Nieuwsbrief 33 - januari 2007

___________________________________________________________________________________

 

CAO-onderhandelingen

Het zal u niet ontgaan zijn dat er op het ogenblik acties worden gevoerd tegen de halsstarrige opstelling van de Minister van Binnenlandse Zaken, lees het Kabinet, om tot een reŽle salarisverbetering te komen. Op dit moment van schrijven zet de Minister nog steeds zijn hakken in het zand. Er staat ons dan ook nog hete maand februari te wachten. Uiteraard staat het bestuur van de VFT volledig achter de acties die door de vier bonden, waaronder het CMHF, worden gevoerd.

 

Wensenlijstje MHP aan informateur

De MHP, waarvan de VFT als vereniging aangesloten bij de CMHF deel van uitmaakt, heeft de kabinetsformateur een lijst met wensen gestuurd, die wij u zeker niet willen onthouden. Een pas op de plaats, wat betreft hervormingen, lijkt de MHP noodzakelijk, omdat Nederland min of meer Ďhervormingsmoeí is geworden. De toekomstbestendigheid van het belasting- en pensioenstelsel alsmede de sociale zekerheid zijn nu voldoende gewaarborgd en de tijd is nu aangebroken om vooral te investeren in de toekomst. Dit schrijft de MHP aan kabinetsinformateur Wijffels. In de brief wordt erop gewezen dat ten behoeve van deze investeringsagenda de MHP heeft meegewerkt aan de visies die zijn neergelegd in het middellange termijnadvies van de SER, de Kennisinvesteringsagenda van het Innovatieplatform en het manifest ĎTalent ontwikkelen, talent benuttení van de HBO-raad en de RWI. Vervolgens brengt de MHP de informateur de volgende onderwerpen onder de aandacht.

Vergrijzing: De discussie over de vergrijzing is volgens de MHP veel te eenzijdig gericht op de overheidsfinanciŽn en dan specifiek op de AOW. Bovendien hebben de achtereenvolgende kabinetten reeds een aanvang gemaakt met een vermindering van de rentelasten door terugdringing van de staatsschuld. De MHP pleit ervoor de discussie over de vergrijzing aan de voorkant te beginnen, te weten de toekomstige arbeidsmarkt, om daarmee het draagvlak voor de sociale zekerheid te vergroten in plaats van hoe we op de uitgaven kunnen bezuinigingen. De MHP wil dus de rekening van de vergrijzing niet eenzijdig neerleggen bij bepaalde groepen. Alvorens drastische maatregelen te treffen, moet eerst alles in het werk worden gesteld om, zoals het gesteld, het financiŽle draagvlak te verhogen door een hogere arbeidsparticipatie en een verdere vermindering van de staatsschuld.

Investeringen en scholing: De overheid kan het zich niet permitteren achterover te gaan zitten. Forse investeringen in onderwijs zijn noodzakelijk om de problemen op de (toekomstige) arbeidsmarkt het hoofd te bieden en om innovatie te bevorderen. Het motto moet zijn: scholing, scholing en nog eens scholing.

Levensloopregeling/spaarloonregeling: De MHP pleit ervoor om levensloopregeling en spaarloon onbeperkt naast elkaar te laten voortbestaan. Beperking of afschaffing van een van de regelingen leidt tot geringere keuzes voor werknemers en tot een afnemend vertrouwen om geld te stoppen in langlopende arrangementen.

AOW en pensioen: Investeren door individuen in langlopende arrangementen, zoals pensioen, vergt bestendige regelingen die niet elke vier jaar vanwege politieke ambities, zoals inkomensnivellering, worden gewijzigd. Fiscalisering van de AOW en aftopping van de pensioenopbouw leveren geen bijdrage aan de toekomstige vergrijzing, maar hebben alleen nivellering tot doel. Daarom wijst de MHP dergelijke voornemens met kracht af.

Hypotheekrenteaftrek: De MHP vindt dat ideeŽn om de aftrek van de hypotheekrente te beperken teveel worden ingegeven door inkomenspolitieke overwegingen. Daarom wijst zij dergelijke motieven af. Alleen in samenhang met aanvullende maatregelen, zoals het bevorderen van de toegang tot de woningmarkt, de afschaffing van de overdrachtsbelasting en het eigen woningforfait, terugdringing van de huurtoeslag met gelijktijdige inkomenscompenserende maatregelen, is de afschaffing van de aftrek op een verantwoorde wijze door te voeren.

Ontslagrecht: Met de MHP is te praten over vereenvoudiging van het ontslagstelsel. De vergoeding kan echter niet los worden gezien van de werkelijke motivatie die schuil gaat achter de huidige kantonrechterformule en het kunnen blijven voldoen aan financiŽle verplichtingen.

Kwaliteit van de collectieve sector: De overheid is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de collectieve sector. Daarbij spelen optimale bedrijfsvoering en een adequaat personeels- en beloningsbeleid een belangrijke rol. De MHP vindt herstel van de geloofwaardigheid van de overheid als moderne en betrouwbare werkgever bij alle groepen van overheids- en onderwijswerknemers in het belang van alle Nederlanders.

Nivellering en inkomensbeleid: De MHP vindt dat de koopkracht van de zwakkeren in onze samenleving moet worden beschermd. Dat is wel iets anders dan nivellering. De vakcentrale pleit ervoor om in de komende kabinetsperiode een nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een vlaktaks. Doelstelling daarbij is om de wig te verkleinen. Volgens de MHP kan dit de doorstroom naar hogere functies op de arbeidsmarkt bevorderen (waardoor ruimte aan de onderkant wordt gecreŽerd) en kan het een bijdrage leveren om de loonkosten van Nederlandse werknemers aantrekkelijker te maken ten opzichte van het buitenland.

 

Ontmoetingsdag postactieven

Op 1 december 2006 heeft de ontmoetingsdag voor postactieven middels een geslaagde boottocht plaats gevonden. Hoewel de VFT de organisatie van een lijst van haar postactieve leden had voorzien, misten er toch nog aardig wat leden. Jammer, want het was best een leuke dag. De Inspecteur Generaal heeft ons inmiddels laten weten van deze ontmoetingsdag een jaarlijks terugkerend evenement te willen maken.

 

Contributie 2008

Het bestuur van de VFT is behoorlijk geschrokken van de forse contributieverhoging die de bij de CMHF aangesloten verenigingen over 2007 en naar het zich laat aanzien ook in 2008 moeten gaan betalen. Hoewel het bestuur van de VFT er in is geslaagd een oorspronkelijk voorgestelde nog grotere verhoging van de contributie over 2007 tegen te houden, wordt de op te brengen contributie bij lange niet meer gedekt door de contributie die u over 2007 aan de VFT betaalt. Kortom er gaat aanzienlijk meer geld uit de kas van de VFT dan er in komt. Het bestuur zal er dan ook niet aan kunnen ontkomen op de komende algemene ledenvergadering een forse contributie verhoging voor 2008 voor te stellen. Schrale troost is dat u, als lid van de VFT, nog steeds aanzienlijk minder contributie gaat betalen dan leden van de FNV en CNV.