Nieuwsbrief 31 - september 2006


Dringende oproep

Leden die in 2006 met pensioen, functioneel leeftijdsontslag of flexibel pensioen gaan of al zijn gegaan worden, voor zover zij dat nog niet hebben gedaan, dringend opgeroepen dit te melden bij het secretariaat van de VFT. U betaalt dan voor 2007 ruim de helft minder contributie (€. 54,-). Als het bestuur niet tijdig bij de CMHF meldt dat er in 2006 leden postactief zijn geworden, is zij verplicht voor 2007 het volle pond te betalen. Het bestuur zal dan genoodzaakt zijn die leden ook de volledige contributie voor 2007 in rekening te brengen!

 

Nieuwe CAO

De Sectorraad Rijk van de CMHF, waarin ook de VFT is vertegenwoordigd, heeft besloten voor de nieuwe CAO op een salarisverhoging van 3,75% in te zetten. Daarnaast zal worden ingezet op één extra periodiek voor de salarisschalen in hoofdgroep IV, twee extra periodieken voor de salarisschalen in hoofdgroep V en drie extra periodieken voor de salarisschalen in hoofdgroep VI. Uiteraard is het streven er op gericht de salarisverbeteringen door te laten werken in de indexatie van de postactieven. Op de lijst van wensen staat ook een volledige tegemoetkoming in de kosten van het lidmaatschap van een vakbond. Tevens zal weer worden getracht de grens waarboven geen vergoeding van overwerk wordt gegeven af te schaffen. Tenslotte zal er ook weer worden gewezen op het niet of maar sporadisch nakomen van eerdere afspraken inzake een 40-urige werkweek.

 

Fiscalisering AOW

De SER herhaalt het standpunt uit haar advies van vorig jaar dat de fiscalisering van de AOW nu geleidelijk moet worden ingevoerd.

De MHP, waarin ook de CMHF is vertegenwoordigd, blijft als enige binnen de SER de fiscalisering van de AOW afwijzen. Dit heeft meerdere redenen:

 

het principe van een onvoorwaardelijk basispensioen wordt onderuit gehaald, als mensen een deel van hun AOW weer in de vorm van premie moet terugbetalen, op het moment dat ze met pensioen zijn;

 

de huidige generatie gepensioneerden (en ook de mensen die al een belangrijk deel van hun pensioen hebben opgebouwd), kunnen het ontstane gat als gevolg van de fiscalisering, in het algemeen niet meer repareren (fiscalisering van de AOW leidt uiteindelijk tot een netto-achteruitgang van ruim 10% voor mensen die een aanvullend pensioen van ruim € 10.000 hebben);

 

jongere generaties (met een redelijke opleiding/baan), die eenzelfde netto-pensioen willen bereiken, zullen veel meer premie/geld moeten inleggen voor de oudedagsvoorziening, waardoor de huidige koopkracht ook voor die groepen fors wordt aangetast;

 

niet zozeer de oudedagsvoorziening, maar de ziektekosten en de teruglopende aardgasbaten vormen in financiële zin de grootste problemen in de toekomst. Doordat gepensioneerden in de toekomst gemiddeld een beter pensioen hebben opgebouwd, blijkt uit diverse berekeningen dat de hogere belastingopbrengsten hiervan de hogere uitgaven voor de AOW compenseren. Kortom, de totale oudedagsvoorziening blijft min of meer budgettair neutraal.

 

Ontmoetingsdag postactieven

Hoewel het kort dag is, heeft tot op heden het bestuur niets meer gehoord over een door de IG-IVW toegezegde ontmoetingsdag voor oud-medewerkers van IVW, waaronder oud-medewerkers van de voormalige lucht- en scheepvaartinspecties.

 

Compensatie achteruitgang netto inkomen.

Er wordt nog steeds in de Raad voor Overheidspersoneelsbeleid (ROP) gesteggeld over het toekennen van een compensatie in verband met de door het kabinet erkende sterke inkomensachteruitgang in 2006 voor middelbare en hogere functionarissen bij de Rijksoverheid. Blijven hopen dus maar!

 

Vakbondscontributies en IKAP

In de IKAP-regeling rijkspersoneel zijn in artikel 6, tweede lid, letter h, de vakbondscontributies opgenomen als bestemmingsmogelijkheid waarvoor een belastingvrije vergoeding kan worden toegekend.

Bij Besluit van 22 februari 2002, nr. CPP2001/3047M, heeft de Staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat onder bepaalde voorwaarden uitruil van beloningsbestanddelen mag plaatshebben zonder dat de uit die uitruil voortvloeiende verlaging van het fiscale loon leidt tot een verlaging van het pensioengevend loon.

Met de Centrales van Overheidspersoneel is afgesproken dat bij de keuze voor een belastingvrije vergoeding van vakbondscontributies geen beperking zal gelden met betrekking tot de in te zetten beloningsbestanddelen.

De leden die van deze regeling gebruik willen maken moeten zich daarvoor aanmelden bij hun personeelsafdeling.