Nieuwsbrief  nummer 26

Oktober 2005

 

Zorgverzekeringswet  

Naast de premie die in het kader van de nieuwe Zorgverzekeringswet rechtstreeks aan de zorgverzekeraar moet worden betaald, moet iedereen een inkomensafhankelijke bijdrage betalen die voor werknemers door de werkgevers moet worden ingehouden en vervolgens weer door diezelfde werkgevers moet worden vergoed. Over die vergoeding moet dan echter wel weer belasting worden ingehouden!

Voor FPU-ers moet het ABP ook een inkomensafhankelijke bijdrage inhouden. Zoals het er nu naar uitziet, maar nog niet helemaal zeker is, wordt over het grootste deel, de niet kapitaalgedekte uitkering, 6,5% ingehouden, hetgeen door het ABP weer wordt vergoed en waarover vervolgens weer belasting wordt geheven. Over het kapitaalgedekte deel van de FPU moet dan nog eens 4,4% worden ingehouden, hetgeen niet wordt vergoed. Hoe dat nu precies uitwerkt rondom het maximum bijdrage-inkomen van €. 30.000 is nog onduidelijk. De interim vergoedingsregeling vervalt.

Voor gepensioneerden geldt dat 6,5% op hun AOW wordt ingehouden wat niet wordt vergoed. Daarnaast wordt over hun aanvullend pensioen 4,4% ingehouden wat ook niet wordt vergoed. Uiteraard vechten de bonden in verband hiermee het eenzijdig afschaffen van de ZVR-regeling aan.

Verder is er informatie te vinden op http://www.denieuwezorgverzekering.nl

 
Misverstand

De oprichting van een vakbond voor jongere werknemers is uiteraard één grote grap. Ook jongere werknemers hebben niet de eeuwige jeugd! Natuurlijk is er een pensioensysteem mogelijk waarbij de jongere werknemer percentueel minder premie betaalt dan nu het geval is. Maar als die zelfde werknemer ouder wordt zal hij of zij geleidelijk percentueel veel meer premie moeten gaan betalen dan nu het geval is. Ergo conclusio waar ligt de winst? Dat jongere werknemers meebetalen aan de FPU van 55-plussers is ook grote onzin. Deze FPU wordt volledig gefinancierd uit de nog bestaande reserves in het VUT-fonds en de door betrokkenen zelf opgebrachte FPU-premies. Trouwens van de door de 55-minners opgebrachte FPU-premies gaat geen sou verloren. Deze aanspraken worden volledig overgeboekt naar de aanspraken op ouderdomspensioen. Het is de bedoeling dat het ABP later dit jaar een pensioenoverzicht deel 2 zal versturen waarin de voormalige FPU-aanspraken zullen zijn verwerkt.

 

Nieuwjaarsreceptie

Tijdens een gesprek ter kennismaking met de nieuwe Inspecteur Generaal heeft deze te kennen gegeven weliswaar niets voor een hervatting van het uitnodigen op nieuwjaarsrecepties van oud-medewerkers te voelen, maar dat hij wel genegen is op een andere datum een jaarlijkse bijeenkomst van medewerkers met oud-medewerkers op te zetten. Hij opperde daarbij het idee dit het ene jaar op IVW-niveau en het andere jaar op toezichteenheden-niveau te organiseren.

 

Ondernemingsraden

De Inspecteur Generaal IVW heeft te kennen gegeven niet geporteerd te zijn van ondernemingsraden op het niveau van de toezichteenheden.

Het bestuur van de VFT deelt die mening niet en zou graag willen weten hoe de betrokken medewerkers hierover denken.

 

Privé auto voor dienstreizen

Naast de plv. Secretaris Generaal heeft ook de nieuwe Inspecteur Generaal toegegeven dat in paragraaf 4 van de door de voormalige GOR-IVW goedgekeurde regeling met betrekking tot dienstreizen met een privé auto wat onredelijke eisen zijn opgenomen.

 

Veilig werken

Het bestuur van de VFT heeft tijdens het kenningsmakingsgesprek met de Inspecteur Generaal er op gewezen dat er nog steeds geen behoorlijke risico-inventarisatie van de werkzaamheden van met name de buitendienstmedewerkers van de toezichteenheden voor de scheepvaart bestaat. Een eerder aan de voormalige OR van de Divisie Scheepvaart voorgelegde risico-inventarisatie bleek door de daarvoor ingehuurde Arbo-dienst zo ondeskundig te zijn opgesteld dat deze werd afgewezen.

 

Nieuw pensioenstelsel

Behalve voor diegenen die op 1 januari 2005 55 jaar of ouder waren wordt met ingang van 1 januari 2006 de FPU afgeschaft. Tijdens de Ledenraad van de CMHF heeft de VFT zich met vele andere verenigingen onthouden van stemming over het op hoofdlijnen met de werkgevers bereikte akkoord inzake een door het kabinet opgelegd nieuw pensioenstelsel. De VFT heeft zich van stemming onthouden omdat pas tijdens de vergadering bleek hoe ernstig de financiële gevolgen waren. Wel heeft de VFT erkend dat een ander beter stelsel als antwoord op het dictaat van het kabinet niet goed denkbaar is. In feite betekent het nieuwe stelsel voor diegenen die toch op de leeftijd van 62 jaar met pensioen willen een aanzienlijk verlies aan pensioenaanspraken. Een jaar later met pensioen compenseert dat verlies pas grotendeels. Het kabinet heeft wat dat betreft dus toch volledig haar zin gekregen! De nieuw geïntroduceerde levensloopregeling verandert daar weinig aan. De werknemer spaart daar door eigen inleg vrijwel volledig zelf voor, waarbij fiscale vrijdom nu alleen maar betekent dat bij verlofopname alsnog belasting wordt betaald en dan ook nog eens vrijwel zeker tegen hetzelfde belastingpercentage. Wat dat betreft is spaarloon gunstiger. Spaarloon is in box 1 zowel bij inhouding als bij uitbetaling fiscaal vrijgesteld.