Nieuwsbrief nummer 45

Mei 2009

 

 

Opgestaan, plaats vergaan.

De VFT adviseert medewerkers van V&W en wellicht ook van andere rijksoverheidinstanties bij detachering schriftelijk afspraken vast te leggen met betrekking tot hun arbeidsplaats bij een eventuele terugkomst op het oude nest. De ervaring leert ons dat een terugkomst in de oude of een daarmee vergelijkbare functie op het zelfde niveau niet altijd vanzelfsprekend is. Te vaak wordt daarbij het excuus van een reorganisatie door de voormalige werkgever gebruikt. Bij terugkomst blijkt men dan als herplaatsingkandidaat te worden aangemerkt en wordt helaas in sommige gevallen een niet zo goed passende functie op een lager niveau aangeboden. Zelfs met rechtshulp blijkt het niet vanzelfsprekend dat er alsnog een passende functie wordt aangeboden. Gevolg, met een wel erg povere afkoopsom op zoek naar een andere werkgever. Kortom, bezint eer gij begint.

 

FinanciŽn wil loonbegrip vereenvoudigen                                        

Een ambtelijke commissie zal binnenkort voorstellen doen om het sociale zekerheidsloon en het fiscale loon beter op elkaar af te stemmen. Doel is om te komen tot een administratieve lastenverlichting en om de loonstrook voor werknemers te vereenvoudigen.

De Stichting van de Arbeid heeft voorinzage gehad in de voorstellen en heeft in een eerste reactie zich negatief uitgelaten. Deze op het oog technische operatie brengt weinig administratieve lastenverlichting voor de werkgevers met zich mee, maar wel grote inkomenseffecten voor burgers en lastenverschuivingen voor werkgevers. Zo wordt onder andere voorgesteld geen belasting meer te heffen over de werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringswet en tegelijkertijd het maximale inkomen waarover de inkomensafhankelijke bijdrage moet worden betaald, op te hogen van Ä 32.000 naar Ä 48.000. Per saldo zullen vooral de middengroepen hiervan de grootste gevolgen ondervinden.

Of deze voorstellen op politiek draagvlak kunnen rekenen, valt nog te bezien. Als het aan de MHP, waar de VFT via de CMHF bij is aangesloten, ligt niet, omdat het te veel en te grote onzekere effecten met zich meebrengt. Het doel van administratieve lastenverlichting heiligt niet alle middelen.

 

Verhuizing

Binnenkort gaat de redactie van deze nieuwsbrief weer, maar nu naar een definitief adres in Sliedrecht, verhuizen. In verband daarmee valt deze nieuwsbrief wat korter dan normaal uit.

Mochten er in die tussentijd nog belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden, dan houden wij u op de hoogte.