Nieuwsbrief 24 - 2005
Mei 2005 _____________________________________________________________________________________

 

Gesprek met Directeur IVW Divisie Scheepvaart

Naar aanleiding van verontrustende signalen vanaf de werkvloer met betrekking tot het afstoten van taken bij de Divisie Scheepvaart en de daarmee samenhangende veranderingen op het gebied van het toezicht op de Nederlandse koopvaardijvloot heeft het bestuur onlangs met de interim Directeur van de Divisie Scheepvaart van gedachten gewisseld. Daarbij kwam duidelijk naar voren dat het afstoten van de certificerende taken naar de klasse-bureaus niet abrupt zal gebeuren, doch zich over meerdere jaren zal uitstrekken. Inspecties op reeds aangemelde nieuwbouw zullen bijvoorbeeld afnemend tot zeker 2008 blijven plaatsvinden. Naar de mening van de Directeur zullen ook in de toekomst inspecties aan boord blijven plaatsvinden, hoewel deze meer gericht zullen zijn op zaken waar het nog te vaak misgaat. Als voorbeeld daarbij werd aangegeven dat taken zoals het inspecteren van routinematige zaken best aan het bedrijfsleven kunnen worden overgelaten, maar bijvoorbeeld het toezicht op het oefenen met reddingboten, waar helaas veel ongelukken bij gebeuren, wellicht meer aandacht zal krijgen. De Directeur vindt dat de toekomstige Toezichteenheid Zeevaart op een ander vlak moet gaan opereren en een vernieuwende manier van toezicht houden vorm moet gaan geven. Daarbij dient volgens hem niet alleen aandacht aan de technische staat van het schip te worden geschonken, maar ook aan de totale keten van toezicht. In dat kader vindt hij ook dat het opmaken van de certificaten aan de klasse-bureaus moet worden overgelaten. Daar het bestuur niet de indruk heeft dat een en ander ook op de werkvloer goed is overgekomen heeft zij er bij de Directeur op aangedrongen het komende proces van veranderingen continu naar de werkvloer te communiceren.

 

Beschikbaarheid privé auto voor dienstreizen

De Inspecteur Generaal van IVW heeft in overleg met de GOR een regeling opgesteld waarin ondermeer is vastgelegd dat de medewerker die ervoor gekozen heeft zijn privé-auto voor dienstreizen in te zetten verplicht wordt om een opzegtermijn van 3 maanden in acht te nemen. De werknemer dient dat door middel van een schriftelijke verklaring te bevestigen. Daarnaast wordt hij verplicht te allen tijde zelf voor vervangend vervoer te zorgen als de privé-auto, ongeacht de oorzaak, niet beschikbaar is. Verder wordt ook nog bepaald dat alle risico’s en aansprakelijkheden bij het gebruik van de privé-auto ten behoeve van dienstreizen geheel voor eigen rekening zijn. Tenslotte is ook nog vastgelegd dat enige vorm van hulp door de werkgever bij schades, pech of andere mankementen nadrukkelijk is uitgesloten.

Te dol voor woorden dat met een dergelijke regeling door de GOR wordt ingestemd. Duidelijk doorgeschoten regelzucht van een werkgever waar de werknemer het slachtoffer van dreigt te worden. Uiteraard is hier het laatste woord nog niet over gesproken.

  

Algemeen Rijksambtenarenreglement

Het huidige Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) zal binnen afzienbare termijn worden vervangen door een nieuw arbeidsvoorwaardenreglement. Dit zgn. Arbeidsvoorwaardenbesluit Rijkspersoneel (ARP) is een uitvloeisel van de gezamenlijke wens om tot een vereenvoudiging van de veelheid aan thans geldende rechtspositionele regels te komen. Een vertegenwoordiger van het bestuur van de VFT zal als deelnemer aan een klankbordgroep van de CMHF erop toe zien dat de nieuwe regeling geen verslechtering van de huidige voorwaarden gaat inhouden.

 

Tweede Kamer

De Tweede Kamer is woedend op het kabinet omdat het de VUT heeft afgeschaft, maar zelf massa’s oudere ambtenaren met vervroegd pensioen stuurt, zo is in het Algemeen Dagblad te lezen.

CDA, VVD, D66 en PvdA zouden vinden dat het Rijk daarmee het verkeerde voorbeeld geeft.

Die woede komt overigens wel wat laat als men bedenkt dat een jaar geleden de FPU+ regeling al door minister Remkes werd gelanceerd. Zit de Tweede Kamer te slapen of komen er nieuwe verkiezingen aan? In ieder geval hebben de betrokken kamerleden onze nieuwsbrief van juli 2004 niet gelezen, want daar stond al in dat het kabinet de opgebouwde FPU-aanspraken gebruikt om werknemers voor hun 65ste de laan uit te sturen, maar de FPU wil afschaffen om te voorkomen dat werknemers voor hun 65ste de laan uit gaan.