Nieuwsbrief  nummer 37

Oktober 2007

 

Dringende oproep

Het Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij keert na het bereiken van de leeftijd van 60 jaar pensioen uit. In verband met een reglementswijziging van dit pensioenfonds is het niet langer mogelijk de pensioenuitkering uit te stellen tot het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. Diegenen die hun aanspraak op pensioen van dit pensioenfonds voor de Koopvaardij nog niet hebben omgezet naar het ABP worden dringend verzocht dit te melden aan de secretaris van de VFT. Door tussenkomst van de vertegenwoordiger van het CMHF in de raad van toezicht van het ABP kan alsnog een overdracht van een aanspraak op pensioen uit het bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij naar het ABP worden aangevraagd. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen het pensioen van het Pensioenfonds voor de Koopvaardij gewoon na het bereiken van de leeftijd van 60 jaar te laten ingaan.

 

Afbouw ZVR-regeling

Door de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet op 1 januari 2006 is de tegemoetkoming in de ziektekosten voor gepensioneerd rijkspersoneel, de ZVR-regeling, komen te vervallen. Zij die vr die datum van deze regeling gebruik maakten werd toegezegd dat hun tegemoetkoming over vier jaar zou worden afgebouwd. In 2006 werd inderdaad een tegemoetkoming van 150% van de tegemoetkoming over 2005 toegekend. In 2007 zou dat 70% zijn. Helaas heeft een of andere scherpslijper bij financin ontdekt dat over die 70% tegemoetkoming een speciale belasting kan worden ingehouden, omdat deze afbouwregeling geen tegemoetkoming in de ziektekosten zou zijn. De betrokkenen krijgen nu maar 59%. De afbouwregeling was een kabinetsbesluit en naar nu pas blijkt stond in de kleine lettertjes dat er belasting over geheven kon worden. Listig met de ene hand geven en met de andere hand nemen. Zo werkt dat bij de Rijksoverheid.

 

Afkoop verloftegoeden

Dit jaar is IVW begonnen aan te geven dat de verlofstuwmeren, die mede zijn ontstaan door veelvuldig beroep door de werkgever op de inzetbaarheid van de betrokkenen, voor een groot gedeelte moeten worden afgekocht. Uiteraard is niet iedere betrokkene het daarmee eens. De VFT pleit dan ook voor individuele regelingen waarbij de wensen van de betrokkenen zo veel mogelijk in acht worden genomen. Dat kan betekenen dat de ene werknemer het verlof zo veel mogelijk als salaris laat uitkeren, terwijl de andere werknemer zo veel mogelijk verlof gaat opnemen. De VFT acht een uniforme regeling, die dan ook nog eens door de OR en/of de vakcentrales moet worden goedgekeurd, geen goede zaak. Mocht een eventueel opgelegde regeling n of meer van onze leden niet uitkomen, dan horen wij dat graag.

 

Geneeskundig periodiek onderzoek

Het bestuur van de VFT heeft in een brief gericht aan de Inspecteur-Generaal IVW kenbaar gemaakt dat een aantal van onze leden zich ernstige zorgen maakt over de eventuele gevolgen van een door de dienst verplicht gesteld geneeskundig periodiek onderzoek. De betreffende buitendienstmedewerkers hebben geen idee wat die gevolgen bij een geheel of gedeeltelijke afkeuring kunnen zijn. Daarnaast vragen zij zich af op welke gronden een dergelijke keuring verplicht wordt gesteld, daarbij in aanmerking nemende dat voor buitendienstmedewerkers van bepaalde dienstonderdelen is vastgesteld dat zij geen substantieel bezwarende functie bekleden. Bij het opmaken van deze nieuwsbrief was er nog geen antwoord van de IG ontvangen.