Nieuwsbrief 22 - Januari 2005


Brief aan Inspecteur Generaal IVW

Het bestuur van de VFT heeft in een brief aan de Inspecteur Generaal van de IVW haar ernstige zorg uitgesproken over de manier waarop, naar het schijnt, het toezicht op de Nederlandse koopvaardijvloot zal gaan plaatsvinden. Het bestuur heeft er in deze brief voor gepleit vooral aandacht te besteden aan het, ter controle van de klassebureaus, daadwerkelijke uitvoeren van toezicht aan boord van de schepen bij zowel nieuwbouw, verbouw en invlaggen als tijdens de vaart. Daarnaast heeft het bestuur erop gewezen dat op deze manier de nodige kennis kan worden behouden.

  

Oudgedienden afgeschreven?

Helaas blijkt de nieuwjaarsreceptie te zijn afgeschaft, althans voor zover het de IVW Divisie Scheepvaart betreft. Voor de algemene nieuwjaarsreceptie van de IVW hebben de oudgedienden geen uitnodiging gekregen. De mogelijkheid voor actieven en postactieven om elkaar weer eens te ontmoeten is daarmee naar de geschiedenis verwezen. De oudgedienden zijn kennelijk afgeschreven. Jammer!

De VFT beijvert zich om deze zeer functionele traditie weer in ere te herstellen.

In ieder geval vanaf deze plaats alsnog een voorspoedig en gezond 2005 voor alle leden en donateurs.

 

SER-advies toekomstig ouderenbeleid

De afgelopen weken is via de media bekend geworden dat de SER eind deze maand een advies zal uitbrengen over het toekomstige ouderenbeleid. Onderdeel daarvan vormt de toekomstige AOW-financiering. Een ruime meerderheid van de SER, waaronder het FNV en de CNV, adviseert de AOW-premie geleidelijk te verlagen en een steeds groter deel te financieren uit de algemene belastingopbrengsten. Op deze manier gaan gepensioneerden steeds een groter deel van de AOW-uitkering zelf financieren.

De MHP, waarbij de VFT via de CMHF is aangesloten, heeft een afwijkend standpunt ingenomen, waarvan de letterlijke tekst als volgt luidt:

"De MHP onderschrijft het uitgangspunt dat de netto-inkomensontwikkeling voor de beroepsbevolking en voor de AOW-gerechtigden zoveel mogelijk met elkaar in de pas blijven lopen, maar is echter van mening dat een verdere fiscalisering van de AOW-premie via een lagere maximum-premie op gespannen voet staat met het uitgangspunt dat de AOW een onvoorwaardelijk basispensioen vormt. Daarnaast is de MHP een absoluut tegenstander van herverdeling van inkomen via een andere wijze van premieheffing. De MHP is van oordeel dat de systemen van premieheffing en van belastingheffing zuiver moeten blijven. Het voorliggende voorstel suggereert wel een fiscale oplossing te zijn maar is in feite premieheffing bij de AOW-gerechtigden. Overigens zijn er volgens de MHP voldoende fiscale instrumenten voor handen om de netto-inkomensontwikkeling voor de beroepsbevolking en voor de AOW-gerechtigden op elkaar af te stemmen. Bovendien zijn de uitgangspunten voor de vergrijzing in dit advies ten opzichte van het SER-advies “Werken aan zekerheid” uit 1997 niet significant gewijzigd. Daarom is er volgens de MHP geen aanleiding om de destijds gekozen beleidslijn nu wezenlijk te veranderen."

Uiteraard zal de VFT deze kwalijke ontwikkeling op de voet volgen en voor zover nodig via de CMHF zijn stem laten horen. Duidelijk is al wel dat de gepensioneerden het niet van het FNV of CNV moeten hebben.

 

Vervroegd pensioen

In de laatste uitgave van Perspectief van de CMHF heeft u uitgebreid kunnen lezen hoe de CMHF denkt een vervroegd pensioen op 62-jarige leeftijd, binnen de door het kabinet gestelde fiscale kaders, alsnog te kunnen realiseren. Duidelijk is dat de door het kabinet zo gewenste levensloopregeling hierbij een struikelblok vormt. Op de komende ledenraad van de CMHF zal de VFT de in Perspectief verwoorde uitgangspunten van het Centraal Bestuur van de CMHF ondersteunen.

 

CAO 2004

Pas in februari zal er door de vakcentrales en het ministerie van BZK verder worden gepraat over een CAO met terugwerkende kracht voor 2004. Belangrijkste punten hierbij een jaarlijks terugkerende hogere eindejaarsuitkering en een verhoging van de bruto kilometervergoeding voor dienstreizen met een privé auto.

 

Algemene ledenvergadering

Woensdag 6 april 2005 zal in de grote vergaderzaal in het gebouw van de Divisie Scheepvaart de algemene ledenvergadering van de VFT plaatsvinden. Aanvang 14.00 uur. Vanaf rond 16.00 uur kan er onder het genot van een drankje en een borrelhapje worden nagepraat.  

 

Herhaalde oproep

Willen alle postactieve leden en donateurs, die voor zover zij dat nog niet hebben gedaan en voor zover dat mogelijk is, een privé e-mailadres opgeven.