Nieuwsbrief nummer 57

December 2011

 

Standplaats / Functiebenaming

De massaal aangetekende bedenkingen tegen het voorgenomen besluit de standplaats en/of de functiebenaming van de ambtenaren van ondermeer het domein Scheepvaart te veranderen, heeft de IG kennelijk aan het denken gezet. Zij heeft de betrokkenen schriftelijk laten weten dat besluit tot nader order uit te stellen.

 

Vanuit huis werken

In tegenstelling tot wat door het kabinet wordt gepropageerd, namelijk zo min mogelijk op en vanuit het kantoor en zoveel mogelijk thuis en vanuit huis werken, bespeurt de VFT dat bij IVW juist het tegenovergestelde wordt bewerkstelligd. Een zo te bewerkstelligen veronderstelde kostenbesparing is op zijn minst discutabel.

Daarbij komt nog dat deze gang van zaken lijkt in te druisen tegen de door BZK in samenwerking met de bonden opgestelde publicatie: “Welkom bij de rijksdienst van de toekomst”.

Zie: http://www.youtube.com/watch?v=RbaS6pmoiFo

 

Belangenbehartiging door de CMHF, sector Rijk

Tijdens de recent gehouden ledenvergadering van de sector Rijk heeft de VFT zijn verwondering uitgesproken over het standpunt van het bestuur van de sector dat door de regering voorgenomen of reeds genomen besluiten geen onderwerp van stellingname door de vakbond met daaraan verbonden publiciteit zouden kunnen zijn.

Als argument werd aangevoerd dat individuele leden een verschillende politieke overtuigingen kunnen aanhangen.

Uiteraard is de huidige discussie over bijvoorbeeld de hypotheekrente niet een onderwerp voor discussie in een vakbond als de CMHF, maar een in alle openbaarheid in te nemen standpunt over (voorgenomen) politieke besluiten met betrekking tot onze arbeids- en pensioenvoorwaarden, inclusief de AOW, moet zonder meer kunnen.

Het bestuur van de sector Rijk heeft ons dan ook niet tot andere gedachten kunnen brengen.

 

Afschaffen ambtenarenstatus

Het afschaffen van de ambtenarenstatus levert de overheid financieel veel minder op dan wordt aangenomen. Volgens Leids onderzoek baseert het kabinet zich op een te optimistische studie.

Aanvaarding van het initiatiefwetsvoorstel van CDA en D66 om de ambtelijke status voor de meeste ambtenaren op te heffen is volgens de bestuurskundigen Gerrit Dijkstra, Frits van der Meer en Caspar van den Berg van de Universiteit Leiden een financieel riskante onderneming.

De eenvoudige besparingen die ondermeer de normalisering van het ontslagrecht voor ambtenaren zouden opleveren, zijn volgens de wetenschappers gebaseerd op drijfzand. De veronderstellingen en criteria die de minister van Binnenlandse Zaken gebruikt bij de berekening van de te verwachten kosten en baten zijn volgens het drietal ‘te optimistisch’ en brengen ‘daardoor reële risico’s op een fiasco met zich mee.’

Een eerste studie van SEO Economisch Onderzoek uit 2006 wees uit dat de invoeringskosten hoog zouden zijn en de baten betrekkelijk gering. Zo zouden de eenmalige kosten van de normalisering tussen 76 en 245 miljoen euro liggen, en de baten op jaarbasis tussen de 5 en 7,6 miljoen euro. In het somberste scenario duurt het dan ook bijna een halve eeuw om tot besparingen te komen, met 23 jaar als meest waarschijnlijke waarde. Toenmalig minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken wees op grond van die conclusies de verdere normalisering voor het rijkspersoneel af. (Bron: Binnenlands Bestuur)

 

OR

Daar de zittende VFT-leden in de OR-IVW, Vaclav Eger en Karin Vodégel om verschillende redenen tussentijds hun lidmaatschap van de OR moesten opgeven, was wat de VFT betreft een hiaat in de OR-vertegenwoordiging ontstaan. Gelukkig heeft Stephan van Dijck, inspecteur-vlieger, dit hiaat als waarnemer namens de VFT willen opvullen.

 

Pensioenen en salarissen

Als de huidige gemiddelde dekkingsgraad van 97% in 2012 zo blijft, zal per 1 april 2013 een verlaging van de pensioenuitkeringen onvermijdelijk zijn. Het is echter nog lang niet zo ver, want als de dekkingsgraad in de loop van 2012 weer blijvend boven de 105% uitkomt, hoeft die verlaging niet plaats te vinden.

Dus toch maar opgewekt naar 2012, ook al ziet het er naar uit dat de 0-lijn wat betreft de salarissen voor de rijksambtenaren door het kabinet ook in 2012 zal worden gehandhaafd, terwijl 2011 al als een verloren jaar moet worden beschouwd.

 

Desondanks wenst het bestuur van de VFT u een gezond en voorspoedig 2012 toe.