Nieuwsbrief 17 - Februari 2004


FPU+

Na overleg in het DGO (Departementaal Georganiseerd Overleg) tussen de plv. Secretaris Generaal van V&W en de vakbonden blijkt een algemeen geldende afvloeiingsregeling met betrekking tot de door het kabinet opgelegde personeelsinkrimping niet haalbaar. De daarvoor in aanmerking komende ambtenaren wordt derhalve door de werkgever op individuele basis een zgn. FPU+ regeling aangeboden, welke in eerste instantie ongeveer overeenkomt met het minimale pakket dat door de Minister van Binnenlandse Zaken, Remkes, wordt opgedrongen. Uit contacten met een aantal leden is gebleken dat pas na het niet accepteren van een eerste bod veelal een beter bod volgt. Een eerste bod komt over het algemeen neer op ± 75% van het salaris met daarnaast een maximale pensioenopbouw van 2 jaar. Een volgend bod kan tot ± 95% van het salaris oplopen met helaas dezelfde maximale pensioenopbouw. De VFT waarschuwt haar leden daarom niet gelijk op het eerste het beste aanbod in te gaan. Ook is gebleken dat al of niet bewust soms onvolledige informatie door personeelsafdelingen wordt verstrekt. Ons is een geval bekend waarbij een medewerker op basis van onvolledige informatie zijn ontslag had ingediend en dit op advies van de VFT te elfder ure weer heeft ingetrokken. Daarna werd alsnog een aanzienlijk gunstiger afvloeiingsregeling aangeboden.

Km-vergoeding

Naar het zich laat aanzien zal, in navolging van wat bij andere departementen gebeurt, een groot deel van de medewerkers van de IVW Divisie Scheepvaart met ingang van 1 maart a.s. de privé auto niet meer ter beschikking van de dienst voor het uitvoeren van dienstreizen stellen. Wellicht ten overvloede verwijst de VFT in verband hiermee naar de per e-mail ter beschikking gestelde concept brief waarmee de dienstleiding hiervan op de hoogte kan worden gesteld.

Werken in het weekeinde

De Directeur van de IVW Divisie Scheepvaart heeft de betrokken OR verleden jaar ervan op de hoogte gesteld dat naar zijn mening naast het verrichten van werkzaamheden in het kader van een piketdienst, op basis waarvan ondermeer bij calamiteiten of ter assistentie van andere overheidsdiensten ’s nachts en in de weekeinden op afroep werkzaamheden kunnen worden verricht, ook in het vervolg reguliere inspectiewerkzaamheden in het weekeinde zullen moeten worden uitgevoerd. In verband met de uitvoering van Europese regelgeving ten aanzien van tankschepen staat de OR daar niet per se afwijzend tegenover. De OR kon echter tot nu toe geen overeenstemming met de Directeur bereiken over de voorwaarden waaronder deze werkzaamheden zouden moeten worden uitgevoerd. Naar de mening van de voorzitter van de sector Rijk van het CMHF hoort overleg over een dergelijke ingrijpende verandering van de arbeidsvoorwaarden echter in het DGO (Departementaal Georganiseerd Overleg) thuis. Met het verzoek te beoordelen of deze kwestie inderdaad ter behandeling in het DGO thuishoort heeft de VFT, mede op verzoek van de voorzitter van de OR, de tot nu toe gevoerde uitwisseling van standpunten tussen OR en Directeur ter inzage van de voorzitter van de sector Rijk gelegd.

Mr. Pieter van Vollenhove windt er geen doekjes om

In de uitzending van het Buitenhof op 22 februar jl. deed mr. Pieter van Vollenhove in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Raad voor de Transportveiligheid (RvTV) een boekje open over hoe de Tweede Kamer voorkwam dat de transparantie van de technische veiligheid door het Kabinet weer geweld zou worden aangedaan. Hij mag gelukkig nog wel zeggen wat de inspectiediensten helaas vaak niet mogen zeggen. Interessant in dit kader is waarom bij de oprichting van de IVW de voorgenomen Inspectiewet, waarin de onafhankelijkjheid van de Inspecteur Generaal ten opzichte van de Minister werd geregeld, door het Kabinet is afgewezen. L’histoire ce répête? Wat dhr. Mertens als ambtenaar niet kan, kan dhr. van Vollenhove gelukkig wel. Zijn moed is te prijzen.