Nieuwsbrief  nr. 25

Augustus 2005

 

Levensloopsparen

Iedere individuele werknemer heeft het recht een deel van het salaris fiscaal aftrekbaar te bestemmen voor een levensloopregeling. Normaal gesproken mag tot een maximum van 12% van het salaris per jaar worden gespaard. In totaal mag niet meer dan 210% van het salaris als saldo op de rekening staan.
50/56-Jarigen mogen per jaar meer sparen maar ook voor hen geldt dat het saldo op de rekening niet meer dan 210% van het salaris mag bedragen.
Op CAO niveau kan worden afgesproken dat een werkgever een bijdrage stort. Vanuit het pensioenakkoord is daar 0,8% voor beschikbaar. Hoe dat verwerkt gaat worden in de verschillende sectoren staat nog niet vast. Daarover moet in de komende maanden nog onderhandeld worden. Het staat de werknemer individueel vrij wel of niet deel te nemen. Doet hij dat niet dan moet de werkgever het werkgeversdeel aan hem uitbetalen, maar is die uitbetaling belastbaar.
Iedere werknemer is vrij zijn eigen levensloopuitvoerder te kiezen. Vanuit het non-profitkarakter, de helderheid van het product en de mogelijkheden om dit te koppelen aan het pensioenoverzicht wordt de regeling van ABP Loyalis aanbevolen. U zult hierover nog nader worden ge´nformeerd.
 

Zorgverzekeringswet  

Naast de premie die in het kader van de nieuwe Zorgverzekeringswet rechtstreeks aan de zorgverzekeraar moet worden betaald, moet iedereen een inkomensafhankelijke bijdrage betalen die voor werknemers door de werkgevers moet worden ingehouden en vervolgens weer door diezelfde werkgevers moet worden vergoed. Over die vergoeding moet dan echter wel weer belasting worden ingehouden!

Voor postactieven moet de uitkeringsinstantie ook een inkomensafhankelijke bijdrage inhouden, maar wordt in de nieuwe wet niet voorzien in een vergoeding.

Als de vakcentrales er niet in slagen voor deze groep een aanvullende regeling met de werkgevers over een te komen zal deze groep er financieel zwaar op achteruitgaan.

Postactieven met FPU krijgen nu bijvoorbeeld nog een vergoeding op basis van het Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel, maar hoe dat na 1 januari 2006 gaat lopen is nog volkomen onduidelijk.

Postactieven die ouderdomspensioen genieten konden nog een beroep doen op de ZVR-regeling, maar als het aan de werkgever ligt vervalt ook deze regeling.

Uiteraard zal het bestuur van de VFT via de door de CMHF te voeren onderhandelingen voor de nieuwe CAO al het mogelijke doen om bovengenoemde regelingen in een of andere vorm te behouden.                   

 

Misverstand

Een aantal leden en vooral niet-leden van de VFT/CMHF denken dat hun aanvulling op de reguliere overgangsregeling FLO ook wel zou zijn verkregen wanneer de VFT/CMHF zich daar niet voor had ingezet. Zij beseffen niet dat wanneer bij de afschaffing van het FLO de CMHF in eerste instantie bij Binnenlandse Zaken niet voor een aanvulling had gepleit er nooit een aanvulling zou zijn geweest.

Dat er daarna door de VFT nog ruim 5 jaar is onderhandeld voordat er voor zo veel mogelijk medewerkers uiteindelijk een aanvaardbare regeling kon worden bereikt, geeft wel aan dat de werkgever niet bepaald stond te trappelen om tot de huidige aanvullingen te besluiten. Zelfs nu nog zijn er beroepschriften bij de rechter onder de hamer.

Wellicht kunnen de gelukkigen die uiteindelijk een aanvulling hebben gekregen de medewerkers die geen lid zijn, maar wel van de inspanningen van de CMHF/VFT hebben geprofiteerd, overtuigen van het nut van het lidmaatschap van de VFT. Uiteraard mogen zij ook andere medewerkers die nog geen lid zijn benaderen..

 

Bestuur

Het bestuur van de VFT bestaat thans in meerderheid uit postactieve leden. Dat is geen goede zaak.

Om het contact met de werkvloer niet te verliezen is het absoluut noodzakelijk dat het bestuur in hoofdzaak uit actieve leden bestaat.

Het bestuur van de VFT doet daarom dan ook een dringend beroep op jongere leden zich aan te melden voor een bestuursfunctie.

 

Nieuwjaarsreceptie

Helaas is het bestuur van de VFT er nog niet in geslaagd de traditie van nieuwjaarsrecepties bij de dienstonderdelen waar ook de postactieven worden uitgenodigd in ere te herstellen.

Uiteindelijk heeft het bestuur niet meer bereikt dan de toezegging van de Inspecteur Generaal IVW dat hij zich nog zal bezinnen op ons voorstel om in ieder geval de oud-medewerkers uit te nodigen voor de IVW-brede nieuwjaarsreceptie.

 

Noodwet

Hoewel het kabinet het doorwerken na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar propageert verzuimt ze nog steeds een noodwet die dat voor ambtenaren onmogelijk maakt op te heffen.

Maar minister de Geus schijnt nu dan toch het licht te hebben gezien, want er gaan geruchten dat in zijn ministerie een epistel circuleert waarin staat dat die noodwet uit de jaren vijftig moet worden opgeheven.