Nieuwsbrief  nummer 34

April 2007

 

 

CAO

Helaas blijkt, ondanks de vele geslaagde acties van de rijksambtenaren, ook de nieuwe minister van BZK voorlopig niet bereid enig water bij haar wijn te doen. De kas van het actiefonds van de CMHF is door de organisatie van de gezamenlijke acties van de vakbonden akelig leeg geraakt. Omdat de CMHF ook de komende tijd niet langs de kant wil gaan staan heeft ze een beroep op de aangesloten verenigingen gedaan voor extra financiële steun. Het bestuur zal de algemene ledenvergadering vragen in te stemmen met een eenmalige donatie uit de reserve van €. 7,50 per actief lid. 

 

IVW op het goede spoor?

Het onderstaande niet gepubliceerde artikel werd naar de redactie van het personeelsmagazine van IVW “Ctrl” gestuurd.

 

Met verbazing, nee beter gezegd verontrusting, heeft het bestuur van de VFT van de tragedie rond de Randstadrail kennis genomen.

IVW heeft daarbij de mantel der onschuld aangetrokken.

Waar het bestuur van de VFT al bang voor was, is inderdaad gebeurd.

Van achter een bureau al of niet op basis van informatie van derden werd er ten onrechte een operationele goedkeuring verleend.

Hoewel alle betrokkenen, behalve IVW, wisten dat er van alles mankeerde werd er zonder enige inspectie ter plekke op basis van de mooie blauwe ogen van de betrokken ondernemers en bestuurders een goedkeuring afgegeven.

IVW stond er niet bij en keek er niet naar.

Pas toen er ongelukken hadden plaats gevonden heeft IVW de goedkeuring weer ingetrokken.

Is dit de nieuwe werkwijze van IVW?   

 

Doelstelling kabinet

Ook het nieuwe kabinet meent weer fors op de rijksambtenaren te kunnen bezuinigen.

De voorzitters van de gezamenlijke ondernemingsraden bij V&W hebben gemeend daarover ook een duit in de zak te doen. Het blijkt echter dat hun aanbevelingen aan de SG niets anders dan oude wijn in nieuwe zakken is. Kennelijk lag er in een of andere la nog een brief met aanbevelingen van een vorige reorganisatie. Jammer want er lag zo’n uitstekende brief van het PRO (Platform Rijk Ondernemingsraden), gericht aan de kabinetsformateur dhr. Wijffels, waarin een aantal zeer goede aanbevelingen staan, die zo hadden kunnen worden overgenomen. Een gemiste kans! Van de ondernemingsraden bij V&W mag toch minstens verwacht worden dat ze de dossiers kennen en daarnaast enige durf en creativiteit ten toon spreiden?