Nieuwsbrief 18 - April 2004


Km-vergoeding

Bent u van mening dat u de dienst financiert door het beschikbaar stellen van uw auto voor het uitvoeren van dienstreizen, meldt u dan bij de afdeling P&O van uw dienst voor een tegemoetkoming. In verband met de lange tenen van minister Remkes kunnen wij hierover geen nadere mededelingen doen!

Werken in het weekeinde

De CMHF is van mening dat een door de Directeur van de IVW Divisie Scheepvaart gewenste regeling ten aanzien van het regulier werken in de weekeinden door de Secretaris Generaal aan het DGO (Departementaal Georganiseerd Overleg) moet worden voorgelegd en niet aan de OR van de Divisie Scheepvaart voor instemming kan worden voorgelegd. De OR van de IVW Divisie Scheepvaart is hier ondertussen van op de hoogte gesteld.

Reorganisatie IVW

Naar aanleiding van vragen gesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft de VFT een brief naar de Inspecteur Generaal gestuurd met het verzoek de leden duidelijk te maken wat er mis is aan de huidige organisatie, wat er verbetert door de nieuwe organisatie, hoe de nieuwe organisatie zich verhoudt tot de huidige nationale en internationale wet- en regelgeving, hoe de nieuwe organisatie zich verhoudt tot de politiek gewenste scheiding tussen beleid en uitvoering en hoe kan worden verdedigd dat het zowel het bedrijfsleven als de belastingbetaler meer gaat kosten.

Aanvullende overgangsregeling FLO

Hoewel de VFT een voorstel voor een aanvullende overgangsregeling FLO aan de voorzitter en leden van het DGO had voorgelegd, is een aanzienlijk slechter voorstel, opgesteld door de Directeur van de IVW Divisie Scheepvaart, door de plv. Secretaris Generaal op de agenda van het laatste DGO gezet. De gezamenlijke vakbonden hebben dit voorstel echter niet in behandeling genomen omdat bij aanname van dit voorstel er geen beroepsmogelijkheid meer zou zijn voor diegenen die buiten de boot zouden vallen. Het bestuur van de VFT beraadt zich nu samen met de CMHF over een nieuw te volgen strategie en hoopt de betrokkenen op korte termijn hierover nader te kunnen inlichten.

FPU+

Voor een juiste afhandeling van de contributies voor 2005 worden de leden die in 2004 met FLO, FPU, FPU+ of met pensioen gaan verzocht dit per e-mail te melden bij het secretariaat van de VFT.

Bestuur

Helaas zijn de leden werkzaam bij DGG er nog niet in geslaagd iemand uit hun midden als bestuurslid naar voren te schuiven.