Nieuwsbrief  nummer 21
November 2004

 

Maatregelen prepensioen en levensloop versoepeld

Regering en sociale partners hebben 5 november jl. een sociaal akkoord bereikt. Daarin zijn onder meer de volgende nadere afspraken over de fiscale faciliëring van prepensioen en levensloopregeling gemaakt:

- Werknemers die voor 1 januari 2005 ouder dan 55 jaar zijn kunnen van de huidige prepensioenregeling (FPU) gebruik blijven maken

- Werknemers die 40 deelnemingsjaren hebben en 63 jaar zijn, mogen bij het bereiken van die leeftijd een prepensioen krijgen van 70% van het laatstverdiende loon.

- Vanwege niet benutte fiscale ruimte in het verleden kunnen werknemers die geen 40 deelnemingsjaren hebben meer dan 70% ouderdomspensioen opbouwen, waarbij die extra ruimte naar voren kan worden gehaald om twee jaar eerder te stoppen met werken.

- De maximaal te sparen verlofduur via de levensloopregeling wordt drie jaar tegen 70% van het laatste loon. Het jaarlijkse maximale opbouwpercentage blijft 12%. (Werknemers met 40 pensioenjaren die de mogelijkheden volledig benutten kunnen dus straks op 60-jarige leeftijd stoppen met werken tegen 70% van het eindloon.)

- Deelname aan de levensloopregeling is individueel, dus niet verplicht collectief. Een eventuele werkgeversbijdrage moet wel voldoen aan de voorwaarde dat niet-deelnemers deze bijdrage ook kunnen ontvangen, met dien verstande dat in dat geval deze bijdrage fiscaal belastbaar is.

- De uiteindelijke pensioen- en levensloopuitkeringen zullen normaal worden belast, waarbij op de levensloopuitkering een speciale heffingskorting tot maximaal €. 183,- per jaar zal worden toegepast.

Met nadruk moet worden vermeld dat hiermee door het kabinet de kaders zijn vastgelegd, waarbinnen in het overleg tussen werknemers en werkgevers de uiteindelijke afspraken voor levensloop- en (pre)pensioenregelingen kunnen worden gemaakt. Er is dus nog niets beklonken! Het kabinet heeft alleen de maximaal toegestane fiscale ruimte aangegeven. De werkgevers stellen zich bijvoorbeeld tot nu toe op het standpunt dat alleen werknemers ouder dan 58 jaar nog van de huidige FPU-regeling gebruik kunnen blijven maken.

Daarnaast moeten tussen werknemers en werkgevers in de pensioenkamer nog harde noten worden gekraakt met betrekking tot:

- Een eventuele mogelijkheid om, zonder fiscale aftrek van premie en met fiscale bijtelling van het werkgeversdeel, individueel deel te blijven nemen aan de huidige FPU-regeling, met uiteraard inachtname van de fiscale omkeerregel

- De per 1 april 1997 gemaakte afspraken inzake een overgangsregeling bij de vervanging van VUT door FPU voor werknemers die op die datum 35 jaar of ouder waren.

- Eventuele bevriezing van aanspraken op FPU op basis van de reeds betaalde premies.

- Eventuele uitbetaling van reeds opgebouwde aanspraken.

- Eventuele overheveling van reeds opgebouwde aanspraken naar de ouderdomspensioenpot met navenante verhoging van de aanspraken op ouderdomspensioen.

Doordat de huidige FPU-rechten nog nauwelijks kapitaalgedekt zijn is financiering van een en ander juist bij het ABP een groot probleem. Er zullen dus nog moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. In januari zal hierover eerst een discussienota worden gepubliceerd.

Ook zullen in het CAO-overleg nog nieuwe afspraken moeten worden gemaakt met betrekking tot  beroepen met een sterk slijtend karakter of beroepen die boven een bepaalde leeftijd niet meer veilig verantwoord kunnen worden uitgeoefend.

Omdat eerst over de (pre)pensioenregelingen overeenstemming moet worden bereikt, kunnen de definitieve onderhandelingen voor een nieuwe CAO pas op een later tijdstip plaats vinden. In verband daarmee wordt nu op korte termijn naar een tijdelijke CAO met een looptijd tot 1 september 2005 gestreefd.   

Ander nieuws

De problemen bij de Divisie Scheepvaart met betrekking tot dienstreizen met een auto zijn opgelost. De betrokken medewerkers kunnen uit drie opties kiezen:

-         Dienstreizen met een privé auto op basis van de huidige door het kabinet vastgestelde vergoeding.

-         Dienstreizen met een auto van de zaak uitsluitend voor dienstreizen.

-         Dienstreizen met een auto van de zaak die ook privé kan worden gebruikt.

Oproep

Voor zover zij dat nog niet hebben gedaan, worden leden die dit jaar postactief zijn geworden verzocht een privé e-mailadres bij het secretariaat op te geven.