Nieuwsbrief  nummer 28

Februari 2006

 

Nieuwe CAO

De vertegenwoordigers van de sector Rijk van de CMHF hebben met grote meerderheid, tegen het advies van het sectorbestuur in, het onderhandelaarsakkoord over de nieuwe CAO afgewezen.

Omdat AbvaKabo, CNV Publieke Zaak en Ambtenaren Centrale het onderhandelaarsakkoord wel hebben goedgekeurd, heeft de afwijzing door de CMHF weinig invloed op de uitvoering van dat akkoord en zal het resultaat daarvan op de salarisafrekening van februari met terugwerkende kracht zichtbaar worden.

De CMHF-verenigingen hebben echter toch gemeend door middel van hun afwijzing aan de minister van BZK en dus ook aan het Kabinet het signaal af te geven dat de maat wat betreft de middelbare en hogere ambtenaren vol is. Ook door eerdere pensioenmaatregelen (middelloon) en de afschaffing van de FPU wordt deze groep onevenredig zwaar getroffen. Om nog maar niet eens te spreken over de vooral voor (gepensioneerde) ambtenaren nadelige gevolgen van de nieuwe Zorgverzekeringswet.

Op een bijeenkomst van de sector Rijk van de CMHF in de Jaarbeurs is besloten om toch via prikacties richting BZK de CAO, bij voorkeur in samenwerking met de andere centrales waar onder een groot deel van de leden toch ook grote ontevredenheid heerst, open te breken.

 

Enquête

Naar aanleiding van vele verontrustende signalen van leden met betrekking tot de gevolgen van de nieuwe organisatie van IVW voor de bedrijfsvoering, de kwaliteit van het geleverde product en de arbeidsvreugde heeft het bestuur gemeend een enquête onder de leden werkzaam bij IVW te houden.

Van de leden gaf 45% daadwerkelijk zijn of haar mening over hoe zij de nieuwe organisatie ervaren.

Hieronder de uitslag van deze enquête.

 

 

Beter

Geen verschil

Slechter

Doelmatigheid huidige IVW 

     0%

       20%

80%

Dienstverlening aan bedrijfsleven 

     0%

       32%

68%

Kwaliteit geleverde product

     0%

       36%

64%

Controle op te inspecteren objecten

     8%

       68%

24%

Gezicht IVW naar buiten

    16%

       20%

64%

Nieuwe opzet medezeggenschap

     4%

       24%

72%

 

 

   Meer

Geen verschil

 Minder

Arbeidsvreugde

     8%

       24%

68%

Werkdruk

    68%

       24%

 8%

Motivatie

     8%

       48%

44%

 

Eén lid vond dat deze enquête het V&W Meteoor onderzoek doorkruiste en daarom een invulling van de VFT enquête niet zinvol was.

Eén lid vond dat een invulling pas op zijn vroegst in 2007 zinvol is.

 

Auto van de zaak

In de nieuwe CAO is afgesproken dat wanneer een werknemer voortaan permanent in plaats van dienstreizen met de eigen auto dienstreizen met een auto van de zaak wil gaan ondernemen en hij dat duidelijk ruim van te voren heeft aangegeven, hij aanspraak kan maken op een vergoeding van netto 28 cent per kilometer wanneer de dienst hem geen dienstauto ter beschikking stelt.