Nieuwsbrief nummer 54

Mei 2011

 

Reactie MHP op uitkomst FNV-pensioenberaad

In reactie op de uitkomst van het extra beraad bij de FNV over de pensioenonderhandelingen toonde MHP-bestuurder Eddy Haket zich verheugd dat er in ieder geval weer verder gesproken kan worden over de uitwerking van het Pensioenakkoord uit juni 2010. Haket gaf aan dat een goed eindresultaat nog steeds binnen handbereik is. De wil om in het zicht van de haven eruit te komen, is onder alle partijen aanwezig. Zowel bij werkgevers, werknemers als bij minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Ook voor de MHP wegen de laatste loodjes zwaar. Eén daarvan is, dat de financiële marktrisico’s niet eenzijdig bij de werkenden en gepensioneerden neergelegd mogen worden. "Het is ongewenst als de werkgever niet meer medeverantwoordelijk zou zijn. Het aanvullende pensioen is uiteindelijk een arbeidsvoorwaarde - uitgesteld loon - waarin de werkgever per definitie ook een verantwoordelijkheid heeft. De MHP heeft zich hiervoor van begin af aan al sterk gemaakt. Wij zijn in ieder geval blij, dat we geen roepende in de woestijn meer zijn. Wij stellen in ieder geval als voorwaarde dat dit voor de werknemers cruciale punt in de eindtekst wordt vastgelegd", aldus Haket.

 

Doorwerken
Één van onze leden heeft na jarenlang procederen zijn ontslag wegens het bereiken van de leeftijd van 65 ongedaan weten te maken. Daar er geen wettelijke grond meer voor bestaat en leeftijdsdiscriminatie niet is toegestaan heeft hij zijn eis tot herstel van de arbeidsrelatie toegekend gekregen. Formeel bestaat er nu geen grens voor de leeftijd op basis waarvan men ontslagen kan worden. Probleem voor werkgever en wetgever is nu uiteraard wanneer men wel redelijkerwijs op basis van ouderdom kan worden ontslagen. Leeftijd sec geldt niet meer.

 

Juridische bijstand
Als lid van de VFT bent u verzekerd van juridische bijstand in rechtspositionele zaken bij DAS. Via deze verzekering bent u echter niet verzekerd voor juridische bijstand in zaken anders dan die welke een directe of indirecte relatie met uw werkgever betreffen. De CMHF biedt de leden van de VFT de mogelijkheid deel te nemen aan een met de OHRA gesloten collectief verzekeringscontract. Zo kan een meer algemene rechtsbijstandverzekering voor het gezin met een aantrekkelijke collectiviteitkorting bij OHRA worden afgesloten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.cmhf.nl/Ledenservice/OHRA. OHRA heeft overigens de uitvoering van deze rechtsbijstandverzekering ook weer bij DAS ondergebracht.

 

Griffiekosten

Tijdens de onlangs gehouden algemene ledenvergadering werd er een vraag gesteld over de betaling van griffiekosten. De griffiekosten zijn namelijk niet meegenomen in de rechtsbijstandverzekering van de VFT bij DAS. Op het ogenblik is het zo geregeld dat degenen die met behulp van DAS en met goedkeuring van het bestuur een gerechtelijke procedure beginnen zelf de griffiekosten voor hun rekening nemen. Wordt een gerechtelijke procedure gewonnen dan moet in bijna 100% van de gevallen de verliezende partij de griffiekosten vergoeden. Wordt een gerechtelijke procedure verloren dan zijn de griffiekosten voor uw rekening. In dat geval zal de VFT deze griffiekosten alsnog vergoeden. Let wel, er ligt op het ogenblik een wetsvoorstel ter discussie, waardoor de griffiekosten aanzienlijk kunnen oplopen. In dat geval zal het bestuur zich opnieuw over de eventuele vergoeding van de griffiekosten beraden.

 

Verlies aan kennis en ervaring

Door het door IVW aanzienlijk reduceren van het aantal inspecties met als doel het reduceren van het aantal formatieplaatsen, blijkt vooral bij de onderdelen vluchtinspecties en systeeminspecties bij luchtvaarttechnische bedrijven van het domein luchtvaart veel kennis en ervaring verloren te gaan. Door het daarnaast sluiten van convenanten met vliegmaatschappijen met betrekking tot het door die maatschappijen zelf inspecteren van hun materieel, dreigt naar de mening van het bestuur van de VFT de veiligheid van het vliegen op korte of langere termijn in gevaar te komen. In verband daarmee heeft het bestuur van de VFT het voornemen deze verontrustende gang van zaken bij de fracties van de Tweede Kamer kenbaar te maken.

 

Enquête

Bij het verstuurde concept van het verslag van de op 6 april 2011 gehouden algemene ledenvergadering werd tevens gevraagd aan te geven waarom men, voor zover van toepassing, niet op deze ledenvergadering aanwezig was. Helaas werd slechts van 12 leden een reactie ontvangen. De reacties varieerden van vergeten, te druk of te veraf gelegen. Suggesties over locatie, presentatie, omlijsting, aanvangstijd en dergelijke worden gaarne ingewacht.

 

Collectiviteitnummer

Er blijkt wat verwarring te bestaan over de collectiviteitbenaming op polissen van verzekeringen die via de VASI, de oorspronkelijke voorloper van de VFT, bij de OHRA zijn afgesloten. Als echter op de polis onder collectiviteitnummer de eindcijfers 705 zijn vermeld is er geen vuiltje aan de lucht. Ondertussen is er bij de OHRA op aangedrongen onder collectiviteit voorgaande benamingen, zoals VASI, VAS en VAG op de polissen te vervangen door VFT, Vereniging van Functionarissen Transportveiligheid.