Nieuwsbrief nummer 39

Februari 2008

 

Ondernemingsraad IVW

Naar aanleiding van bij de VFT binnengekomen klachten met betrekking tot de communicatie tussen de OR-IVW en de achterban heeft het bestuur in januari een gesprek gehad met een zestal leden van deze OR.

Tijdens dat gesprek werd ook door de leden van de OR erkend dat de communicatie met de achterban beter kan. Hierbij werden de communicatie met betrekking tot de harmonisatie van regelingen en het geneeskundig periodiek onderzoek als voorbeelden genoemd.

Ook werd naar voren gebracht dat de OR ervoor moet waken om onderwerpen, zoals uitwerking van regelingen die in het ARAR of BBRA zijn omschreven en welke op het terrein van het Departementaal Georganiseerd Overleg (DGO) liggen, in behandeling te nemen. Hierbij werd als voorbeeld de afkoop van verloftegoeden genoemd.

Door het bestuur werd een aantal hieronder vermelde suggesties aangedragen wat betreft contact met medewerkers bij direct betrokken afdelingen, diensten of clusters zowel vóór, tijdens als na behandeling van onderwerpen.

Zo werd opgemerkt dat agenda’s en verslagen van vergaderingen van de OR, gepubliceerd op Intranet, nauwelijks worden gelezen omdat medewerkers er dan bewust naar moeten zoeken.

Voorgesteld werd in plaats daarvan een e-mail naar alle medewerkers te sturen. De secretaris van de OR merkte echter op dat hij daarvoor tot op heden geen bevoegdheid heeft.

Daarnaast werd de suggestie geopperd om in het personeelsblad Control een bijlage met OR-informatie te voegen, maar dan wel in gewone begrijpelijke taal dus niet zoals in de DOR-publicaties. Maar bovenal werd algemeen onderschreven dat het persoonlijk contact van de in de OR gekozen vertegenwoordiger van een diensteenheid met de betrokken medewerkers het belangrijkste communicatiemiddel is.

Tenslotte was een ieder het erover eens dat alleen een centrale OR, gezien de grote verschillen in regelgeving en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden tussen de verschillende clusters, voor een goede informatievoorziening van de OR niet ideaal is. Erkend werd dat het in de toekomst instellen van onderdeelcommissies hierin zeker verbetering zou kunnen brengen.

 

Opgelet

Voor het belastingjaar 2008 geldt wat betreft de buitengewone uitgaven de volgende nieuwe regeling:

 

-         De aftrek voor de standaardpremie Zorgverzekeringswet vervalt.

-         De aftrek voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet vervalt.

-         Uitgaven die binnen het eigen risico van de Zorgverzekeringswet vallen kunnen niet worden afgetrokken.

-         In plaats daarvan wordt de drempel voor de aftrek van buitengewone uitgaven verlaagd van 11,5% naar 1,65%

 

Het is maar dat u het weet.