Nieuwsbrief  nummer 20
September 2004

 

Gesprek met de Inspecteur Generaal IVW

Op uitnodiging van de Inspecteur Generaal IVW, dhr. Mertens, heeft een aantal leden van het bestuur van de VFT op 31 augustus jl. in een openhartig gesprek een aantal zaken inzake de reorganisatie van de huidige IVW aan de orde kunnen stellen.

Belangrijk punt daarbij was de constatering dat op de werkvloer er weinig begrip voor de komende reorganisatie bestaat. Vastgesteld werd dat dit in hoofdzaak wordt veroorzaakt door een gebrekkige communicatie richting werkvloer. De IG benadrukte dan ook dat de communicatie naar de medewerkers toe op dit moment een belangrijk aandachtspunt is.

Desgevraagd benadrukte de IG dat de huidige organisatie vooral naar buiten toe wat betreft de herkenbaarheid voor de verschillende bedrijfstakken slecht is. Hij gaf hierbij als voorbeeld de binnenvaartsector die bij de Divisie Scheepvaart onvoldoende tot zijn recht komt en daarnaast ook nog eens over de Divisies Scheepvaart en Vervoer is verdeeld. Hij acht dan ook een opsplitsing in voor het bedrijfsleven herkenbare IVW-onderdelen van groot belang. Hij gaf tevens aan dat er per bedrijfstak één duidelijk aanspreekpunt moet zijn. In verband hiermee acht hij de scheiding tussen certificering en handhaving soms te ver doorgeschoten.

Wat betreft de plannen om de opmaak en afgifte van certificaten centraal te laten plaatsvinden heeft de VFT erop gewezen dat er in het verleden op dat punt bij de Scheepvaartinspectie slechte ervaringen zijn opgedaan. Juist het daarna via één loket afhandelen van aanvraag tot afgifte van certificaten heeft toen mede door de korte verbindingslijnen tot een verbetering geleid. De IG heeft aangegeven dat dit voor hem zeker nog een aandachtspunt zal zijn.

Ook werd aan de orde gesteld dat door het soms ongenuanceerd afvloeien van medewerkers er ernstige gaten in de formatie kunnen ontstaan, die niet één, twee, drie kunnen worden opgevuld. De IG bepleit in dit verband goede afspraken met betrokkenen, waarbij voorop moet staan dat bij een eventueel tijdelijk langer aanblijven, huidige aanspraken op bijvoorbeeld FPU+ niet verloren gaan.

De IG erkende het dreigende verlies aan know-how wegens het bijvoorbeeld op termijn niet meer door eigen experts inspecteren van schepen voor certificering vooral bij nieuwbouw of verbouwingen. Mede daarom pleitte hij voor een doelgericht beleid om medewerkers van de verschillende divisies regelmatig in staat te stellen trainingsstages bij bedrijven te laten lopen, zodat zij op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Hij verwacht daarbij wel enig initiatief van betrokkenen.

Desgevraagd deelde de IG mee dat wegens het op termijn delegeren van inspecties ter certificering van schepen meer aandacht zal moeten worden besteed aan tussentijdse handhavingsinspecties van de Nederlandse Koopvaardijvloot door de eigen dienst. Hij zei dat dit een belangrijk aandachtspunt is.

De VFT heeft er ook haar verontrusting over uitgesproken dat steeds meer managers van dienstonderdelen geen vakgerichte achtergrond hebben. De IG heeft aangegeven dat het zijn bedoeling is als hoofden van de toekomstige IVW-onderdelen (zie Domeinen) zo veel mogelijk Hoofd-Inspecteurs te benoemen die een vakgerichte achtergrond hebben. Hij heeft daarbij toegezegd er in ieder geval naar te streven dat tenminste het hoofd dan wel het plv. hoofd die achtergrond heeft.

Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat de IG bij de aanvang van het gesprek heeft toegezegd lid te worden van de VFT.

 

Dienstreizen per auto

Tijdens het gesprek met de Inspecteur Generaal heeft hij medegedeeld dat met ingang van volgend jaar dienstreizen niet meer met de privé-auto hoeven te worden uitgevoerd. Naar behoefte zullen hiervoor lease-auto’s ter beschikking worden gesteld.

 

Kabinetsbeleid

Hoewel de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dhr. de Geus (CDA), ons anders wil doen geloven is het kabinetsbeleid niet gericht op het langer laten werken van de werknemer. Door de grote mond van de Minister van Financiën, dhr Zalm (VVD), tegen een aantal van zijn buitenlandse collega’s en de daarop volgende dreiging van een overschrijding van de 3%-norm van het tekort op zijn eigen begroting, werd een ingreep op de fiscale aftrekbaarheid van de FPU-premie bedacht. Met andere woorden de werknemer moet bloeden voor de grote mond van de Minister van Financiën. Het is dan ook volkomen terecht dat de drie grote vakcentrales, waaronder onze CMHF/MHP, het behoud van de aftrekbaarheid van de FPU-premie en daarmee het voortbestaan van de FPU als één van de speerpunten van hun beleid hebben gemaakt.       

 

Aanvullende overgangsregeling FLO  

Tot volle tevredenheid van een aantal medewerkers en tot teleurstelling van een beperkt aantal andere medewerkers van de Divisie Scheepvaart zijn op de valreep door de voormalig directeur, dhr. ten Hoopen, een aantal individuele beslissingen inzake een aanvulling op de overgangsregeling FLO genomen. Met medewerking van de VFT hebben ondertussen vier leden bewaar tegen de beslissing aangetekend en hebben zes andere leden, die geen beslissing hebben ontvangen, alsnog een aanvraag ingediend.

 

Oproep aan de kaderleden

De gezamenlijke vakbonden AbvaKabo, CNV Publieke Zaak, AC en  CMHF nodigen de kaderleden uit tot het bijwonen van een gezamenlijke kaderbijeenkomst welke zal plaatsvinden op:

Dinsdag 14 september 2004 van 15.00 tot 17.00 uur in de recreatiezaal van het Ministerie van LNV, Bezuidenhoutseweg 63 te Den Haag.

In deze kaderbijeenkomst willen de vakbonden met u praten over de wijze waarop de leden werkzaam bij de Rijksoverheid steun kunnen geven aan de oproep van de gezamenlijke centrales FNV, CNV en MHP om het Kabinet en de politiek te laten weten dat Nederland beter verdient.

Als bijlage is de uitnodiging toegevoegd, welke als toegangsbewijs dient.

 

Manifestatie

Op 2 oktober zal op het Museumplein in Amsterdam van 12.00 uur tot 14.00 uur door de gezamenlijke vakcentrales FNV, CNV en CMHF/MHP een manifestatie tegen het kabinetsbeleid worden georganiseerd.

De aanwezigheid van zo veel mogelijk VFT-leden is daarbij van groot belang.

Voor een vergoeding van de reiskosten op basis van het tarief openbaar vervoer 2e klas, onder aftrek van een eigen bijdrage van €. 10,-,  kan in een op het Museumplein opgestelde MHP/CMHF tent een declaratieformulier worden opgevraagd, ingevuld en ingeleverd.

Zie ook de website van de CMHF: http://www.cmhf.nl/

 

Domeinen

In plaats van de huidige divisies zullen de volgende domeinen worden gecreëerd:

Domein Koopvaardij, Domein Visserij en Domein Binnenvaart
Domein Waterbeheer
Domein Rail en Domein Tram/Metro
Domein Goederenvervoer over de weg, Domein Taxivervoer en Domein Busvervoer
Domein Luchtvaarttechnische bedrijven, Domein Luchthavens, Domein Luchtruim,

Domein Luchtvaartmaatschappijen en Domein Luchtvaart Operationele Bedrijven