich zorgen over het tekort aan vluchtinspecteurs met kennis van de in gebruik zijnde vliegtuigtypen. Ondanks het door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit gewenste niveau heeft de directie van ILT Luchtvaart nota bene besloten het zogenaamde gastvliegerschap stop te zetten, zodat de aanwezige ervaringsdeskundigheid snel verdwijnt. In het NRC-artikel wordt ook gesteld dat vergeleken met andere landen het belang van technische kennis bij ILT Luchtvaart niet hoog staat aangeschreven. Het lijkt erop dat inspecties en beoordelingen langzamerhand tot een papieren exercitie verworden, waarbij lijstjes worden afgevinkt in plaats van dat er door ervaren inspecteur-vliegers daadwerkelijk wordt ge´nspecteerd. Kortom een papieren tijger. Het technisch-inhoudelijke werk wordt ondertussen voor veel geld aan externe partijen uitbesteed. Het artikel in de NRC heeft ook tot vragen in de Tweede Kamer geleid.

  

Ondernemingsraad

Het zal veel leden niet zijn ontgaan dat de dit jaar gekozen ondernemingsraad ILT niet als legitimatie voor het gevoerde beleid door de bestuurder wenst te fungeren. Hoewel de regelmatig uitkomende nieuwsbrieven van de OR een duidelijk beeld van de activiteiten van de OR geven, meent het bestuur van de VFT toch dat een compliment op zijn plaats is. Over bijvoorbeeld het afschaffen van het gastvliegerschap zonder dat daarover advies of instemming was gevraagd heeft de OR, door deze zaak aan de Ondernemingskamer voor te leggen, een duidelijk standpunt ingenomen.

 

Laatste nieuws

Ondertussen heeft de Ondernemingskamer van het Amsterdamse Gerechtshof de zaak van het zonder gevraagd advies van de OR afschaffen van het gastvliegerschap behandeld. Onder dreiging dat ILT het risico zou lopen dat een uitspraak niet gunstig zou zijn, heeft de rechtbank voorgesteld ter plaatse onderling afspraken te maken. Na twee schorsingen is een akkoord tussen de bestuurder en de OR bereikt. Over de inhoud van het akkoord volgt via de OR Nieuwsbrief naar verwachting meer informatie.

 

Nieuwe bestuursleden

Wanneer u rond de feestdagen in een goede stemming bent zal de aftredende secretaris een aantal actieve leden persoonlijk benaderen ook eens iets voor de vereniging te doen. U hoort nog van hem. Spontaan aanmelden voor een bestuurslidmaatschap mag uiteraard ook.