Nieuwsbrief  nummer 36

Juli 2007

 

Reders ontevreden

Na de organisatorische herschikking van de IVW eind 2005 is de dienstverlening van IVW naar de rederijen en de zeevarenden gewijzigd. De aanvraag en afgifte van scheepscertificaten,  vaarbevoegdheidsbewijzen en monsterboekjes is van IVW te Rotterdam, de welbekende Scheepvaartinspectie, overgedragen aan IVW Den Haag. De KVNR constateert in haar jaarverslag dat dit tot grote problemen ten aanzien van kwaliteit en doorlooptijd heeft geleid.

De KVNR noemt het een groot punt van zorg dat de kwaliteit van de dienstverlening door de IVW onder de maat blijft, terwijl juist een klantgerichte, kwalitatief hoogstaande en snelle dienstverlening vereist is. Volgens de KVNR worden deze problemen nog vergroot doordat de digitalisering van het aanvraag- en afgifteproces niet goed verloopt. Letterlijk wordt gesteld dat de nu bestaande operationele problemen bij IVW Den Haag de aantrekkelijkheid van het Nederlandse zeevaartregister in sterke mate verminderen. De KVNR spreekt in haar jaarverslag de verwachting uit dat op zeer korte termijn absolute prioriteit wordt gegeven aan het weer goed op de rails zetten van de dienstverlening door de IVW. Mede naar aanleiding van de onder de maat zijnde kwaliteit van de dienstverlening van de IVW heeft de KVNR samen met zes andere brancheorganisaties een brief aan de minister van V&W gestuurd.

Het is daarom jammer te moeten constateren dat ondanks het advies van de VFT aan de Inspecteur-Generaal om vooral niet over te gaan tot het op afstand plaatsen van het aanvragen, opmaken en afgifte van certificaten dit toch heeft kunnen plaatsvinden. Nu maar hopen op voortschrijdend inzicht van de Inspecteur-Generaal.

 

Overleg op lokaal niveau

Al enige jaren is de ondernemingsraad (OR) zoals we die bij de Scheepvaartinspectie kenden opgegaan in een overkoepelende OR binnen IVW. Hierdoor is er geen regelmatig overleg meer tussen de Hoofdinspecteur TE Zeevaart en de werkvloer. Mede op verzoek van de Hoofdinspecteur TE Zeevaart heeft de VFT het initiatief genomen een communicatiegroep samen te stellen, die dit overleg weer wil herstellen. Om ook het contact van de werkvloer met de OR-IVW  te bevorderen neemt José de Palm, die namens de TE Zeevaart in de OR-IVW is gekozen, deel aan deze communicatiegroep. Daarnaast hebben Marion van Zundert, Menno Krijvenaar en Meindert Vink zich voor deze communicatiegroep beschikbaar gesteld.

Met nadruk wordt gesteld dat hier geen sprake is van een Onderdeelcommissie. Wellicht verdient het aanbeveling ook bij andere Toezichteenheden binnen IVW tot een dergelijke communicatiegroep te komen.

 

Verjongingskuur

Om te voorkomen dat binnen enige tijd een aantal bestuursleden zich per rollator naar de vergaderingen van de VFT moet begeven, is het bestuur van de VFT dringend toe aan een verjongingskuur. Zij, die zich hiertoe geroepen voelen kunnen eerst een jaar of meer als bestuurslid zonder functie in het bestuur meedraaien. U kunt zich aanmelden bij Meindert Vink, Jan Koen van Gorkom of één van de andere bestuursleden. Bij voorbaat dank.