Nieuwsbrief nummer 46

Oktober 2009

 

100 Jaar Scheepvaartinspectie

Ja, op papier. De Schepenwet is nog onverkort van kracht, maar daar houdt dan ook elke vergelijking met de werkelijkheid op. Zelfs op de uitnodiging voor de viering van het 100-jarig bestaan ontbreekt de eerbiedwaardige naam Scheepvaartinspectie! Terecht overigens, want de alom door zijn deskundigheid, goede dienstverlening en prompte certificering gewaardeerde Scheepvaartinspectie is bij de oprichting van de Inspectie Verkeer en Waterstaat in 2000 deskundig de nek omgedraaid. Daarvr werden er door de scheepvaartwereld geen klachten wegens een gebrekkige dienstverlening bij de minister van Verkeer en Waterstaat ingediend of rode kaarten uitgedeeld. Vr 2000 was het de gewoonste zaak van de wereld dat een inspectie n dag van te voren kon worden aangevraagd, dat als een schip werd goedgekeurd tegelijkertijd de certificaten werden afgegeven en dat die certificaten ook correct waren opgesteld. Daarnaast was Scheepvaartinspectie toen door een rele tariefcalculatie een financieel vrijwel onafhankelijke instantie, waar de belastingbetaler nauwelijks iets aan hoefde bij te dragen. Maar volgens de managers die toen aan het firmament verschenen was dat niet goed, want die hadden geen vat op een organisatie die zo efficint werkte. Door het delegeren van taken naar het bedrijfsleven is nu een proces van verlies aan know-how ingetreden. Daarnaast ontbreekt het in tegenstelling tot vroeger in de top van het management volledig aan nautische, werktuigkundige en scheepsbouwkundige kennis. Jammer dat de nadruk nu op de organisatievorm en niet meer op de kwaliteit van het geleverde product ligt. Is er voor de echte (oud-)ambtenaar van Scheepvaartinspectie wel reden tot feestvieren?

 

Doorwerken tot 65 jaar, let op.

Indien u wilt doorwerken tot 65 jaar en u bent geboren vr 1950 is het raadzaam om uiterlijk een maand voor u 65 jaar wordt met FPU te gaan. Doet u dat niet dan zal uw pensioen na het bereiken van de leeftijd van 65 aanzienlijk lager uitvallen dan wanneer u wel nog even gebruik maakt van de mogelijkheid om met FPU te gaan. Deze overgangsregeling geldt niet voor diegenen die na 1 januari 1950 zijn geboren. Via Mijn ABP kunt u precies bekijken wat uw pensioen zal zijn als u vr of op uw 65ste verjaardag stopt met werken. Uiteraard kunt u ook langer doorwerken na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar en gebruik maken van de flexibele pensioenregeling van het ABP. Ook in dat geval kunt u bekijken hoeveel uw pensioen bedraagt op het moment dat u stopt met werken. Opgelet dus.

 

AOW en Pensioen

Het is niet zo dat als de AOW-gerechtigde leeftijd op wat voor manier dan ook omhoog gaat ook de pensioen-gerechtigde leeftijd omhoog moet. Het ABP kent namelijk tegenwoordig een flexibel pensioensysteem, waarbij de deelnemer zelf bepaalt wanneer hij of zij met pensioen gaat. Daarmee wordt uiteraard ook de hoogte van de pensioenuitkering bepaald. Men kan met dit systeem tot men 70 wordt of tot men een pensioen van 100% heeft opgebouwd blijven doorwerken. Een opbouw van meer dan 100% is niet mogelijk. Het nog vrij nieuwe systeem heeft al aangetoond dat daardoor de arbeidsparticipatie van de deelnemers aan het ABP-pensioen naar de gemiddelde leeftijd van 63,5 jaar is opgelopen. De door de vakcentrales FNV, CNV en MHP, waarbij ook de VFT is aangesloten, in de SER voorgestelde regeling dat men tussen zijn 65ste en zijn 70ste levensjaar ook zelf kan bepalen wanneer een oplopende AOW-uitkering voor het eerst wordt uitgekeerd, zou waarschijnlijk een zelfde verhogende werking op de arbeidsparticipatie hebben. Maar helaas, de werkgevers in de SER hebben een broertje dood aan oudere werknemers, want die zijn nu eenmaal duurder dan jonge werknemers. Benieuwd wat het kabinet nu gaat doen!