Nieuwsbrief 30 - juli 2006


Aparte CAO
Naar aanleiding van de vaststelling van het bestuur van de VFT dat de hogere en middelbare functionarissen bij de onderhandelingen voor een nieuwe CAO altijd als sluitpost op de begroting fungeren en in de wetenschap dat ook de AbvoKabo en het CNV veel leden in deze functies hebben, heeft de VFT het bestuur van de sector Rijk voorgesteld na te gaan in hoeverre de AbvoKabo en het CNV bereid zijn na te denken over een aparte CAO voor middelbare en hogere functionarissen. Na ampel beraad heeft het bestuur van de sector Rijk ons voorstel tijdens de laatste Sectorraad ontraden, daar er bij de AbvoKabo geen belangstelling voor bestaat, maar vooral omdat de CAO-onderhandelaars menen via de huidige manier van overleg met de andere bonden meer te kunnen bereiken. Waarvan akte.
 
Doorwerken na 65ste jaar
Het kabinet heeft het besluit genomen een noodwet uit 1945, waarin wordt geregeld dat ambtenaren bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar automatisch worden ontslagen, in te trekken. Dit besluit moet echter nog wel de hele parlementaire weg doorlopen voor de intrekking van kracht wordt. De intrekking van de wet betekent dat de ambtenaar gewoon in zijn dan huidige functie kan doorwerken. De werknemer hoeft dat dus niet aan te vragen doch hoogstens te melden als hij na zijn 65ste jaar wil doorwerken. Als de werkgever desondanks van zijn werknemer af wil zal hij daarvoor gegronde redenen moeten aanvoeren. Als de ambtenaar na zijn 65ste doorwerkt, gaat hij dus niet met pensioen en zal derhalve extra pensioen opbouwen. Dat kan volgens het ABP-reglement tot de leeftijd van 70 jaar. Vanaf 65 jaar is de werknemer niet meer verzekerd voor de werknemersverzekeringen en betaalt derhalve daarvoor ook geen premie. Er is uiteraard nog discussie onder welke voorwaarden 65-plussers kunnen doorwerken, denk daarbij vooral aan doorbetaling van loon bij ziekte.
 
Compensatie achteruitgang netto inkomen

Na erkenning door het kabinet dat mede door de invoering van het nieuwe ziektekostenverzekeringsstelsel en meer in het bijzonder door het vervallen van een aantal compenserende vergoedingen de (postactieve) middelbare en hogere rijksambtenaren qua netto inkomen er in 2006 fors op achteruit zijn gegaan en de toezegging dat dit geheel of gedeeltelijk zal worden gecompenseerd, is het akelig stil geworden. Er valt helaas alleen te melden dat er in augustus weer over deze kwestie met BZK zal worden overlegd.

 

Ontmoetingsdag

Desgevraagd heeft de Inspecteur Generaal IVW medegedeeld dat voor een bijeenkomst voor oud-medewerkers de voorbereidingen in volle gang zijn. Vooralsnog ziet het er naar uit dat het een gezamenlijke bijeenkomst voor alle diensten wordt. Via oproepen in ondermeer Profiel zal getracht worden zoveel mogelijk oud-medewerkers op te sporen en uit te nodigen. Het ligt in het voornemen deze bijeenkomst eind september of begin oktober te organiseren.

  

Normalisatie ambtelijke rechtspositie

Hoewel oorspronkelijk alleen de CMHF via de Raad voor Overheidspersoneelbeleid (ROP) de minister van BZK negatief wilde adviseren over een zogenaamde normalisering van de ambtelijke rechtspositie, hebben nu ook de AbvoKabo en CNV Publieke Zaak hun zegeningen geteld en alsnog besloten een negatief advies uit te brengen. Aangenomen mag worden dat hiermee deze zaak voorlopig in de ijskast zal verdwijnen.