Nieuwsbrief 23 - Maart 2005

 

 

Uitbesteding van certificerende taken

Het bestuur van de VFT heeft naar aanleiding van het antwoord op een brief gericht aan de Inspecteur Generaal met betrekking tot haar zorgen over de gevolgen van de komende uitbesteding van certificerende taken aangegeven niet erg gerust gesteld te zijn door dat antwoord. Het bestuur hoopt op korte termijn hierover met de Directeur Divisie Scheepvaart a.i. van gedachten te kunnen wisselen.

 

Nieuwe stelsel van ziektekostenverzekeringen

Tot onze schrik en verbazing lijkt BZK van plan te zijn om tegelijk met de invoering van een nieuw stelsel van ziektekostenverzekeringen per 1 januari 2006 ook maar de vergoedingen voor ziektekosten in het kader van de “Interim regeling” en de “ZVR-regeling” te schrappen. Nog erger is dat voorlopig alleen onze vertegenwoordiging in het overleg met BZK heeft aangegeven het daar absoluut niet mee eens te zijn. FNV en CNV hebben zich op dit punt helaas nog niet geroerd. In de ledenraad van de CMHF heeft de VFT trouwens aangegeven ook bezwaar te hebben tegen de steeds sterker wordende beperking van de vrije keus wat betreft ziekenhuis, specialist, huisarts, fysiotherapeut e.d.

 

Reorganisatie IVW

Na lezing van het concept “Organisatie en Formatie IVW 2005” stelt het bestuur van de VFT vast dat wat betreft het op afstand plaatsen van de opmaak en afgifte van certificaten er voor een recept van fouten en tijdverspilling is gekozen. Hoewel de toekomstige “Toezicht Beheereenheid” (TBE) in het concept als een snelle, transparante, gebruiksvriendelijke, efficiënte en effectieve organisatie wordt aangeduid, meent de VFT hier toch vraagtekens bij te moeten plaatsen. Zonder te willen beweren dat het huidige certificeringssysteem feilloos werkt, hebben ervaringen uit een nog niet zo grijs verleden aangetoond dat het op afstand opmaken en afgeven van certificaten tot veel vertragingen, onjuistheden en onterechte afgiftes leidde. Bij juist één van de weinige reorganisaties die tot een verbetering van de organisatie leidde werd het systeem van aanvraag tot afgifte van een certificaat via het loket van de inspecterende dienst toegepast. Elk ander systeem geeft communicatie-problemen. Daar helpt geen E-government aan, want ook dan blijft men afhankelijk van de invoer en reproductie van gegevens door mensenhanden. Opvallend is wel dat ook de schrijvers van het concept enige slagen om de arm houden door te stellen dat niet alles door de “Toezicht Beheereenheid” zal kunnen worden behandeld. Mooie kans dus dat de “Toezicht Beheereenheid” vlees noch vis wordt. Misschien een reden voor weer een reorganisatie?     

 

Flexibel pensioen

In tegenstelling tot eerdere berichten lijken CMHF/MHP, FNV en CNV wat betreft de onderhandelingen met de werkgevers inzake een nieuwe pensioenregeling nu toch meer op één lijn te zitten. De nadruk ligt nu toch sterk op verhoging van het te sparen percentage voor het ouderdomspensioen (OP) op 65-jarige leeftijd, waarbij dan de mogelijkheid bestaat om naar eigen keuze eerder of later met pensioen te gaan. Op die manier is het dan toch nog mogelijk om bijvoorbeeld op de leeftijd van 62 jaar met 70% van het salaris met pensioen te gaan. De door het kabinet zo omarmde levensloopregeling lijkt terrein te verliezen.