Nieuwsbrief nummer 56

November 2011

 

Houdbaarheidstoeslag AOW

Goed nieuws. De houdbaarheidstoeslag, ook wel Bos-belasting genoemd is (voorlopig) van de baan. Om de oudedagsvoorziening betaalbaar te houden, zouden ouderen met een relatief hoog inkomen vanaf 2011 een houdbaarheidsbijdrage moeten gaan betalen, aldus het regeerakkoord 2007. Anno 2011 kan worden gesteld dat dit voorstel niet is vervolgd.

 

Rechtsbijstand

Daar helaas steeds meer leden van de CMHF rechtsbijstand moeten inroepen bij geschillen met hun werkgever lopen de kosten daarvoor behoorlijk op. Na onderhandelingen met DAS zijn de tot 31 december 2011 geldende tarieven aanzienlijk aangepast.

Hoewel de overige kosten zich redelijk stabiliseren of zelfs lager uitvallen zal deze kostenpost, wat betreft de contributie die de VFT in 2012 aan de CMHF moet afdragen, roet in het eten gooien.

De bijdrage voor de rechtsbijstandverzekering gaat per actief lid van € 24,40 naar € 36,10 en per postactief lid van € 12,20 naar € 18,05.

Daar op de in april 2011 gehouden algemene ledenvergadering de door de leden te betalen contributie voor 2012 reeds ongewijzigd is vastgesteld, zal uiteraard pas voor 2013 een eventueel te verhogen contributie kunnen worden vastgesteld.

Ondanks deze onvoorziene hogere afdracht aan de CMHF zal de VFT toch in 2012 nog een positief resultaat boeken. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat  aan de reservering voor het 100-jarig bestaan van de VFT in 2018 nauwelijks nog wat kan worden bijgedragen. 

 

Aanvullend pensioen

Het aanvullend pensioen is primair een zaak van sociale partners. De vakcentrale MHP vertrouwt nog steeds op een voor alle generaties eerlijke uitwerking van het Pensioenakkoord. Samen met de overheid, de toezichthouder en de werkgevers moet er voor worden gezorgd dat jong en oud op een gedegen pensioen kunnen blijven rekenen en dat iedereen zijn verantwoording blijft nemen voor ons pensioenstelsel.

De politiek moet echter niet op de stoel van sociale partners gaan zitten, want de pensioenpot van € 800 miljard behoort toe aan de deelnemers.

 

Begin september stemde een meerderheid van de MHP voor het Pensioenakkoord, omdat er vertrouwen is dat er met de verdere invulling van het Pensioenakkoord een toekomstbestendig stelsel voor alle generaties komt. De overige bonden zijn van mening dat er bij de nadere uitwerking eerst moet blijken dat partijen inderdaad hun rol blijven spelen, voordat er echt sprake kan zijn van een akkoord.

 

Helaas ziet de MHP de laatste tijd dat de overheid als wetgever de neiging heeft zich rechtsreeks te willen mengen in het beheer van het aanvullend pensioen. Dit behoort volgens de MHP toe aan sociale partners. Natuurlijk heeft ook de overheid als wetgever een faciliterende rol, maar het primaat moet wel bij de juiste partijen worden gelaten. De pensioenpot van € 800 miljard is geld dat is opgebracht door werkgevers en werknemers, en daar moet de politiek van afblijven. In de jaren ’80 wilde de politiek ook ingrijpen door belasting te heffen over de vermeende ‘overreserves’ van destijds en we weten allemaal waartoe dat heeft geleid.

 

MHP doet geen  afstand van Pensioenakkoord

De MHP stelt de ondertekening van het Pensioenakkoord niet ter discussie, aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal in reactie op een artikel in het Financieele Dagblad, waarin dit gesuggereerd werd.

Een meerderheid van de MHP heeft in september ingestemd met het Pensioenakkoord en daarmee staat de MHP achter het Pensioenakkoord. De MHP doet daarom afstand van hetgeen in het Financieele Dagblad wordt gesteld.

 

Dringende oproep

Doordat Vaclav Eger met pensioen gaat en Karin Vodégel op non-actief staat heeft de VFT geen vertegenwoordiger meer in de OR IVW.

Het bestuur van de VFT acht dit een verontrustende zaak, zeker nu er zo veel zaken spelen die een inbreng van de werkvloer zo noodzakelijk maken.

De mogelijkheid bestaat om tot de aankomende verkiezing van een nieuwe samengevoegde OR een waarnemer in de huidige OR te benoemen.

Het bestuur van de VFT roept daarom haar actieve leden op zich op korte termijn aan te melden om het ontstane gat op te vullen.

Het is in uw eigen belang!!!!

Graag aanmelden via: secretaris@vft-cmhf.nl