Nieuwsbrief  nummer 35

Mei 2007

 

CAO

De VFT heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO.

Hoewel een CAO voor 4 jaar het risico inhoudt dat de lonen in de marktsector meer kunnen stijgen dan wat nu voor de sector Rijk is vastgelegd, is het totale pakket dusdanig dat de VFT heeft gemeend er toch mee te moeten instemmen. Zoals het er nu naar uitziet zal een meerderheid van de verenigingen in de sector Rijk aangesloten bij de CMHF met het onderhandelaarsakkoord akkoord gaan. De belangrijkste resultaten zijn:

           

            De nominale eindejaarsuitkering 2007 wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari in het salaris verwerkt en bedraagt €. 91,25 per maand.

            De salarissen worden daarnaast verhoogd met 2,3% per 1 januari 2007, met 2% per 1 april 2008 en met 2% per 1 april 2009.

            De procentuele eindejaarsuitkering wordt in vier stappen verhoogd tot een volledige dertiende maand in 2010.             

 

Geen gedwongen ontslagen

In het onderhandelaarsakkoord is tevens vastgelegd dat medewerkers, om van hen te kunnen vragen mee te gaan in meer flexibele veranderingsprocessen, zich wat betreft hun werkgelegenheid bij de overheid veilig moeten kunnen voelen. Deze veiligheid houdt in dat alles in het werk wordt gesteld om mensen van werk naar werk te begeleiden, zodat niet tot (onvrijwillig) ontslag hoeft te worden overgegaan. Gezien de omvang van de sector Rijk en de diversiteit aan functies zijn daartoe volop mogelijkheden.

 

Rechtpositionele bijstand

De VFT is akkoord gegaan met de uitbesteding van de rechtspositionele bijstand van de juridische dienst van de CMHF naar rechtsbijstandverzekeraar DAS. Voor onze leden verandert er vrijwel niets. Nog steeds kunnen zij rechtstreeks dan wel door tussenkomst van het bestuur juridische informatie en/of bijstand op rechtspositioneel gebied krijgen. De verzekeraar zal daartoe een speciale desk voor CMHF-leden openen. Lopende zaken worden per 1 juli 2007 door DAS overgenomen. In plaats van de griffiekosten, welke voor eigen rekening kwamen, zal nu een eigen risico van €. 100,- in rekening worden gebracht. Zowel de griffiekosten als het eigen risico worden over het algemeen bij een gewonnen zaak terugbetaald. Voordeel van de uitbesteding is dat de continuïteit van de rechtsbijstand beter is gewaarborgd en dat de contributie minder dan voorzien hoeft te stijgen.  

 

Reisdeclaraties

Helaas blijkt elke reorganisatie nog geen verbetering. Door het samenvoegen van administratieve diensten in één centrale dienst blijkt bijvoorbeeld dat reisdeclaraties, die voorheen op een min of meer behoorlijke en tijdige manier werden afgewikkeld, nu chaotisch worden verwerkt en uitbetaald.

Door SSO worden stelselmatig reisdeclaraties, waarbij voorschotten dubbel worden doorberekend, zonder overleg met de betrokkene verrekend met salarisuitbetalingen. Er bestaat echter jurisprudentie dat verrekening van reisdeclaraties met salarisuitkeringen niet is toegestaan. Een van onze leden heeft ondertussen deze onjuiste manier van handelen aan de juridische dienst van de CMHF voorgelegd. 

Bij het uitbetalen van voorschotten komt trouwens regelmatig onacceptabele vertraging voor, waarbij het soms zelfs voorkomt dat pas wordt uitbetaald als de dienstreis al heeft plaatsgevonden.

 

Actiefonds

Na akkoord van de algemene ledenvergadering heeft de VFT ingestemd met een verzoek van de sector Rijk om aan het actiefonds een extra bijdrage van €. 7,50 per actief lid te geven. Door de recente acties voor een behoorlijke CAO was er een flink tekort in de kas van het fonds ontstaan.