Nieuwsbrief 29 - April 2006


Netto inkomen

Zoals wellicht bekend heeft de sector Rijk het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO in januari jl. afgewezen, omdat juist ambtenaren en in het bijzonder postactieve ambtenaren er de laatste jaren netto aanzienlijk op zijn achteruit gegaan. Na de invoering van het nieuwe zorgverzekeringsstelsel heeft de MHP/CMHF een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de inkomenseffecten daarvan. Mede naar aanleiding hiervan en een gelijksoortig onderzoek uitgevoerd door de FNV heeft minister de Geus toegezegd de resultaten van deze onderzoeken te toetsen. Als het resultaat van deze toets de negatieve inkomenseffecten bevestigen dan zijn volgens de Geus correcties niet uitgesloten.  

 
Discussie met de Inspecteur Generaal IVW

Aansluitend aan de algemene ledenvergadering op 5 april jl. heeft de Inspecteur Generaal IVW, dhr. de Leeuw, mede naar aanleiding van een recent door de VFT gehouden enquête (zie nieuwsbrief nr. 28) na een inleiding vragen van de aanwezige leden beantwoord.

In zijn inleiding noemde hij het plan van het lid van de Tweede Kamer voor de VVD, dhr. Aptroot, om alle inspectiediensten van de verschillende ministeries in één inspectiedienst samen te voegen niet reëel. Hij gaf wel aan dat zijn streven erop is gericht door samenwerking met andere inspectiediensten de last van het toezicht op het bedrijfsleven te verminderen.

Hij stelde dat de huidige reorganisatie ondanks de kritiek van veel medewerkers en in mindere mate van het bedrijfsleven een gegeven is dat niet zal worden teruggedraaid. De IG is er zelfs van overtuigd dat de organisatie nu sterker en beter is dan voorheen. Hij meende dat de kritiek vooral betrekking heeft op aanloopproblemen in de organisatie. Hij heeft de indruk dat de buitenwacht meer tevreden is dan de eigen medewerkers.

Naar aanleiding van een opmerking uit de vergadering gaf de IG toe dat de reders niet bepaald tevreden zijn over de thans geleverde kwaliteit. De vergadering verwijst daarbij ook naar een in februari jl. in de Tweede Kamer behandelde lijst van afspraken tussen  reders en V&W waarbij zowel het kennisniveau als de administratieve afhandeling er niet bepaald zonder kritiek afkwamen.

Naar aanleiding van een andere opmerking uit de vergadering gaf de IG toe dat recentelijk veel kennis is verloren gegaan door vervroegde uittreding en dat hij daarom alles in het werk zal stellen het verlies hiervan zo spoedig mogelijk te compenseren.

Naar aanleiding van een opmerking uit de vergadering dat het kennelijk door de dienstleiding belangrijker wordt gevonden om quota te halen dan toe te zien op de veiligheid bij de verbouw van passagiersschepen stelde de IG dat het niet zo zal zijn dat de politieke waan van de dag het dienstrooster van IVW gaat bepalen. Hij vindt dat los daarvan de IVW een eigen verantwoordelijkheid heeft.

Naar aanleiding van een opmerking uit de vergadering dat als alle inspecties in de binnenvaart worden uitbesteed de kennis op dat gebied verloren zal gaan, gaf de IG aan dat er naast uiteraard systeemtoezicht ook in weliswaar mindere mate inspecties door de IVW moeten blijven worden uitgevoerd.

Naar aanleiding van een opmerking uit de vergadering dat de medezeggenschap op een veel te grote afstand van de werkvloer komt te staan, merkt de IG op dat dat volgens hem niet het geval zal zijn, omdat bij elk dienstonderdeel een OR-lid kan worden gevonden met wie men kan communiceren.

Tenslotte sprak de IG de verwachting uit dat door digitalisering van de communicatie met het bedrijfsleven en de eigen inspectiediensten en het digitaliseren van de archieven de dienstverlening aanzienlijk zal verbeteren. Hij verwacht dat een en ander in een half jaar kan worden gerealiseerd.     

 

Efficiënter

Onze overheid wordt steeds zwaarder belast met functionarissen die anderen aan het werk zetten of nog erger ervan afhouden. Om zichzelf en elkaar bezig te houden bedenken ze reorganisaties, schrijven ze beleidsnota’s, beleggen ze vergaderingen, bedenken ze onderzoeken, richten ze projectgroepen op en beloven ze dat het allemaal beter en vooral efficiënter zal gaan. Als iemand meent dat desondanks door een reorganisatie bij de overheid er ook maar iets is verbeterd, hoort de redactie van deze nieuwsbrief dat graag.