Nieuwsbrief nummer 53

December 2010

 

Premie ABP stijgt in 2011

De pensioenpremie bij ABP zal in 2011 stijgen als eind van dit jaar blijkt dat de deelnemers van het pensioenfonds langer leven dan de prognoses tot nu toe laten zien.  Hoe groot die stijging zal zijn, is op dit moment nog niet bekend. Eind 2010 verschijnen de nieuwe CBS prognoses.

De toename van de levensverwachting uit deze prognose zal de premie doen stijgen. De premieverhoging wordt pas doorgevoerd op 1 april 2011, maar wel op een zodanige wijze dat de voor het hele kalenderjaar benodigde stijging van de premie in de resterende negen maanden wordt gerealiseerd.

 

Herstelopslag in 2011 gehandhaafd
Omdat ABP een kostendekkende premie hanteert, gaat de premie per 1 januari 2011 met 0,1% omhoog in verband met gestegen kosten. De tijdelijke herstelopslag van 1% blijft gehandhaafd. De premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen bedraagt op 1 januari 2011 21,4%. De tijdelijke opslag op de premie die in het kader van het herstelplan per 1 augustus van dit jaar werd ingevoerd, blijft gehandhaafd. Het bestuur van ABP ziet nu, op basis van de stand van de dekkingsgraad eind oktober 2010, geen aanleiding deze herstelopslag te verhogen tot het maximum van 3%. Achtergrond daarbij is dat ABP op schema ligt met het herstelplan en dat naar het oordeel van het bestuur de (zeer beperkte) positieve gevolgen van de maximale herstelopslag voor de dekkingsgraad niet opwegen tegen de negatieve gevolgen die daardoor voor actieve deelnemers en werkgevers bij overheid en onderwijs zouden optreden.
Begin 2011 bekijkt het bestuur, op basis van de stand van de dekkingsgraad eind 2010, opnieuw of ABP voldoende financieel herstel heeft laten zien. Dan besluit het bestuur of eventueel aanvullende maatregelen nodig zijn.

 

Pensioenen worden in 2011 wederom niet ge´ndexeerd
ABP verkeert nog in een dekkingstekort met een dekkingsgraad van 96% eind oktober 2010. Omdat de financiŰle positie van het fonds niet voldoende is, kunnen de pensioenen niet meegroeien met de loonontwikkeling in de sectoren overheid en onderwijs. Die loonontwikkeling bedroeg gemiddeld 1,2% structureel en 0,3% eenmalig in 2010.

 

Reactie voorzitter MHP op oproep VFT tot schrappen Bosbelasting

Zoals u wellicht niet ontgaan zal zijn, is de MHP van meet af aan fel tegenstander geweest van elke vorm van fiscalisering van de AOW-premie. Samenwerking met de andere vakcentrales op dit punt blijkt echter moeilijk te zijn, omdat zij zich altijd hebben uitgesproken vˇˇr fiscalisering van de AOW-premie en zich geschaard hebben achter de voorstanders van de Bosbelasting. Als MHP hebben we in de achterliggende periode ons er sterk voor gemaakt, ook richting politieke partijen, om de Bosbelasting per 1 januari 2011 niet in te voeren. Dit is des te belangrijker, omdat nu de koopkracht van mensen met een aanvullend pensioen onder druk staat, vanwege onder andere de achterblijvende pensioenindexatie. De Bosbelasting, die met ingang van 1 januari 2011 stapsgewijs wordt geŰffectueerd, heet tegenwoordig overigens in het fiscale jargon 'houdbaarheidsbijdrage'. In onze contacten met (nieuwe) Tweede Kamerleden en bewindspersonen blijven wij de afschaffing van de Bosbelasting bepleiten. Opvallend is daarbij dat veel politici onze inhoudelijke argumenten vaak onderschrijven, maar dat afschaffing van deze belasting voor hen een (politieke) stap te ver is. Desalniettemin blijven wij als MHP deze strijd voortzetten, en zien wij ons daarin gesterkt door uw oproep. Echter, daarbij moeten we ons wel realiseren dat we te maken hebben met de politieke realiteit: de MHP kan dit niet alleen!

 

De beste wensen

Ondanks alle malheur zowel bij de pensioenen als bij de CAO-onderhandelingen, maar met de hoop op betere tijden, wenst de redactie, mede namens het bestuur van de VFT, u fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2011 toe.