Nieuwsbrief 16 - December 2003


Maskerade

De reorganisaties blijven over ons heen rollen. Allemaal nieuwe werkelijkheden, nieuwe oplossingen voor oude problemen. Over organisatie wordt nog steeds gedacht als legers van tinnen soldaatjes. Als de opstelling je niet aanstaat haal je eenvoudig een mouw over tafel en begin je opnieuw. Er wordt teveel vanuit verticale commandostructuren gedacht. Daarbij is macht de belangrijkste factor en niet het proces. Er zal daarom in de realisatie van doelstellingen niet veel verbeteren. Nog steeds blijkt dat de primaire processen, die de doelstellingen moeten realiseren, niet in kaart zijn gebracht en dat de mensen in dat proces niet centraal worden gezet. Mede naar aanleiding van een memo gericht aan de medewerkers maakt het bestuur van de VFT zich ernstige zorgen over de voorgenomen reorganisatie van IVW. Zonder enige onderbouwing wordt beweerd dat de nieuwe organisatie efficiënter, meer resultaatgericht, beter aanstuurbaar en extern helder zal zijn. De kretologiemixer is kennelijk weer uitputtend toegepast! Er is wel een nieuwe kreet aan toegevoegd, namelijk domeinen, want dat zou beter aansluiten bij de belevingswereld van burgers en politiek. Hoe verzin je het! Waarom in vredesnaam niet gewoon inspecties, dan weet een ieder waar het over gaat. Ronduit verontrustend is, dat het kennelijk de bedoeling is om het resultaat van de door die domeinen uitgevoerde inspecties, namelijk de certificaatverlening, centraal te laten plaatsvinden. Bij één van de vele voorgaande reorganisaties is dat bij de voormalige Scheepvaartinspectie nu juist afgeschaft, omdat dat een bron van misverstanden, onjuistheden en ergernis bleek te zijn. Triest is dat alvast wordt aangekondigd, dat deze zoveelste reorganisatie een tijdelijke impact kan hebben op kwaliteit, dienstverlening en taakuitvoering van de organisatie. Slechte communicatie is de kern van veel problemen in de IVW-organisatie. Communicatie wordt zelfs één van de primaire processen genoemd. Bij de Divisie Luchtvaart zijn communicatiespecialisten ruim ingezet om dit te verbeteren, maar die lopen nu zelf vast in de departementale angst om te communiceren. Naar de buitenwereld wordt alleen reactief gecommuniceerd. In de mediawereld heeft dat helaas geen enkele waarde. Er is geen strategie richting media en burgers om die vertrouwd te maken met de veiligheidsrisico´s in onze huidige samenleving en welke maatregelen er door overheid en bedrijfsleven genomen worden om deze te beperken. De VFT is bang dat er weer een zeepbel wordt gecreëerd met veel directeuren, die allemaal iets te doen moeten hebben ten faveure van een concentratie van macht in Den Haag. Een staaltje van empire-building zonder weerga. De VFT roept de Inspecteur Generaal dan ook op de primaire processen voorop te zetten en op te houden met deze bestuurlijke maskerade.

Kilometervergoeding

Over de kilometervergoeding voor dienstreizen met de privé auto is door de gezamenlijke vakcentrales geen overeenstemming met BZK bereikt. BZK stelt zich op het standpunt dat de vergoeding €. 0,18 moet worden. Dat is dus nog slechter dan de fiscale maatregel van het Kabinet. BZK wil wel “nadenken” over het ter beschikking stellen van dienstauto’s. Maar dat lukt niet voor 1 januari 2004! Ondertussen wordt door BZK in afwachting van een overgangsregeling gevraagd de privé auto wel ter beschikking van de dienst te blijven stellen. De vakcentrales hebben laten weten dat vanaf 1 januari 2004 de netto vergoeding dan tenminste €. 0,28 moet zijn. BZK gaat daarmee niet akkoord. Volgens gegevens van de ANWB zou de netto vergoeding thans overigens €. 0,34 moeten zijn! Het bestuur van de VFT geeft haar leden dan ook het advies vanaf 1 januari 2004 de privé auto niet meer ter beschikking van de dienst te stellen en het diensthoofd daar vroegtijdig schriftelijk van op de hoogte te stellen.

Aanvullende overgangsregeling FLO

Helaas is het na jarenlange onderhandelingen niet gelukt met de Directeur DS overeenstemming te bereiken over een aanvullende overgangsregeling FLO. Hoewel er wel overeenstemming over de uitgangspunten is bereikt, blijkt de Directeur DS drie medewerkers van de binnendienst van de regeling te willen uitsluiten. Het bestuur van de VFT gaat hiermee niet akkoord en heeft daarom haar laatste voorstel aan het DGO (Departementaal overleg tussen de vakcentrales en het Ministerie van V&W) voorgelegd. Helaas blijkt de voorzitter van het DGO, plv. secretaris generaal Heij, het onderwerp voorlopig, wegens nog lopend intern beraad, niet op de agenda te willen zetten. Wordt vervolgd.

Bezuinigingstaakstelling

Bij de Divisie Luchtvaart lijkt vanuit de IVW-top richting certificatie-ingenieurs een ontmoedigingsbeleid te worden gevoerd. Als een belangrijk deel van deze mensen uit onvrede met de huidige gang van zaken met FPU+ gaat of naar de EASA overstapt, ontstaat acuut een zeer ernstig probleem met betrekking tot de internationale status van de Divisie Luchtvaart in relatie tot het beheren van een twintigtal Europese Type Certificaten. Met name de type-certificaten voor de nog circa 1000 operationele Fokker-vliegtuigen zal dan in buitenlandse handen overgaan. Een ontwikkeling, die niet bevorderlijk is voor de concurrentiepositie van de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen en de Nederlandse vliegtuigindustrie. In plaats van het aanpakken van een vastgelopen tariefstelsel en een veel te grote overhead, welke vaak gepaard gaat met het ontbreken van de meest elementaire kennis van de primaire taken, lijkt het snijden in juist de uitvoerende taken weer de voorkeur te hebben.

FPU+

Het bestuur van de VFT geeft haar leden het advies voorlopig niet in te gaan op aanbiedingen van de werkgever om op basis van de huidige door minister Remkes van BZK gelanceerde FPU+ regeling vervroegd uit te treden. Mocht een aanbod in uw ogen echter toch aantrekkelijk zijn, dan adviseren wij u eerst contact op te nemen met de CAO-onderhandelaar van het CMHF, mr. Jan Hut.

Betrouwbaarheid

Bij de onderhandelingen met BZK over de huidige CAO werd vorig jaar overeengekomen dat het bereiken van de leeftijd van 65 jaar als ontslaggrond uit het ARAR zou worden geschrapt. Helaas blijkt dat minister Remkes zich naar aanleiding van een advies van de Raad van State zich hierop nader wil beraden en dat volgens hem derhalve ambtenaren voorshands nog ontslagen kunnen worden op grond van het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. Over betrouwbaarheid van het Rijk als werkgever gesproken!