Nieuwsbrief nummer 43

November 2008

 

Aanvulling op overgangsregeling FLO

Zoals reeds eerder gemeld heeft de Centrale Raad van Beroep, wat betreft een aanvulling op de overgangsregeling FLO, een voor drie betrokkenen positieve uitspraak gedaan. Deze uitspraak werd gebaseerd op het feit dat er geen ondergrens aan de leeftijd van de betrokkenen had mogen worden gesteld om in aanmerking voor de aanvulling te komen. Deze uitspraak heeft uiteraard ook consequenties voor buitendienstmedewerkers van de Toezichteenheden Zeevaart en Binnenvaart die geen aanvraag hadden ingediend of bezwaar hadden aangetekend om in aanmerking voor de aanvulling te komen. Nadrukkelijk geldt hierbij dat men vr 1 januari 2000 reeds in de buitendienst van de toenmalige Scheepvaartinspectie werkzaam moet zijn geweest en deze of vergelijkbare buitendienstwerkzaamheden nog steeds uitoefent. Verder moet kunnen worden aangetoond dat vr de betrokkenen bij de Scheepvaartinspectie in dienst traden een FLO-achtige functie in het bedrijfsleven werd uitgeoefend. Op dit moment is de VFT in overleg met HRM om een aanvraagprocedure op te zetten. Nog even geduld dus.

 

Pensioenperikelen

Er is een kleine kans dat er een gedeeltelijke indexatie voor de gepensioneerden kan plaatsvinden als het kabinet in het kader van het behoud van koopkracht daar ook aan wil meewerken. Een indexatie van de in opbouw zijnde pensioenen wordt dan in de ijskast gezet tot er weer betere tijden aanbreken. In betere tijden kunnen indexaties ook met terugwerkende kracht worden toegekend. Een definitieve beslissing over een indexatie valt pas rond 20 december te verwachten.

Het is overigens niet zo dat het ABP nu ernstige financile problemen heeft. Aan de huidige verplichtingen kan nog steeds ruim worden voldaan omdat in het recente verleden flinke buffers zijn opgebouwd. Een verhoging van de premie valt niet te verwachten. Een verhoging van de premie biedt trouwens ook weinig soelaas. Om de dekkingsgraad 1% te verhogen is namelijk een premieverhoging van 7% nodig! Tenslotte kan nog worden gemeld dat het ABP geen noodgedwongen verkopen van aandelen heeft hoeven te doen en zelfs op bescheiden schaal aankopen heeft kunnen doen.

 

Functioneringsgesprek in nieuw jasje

Het functioneringsgesprek is door de SG Verkeer en Waterstaat onder de naam RKW-gesprek in een nieuw jasje gestoken. Nieuw daarbij is dat men te horen krijgt of men in aanmerking komt voor een periodiek of eventueel voor een extra beloning. Alleen wanneer in negatieve zin ernstig wordt afgeweken van het normale functioneren kan een jaarlijkse periodiek worden geweigerd. Deze beslissing kan alleen worden genomen door of namens de Minister en dient schriftelijk ter kennis van de betrokkene te worden gesteld. Tegen deze beslissing kan bezwaar en eventueel beroep worden aangetekend. Als het mis gaat hoort het bestuur dat graag.

 

Belachelijke motie Duyvendak en Vermeij

In hun onuitsprekelijke milieu-ijver hebben de leden van de Tweede Kamer Duyvendak en Vermeij in een motie voorgesteld dienstreizen naar het buitenland korter dan 500 km niet meer per vliegtuig maar met de trein af te leggen. Hierbij wordt klakkeloos uitgegaan van de veronderstelling dat dit beter voor het milieu zou zijn omdat het brandstofverbruik per passagier per km met de trein gunstiger zou zijn dan per vliegtuig. De geleerden zijn het daarover echter nog lang niet eens. Uiteraard gaan bij de uitvoering van de overigens door de Tweede Kamer aangenomen motie zich belachelijke toestanden voordoen wanneer de motie rigide wordt uitgevoerd. Het kan bijvoorbeeld zo maar gebeuren dat een collega die op 499 km afstand van de bestemming vertrekt met de trein moet reizen terwijl een collega die op 501 km afstand van diezelfde bestemming vertrekt met het vliegtuig kan gaan. Het bestuur van de VFT is benieuwd hoe zich dit in de praktijk zal ontwikkelen. De eerste tekenen voorspellen niet veel goeds.