Nieuwsbrief nummer 40

April 2008

 

 

90-Jarig bestaan

Tijdens de borrel na afloop van de algemene ledenvergadering van de VFT kwam uit onverdachte bron, namelijk penningmeester Jan Koen van Gorkom en lid van de kascommissie Kees Metselaar, het voorstel om ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de VFT een bescheiden feestje te organiseren.

In verband daarmee heeft de redactie van deze nieuwsbrief beloofd onder de leden en donateurs te peilen of daar belangstelling voor bestaat.

Volgens de penningmeester kan dat niet helemaal voor niets, maar hij is wel bereid daarvoor een greep in de kas te doen.

In eerste instantie wordt daarbij gedacht aan een eigen bijdrage van 20 tot 25 euro per persoon. Voor echtgenoten of partners geldt dan eenzelfde bijdrage.

Als voorbeeld van locatie werd door de heren het ramschip “de Buffel” te Rotterdam genoemd. Daarbij wordt gedacht aan een avond in het najaar met buffet en drankjes.

Laat de redactie per omgaande horen of u hiervoor belangstelling heeft.

 

Voorjaarsoverleg

Na de nodige discussie vooraf of er wel of niet een Voorjaarsoverleg tussen het bestuur van de Stichting van de Arbeid (StvdA) en het kabinet moet worden gehouden, is nu definitief besloten dat in de namiddag van 23 april a.s. dit overleg zal plaatsvinden. Momenteel wordt de geannoteerde agenda voorbereid, waarvan in ieder geval duidelijk is dat het lastenbeeld en de economische situatie één van de hoofdpunten is.

De verschillende partijen in de StvdA hebben, ieder voor zich, al gepleit voor een lastenverlaging. De MHP, waarbij de CMHF is aangesloten, is van mening dat de aangekondigde BTW-verhoging van 19% naar 20% niet moet doorgaan in 2009 of op z’n minst vooruitgeschoven dient te worden. Momenteel dreigen we in een loonprijsspiraal terecht te komen, omdat de koopkracht door met name overheidsbeleid fors onder druk is komen te staan. Door de oplopende inflatie blijft er van de bruto loonverhogingen weinig over. Een BTW-verhoging per 1 januari 2009 drijft de inflatie nog verder op en werkt een verantwoorde loonkostenontwikkeling tegen. Verder is het consumentenvertrouwen momenteel negatief. Dit wordt alleen maar negatiever als de BTW-verhoging doorgaat. Dit heeft direct gevolgen voor de consumentenaankopen en indirect voor de werkgelegenheid. De MHP is van mening dat de € 2 miljard die met het niet doorgaan van de BTW-verhoging gemoeid is, niet tot financiële problemen voor de overheidsfinanciën hoeft te leiden. De minister van Financiën heeft vanwege de hogere olieprijs forse meevallers van de aardgasbaten, die de € 2 miljard ruimschoots compenseren.

 

Gevolgen ontwikkelingen financiële markten voor pensioenfondsen

Het is onvermijdelijk dat ook de Nederlandse pensioenfondsen last hebben van de negatieve ontwikkelingen op de internationale aandelenmarkten en de gedaalde rente. Beide ontwikkelingen leiden tot een daling van de zogenaamde dekkingsgraad die de mate aangeeft waarin een pensioenfonds aan zijn pensioenverplichtingen kan voldoen. Kanttekening hierbij is dat het hier gaat om een momentopname. De dekkingsgraad van een pensioenfonds wijzigt met de dag omdat zowel beleggingen als verplichtingen op marktwaarde moeten worden berekend.
Om tegenvallers op de (aandelen-)beleggingen op te vangen moeten pensioenfondsen vermogensbuffers aanhouden. Gebleken is dat deze buffers bij de meeste fondsen nu hun werk doen. Volgens toezichthouder De Nederlandsche Bank hadden medio februari ‘slechts’ één op de tien pensioenfondsen (circa 70) te weinig buffers. Deze fondsen dienen zich bij de toezichthouder te melden en een herstelplan op te stellen, waarin zij aangeven hoe zij weer op een adequaat bufferniveau komen.
Het bovenstaande betekent dat de indexatie van de pensioenen (de aanpassing aan de inflatie) op basis van de actuele vermogenspositie van 90% van de pensioenfondsen niet in gevaar zal komen. Overigens is het nog te vroeg om voorspellingen te doen over de indexatie voor dit jaar. Pensioenfondsbesturen nemen daarover pas een beslissing aan het eind van dit jaar of begin komend jaar. Die beslissing wordt genomen op basis van de financiële positie van het fonds op dat moment.

 

Opgelet

Met ingang van 26 mei a.s. verhuist de redactie tijdelijk naar Zonnedauw 54, 3353 CZ Papendrecht.

Het e-mailadres blijft ongewijzigd.