Nieuwsbrief nummer 47

December 2009

 

Gesprek met de Inspecteur-generaal IVW

Naar aanleiding van een gesprek met de IG-IVW, mevr. Thunnissen, op 11 december jl. kan het bestuur van de VFT melden:

- dat de IG over de periode na de vorming van een nieuw kabinet in 2011 geen voorspellingen over de formatie van IVW kan en wil doen.

- dat wat haar betreft een kleinere bezetting dan totaal 693 fte's in 2011 grote consequenties heeft.

- dat zij dit in haar voorwoord van het Meerjarenplan IVW heeft vastgelegd en hoopt dat de minister dit plan ongewijzigd naar de Tweede Kamer zal sturen.

- dat dit inclusief alle door het kabinet opgelegde taakstellingen en het wegwerken van begrotingstekorten zal zijn.

- dat medewerkers met een tijdelijk contract volledig voor de formatie meetellen, maar tijdelijk ingehuurde medewerkers daar niet onder gerekend worden.

- dat de IG de personele reductie geheel via natuurlijk verloop tot stand wil brengen.

- dat volgens de IG het zeker niet zo zal zijn dat luchtvaartinspecteurs op binnenschepen gaan inspecteren.

- dat de IG begrijpt dat bij het gevoel over luchtvaartveiligheid in de samenleving emoties een rol spelen.

- dat volgens de IG systeemaudits niet per se door vaktechnische inspecteurs behoeven te worden uitgevoerd.

- dat de VFT daar vraagtekens bij zet.

- dat de IG absoluut nog geen aantallen kan noemen wat betreft de uiteindelijke verdeling van de medewerkers over de toezichteenheden.

- dat de IG bereid is met een management-cockpit op intranet de feitelijke bezetting van IVW in fte’s ten opzichte van de voorgenomen targets ultimo 2011 te laten zien.

- dat volgens de IG de directeuren van de domeinen dit zelf ook voor hun eigen verantwoordelijkheidsgebied kunnen doen.

- dat de VFT het wenselijk vindt daarbij ook het actuele aantal inspecteurs te tonen.

- dat de IG naast audits zeker ook inspecties wil blijven uitvoeren aan boord van Nederlandse schepen en vliegtuigen. (reality-checks)

- dat KIWA, als certifying body, zeker niet naast IVW een plaats als tweede luchtvaart-autoriteit zal gaan innemen.

 

(Aanvullende) overgangsregeling FLO

HRM (in goed Nederlands personeelszaken) is er in geslaagd onnodige onrust te wekken bij medewerkers van IVW die aanspraak maken op een toekomstige uitkering volgens het Besluit overgangsrecht FLO-functies. Het feit dat medewerkers geboren na 01-01-1950 geen recht op FPU hebben was voor HRM aanleiding om de medewerkers te vertellen dat er een probleem was met de uitkering volgens het overgangsrecht FLO. Uiteraard volkomen ten onrechte, want dit probleem was in het overleg van de vakbonden met BZK al lang onderkend. Dat de FPU niet meer als basis voor deze uitkering kan dienen, doet niets af aan de verplichting van de werkgever zich aan het Koninklijk Besluit te houden. De financiering daarvan is een probleem voor de werkgever en niet voor de werknemer! Laat u zich dus vooral niet ongerust maken.

 

Beste wensen

Het bestuur van de VFT wenst u prettige feestdagen en een gezond en voorspoedig 2010.