Nieuwsbrief 19 - Juli 2004

 

Voorjaarsoverleg met het kabinet

Naar aanleiding van het mislukken van het voorjaarsoverleg met het kabinet en de dreiging van het kabinet de oorspronkelijke plannen met betrekking tot de FPU en Levensloopregeling onverkort door te zetten is tijdens de onlangs gehouden ledenraad van de CMHF/MHP besloten met FNV en CNV één gezamenlijk front te vormen. Dat wil overigens niet zeggen dat bij alle acties gezamenlijk zal worden opgetrokken, maar wel dat die acties waar mogelijk zullen worden ondersteund. Vooral bij stakingen zal terughoudend worden gereageerd, ook al omdat de CMHF geen stakingskas heeft. Het bestuur van de CMHF roept de aangesloten verenigingen wel op op andere wijze nog voor prinsjesdag in actie te komen. Als voorbeeld geldt een actie van de gezamenlijke politiebonden, dus ook de CMHF-Vereniging van Middelbare en Hogere Politieambtenaren (VMHP), om rond de barbecue ter afsluiting van het parlementaire jaar op het Binnenhof een “Cordon Blue” te leggen. Ook leden van de VFT worden opgeroepen met ideeën voor acties te komen, die uiteraard wel de aandacht dienen te trekken.

 

Vreemd

Minister Brinkhorst stelt een 40-urige werkweek en doorwerken na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar voor. Vreemd als men bedenkt dat dit twee jaar geleden al in de CAO voor de sector Rijk is afgesproken, doch juist de werkgever die afspraken niet wenst na te komen.

 

In tegenspraak

Het kabinet gebruikt de opgebouwde FPU-aanspraken om werknemers voor hun 65ste de laan uit te sturen, maar wil de FPU afschaffen om te voorkomen dat werknemers voor hun 65ste de laan uit gaan.

    

Werken in het weekeinde 

In tegenstelling tot eerdere berichten blijken de vakcentrales van mening te zijn dat een werktijdregeling voor de buitendienstmedewerkers van de Divisie Scheepvaart door de Directeur ter instemming aan de OR dient te worden voorgelegd. 

 

Reorganisatie IVW

Naar aanleiding van vragen gesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft de VFT een brief naar de Inspecteur Generaal van de IVW gestuurd. De gestelde vragen en de uitvoerige beantwoording daarvan door de Inspecteur Generaal zijn ondertussen op het V&W-intranet gepubliceerd. Naar aanleiding van de beantwoording van die vragen zijn weer nieuwe vragen gerezen, welke ondertussen ook weer door de Inspecteur Generaal zijn beantwoord. Op uitnodiging van de Inspecteur Generaal zal het bestuur de discussie over de reorganisatie van de IVW mondeling met hem voortzetten. 

    

Aanvullende overgangsregeling FLO  

Wat betreft een aanvullende overgangsregeling FLO zal, naar aanleiding van een uitspraak van de plv. Secretaris Generaal dat er sprake is van individuele gevallen en derhalve in het DGO geen collectieve regeling  kan worden overeengekomen, het bestuur van de VFT voor elk van haar betrokken leden desgewenst een verzoek om in aanmerking te komen voor een aanvullende regeling opstellen. Een dergelijk verzoek zal vervolgens eerst nog ter toetsing aan de juridische afdeling van het CMHF worden voorgelegd. Gegadigden kunnen zich, bij voorkeur zo spoedig mogelijk, bij de secretaris van de VFT melden.

 

Herhaald verzoek

Voor een juiste afhandeling van de contributies voor 2005 worden de leden die in 2004 met FLO, FPU, FPU+ of pensioen gaan verzocht, voor zover zij dat nog niet hebben gedaan, dit per e-mail te melden bij het secretariaat van de VFT.

 

Bestuur

Helaas zijn de leden werkzaam bij DGG er nog steeds niet in geslaagd iemand uit hun midden als bestuurslid naar voren te schuiven.