Nieuwsbrief 13 - Juli 2003


Onderhandelaarsakkoord Pensioenen

Op 4 juli jl. hebben de sociale partners bij overheid en onderwijs, waaronder de CMHF, overeenstemming bereikt over een modernisering, lees verslechtering, van de pensioenregeling van het ABP-pensioenfonds.

In het kort komt het er op neer dat:

Op 30 september wordt het onderhandelaarsakkoord in een Ledenraad van het CMHF aan de aangesloten verenigingen ter goed- of afkeuring voorgelegd. Het bestuur van de VFT zal zich op korte termijn beraden op welke manier de leden betrokken kunnen worden bij een standpuntbepaling.

FPU

Zoals reeds eerder gemeld heeft onze werkgever, op indicatie van het kabinet Balkenende, ook de aanval geopend op de FPU-regeling. Het voornemen van het huidige kabinet is de premie die voor de FPU wordt ingehouden niet langer aftrekbaar voor de inkomstenbelasting te maken. Gelukkig houden de vakcentrales “voorlopig” de poot nog stijf. (In de wandelgangen wordt overigens wel over de betrouwbaarheid van het Rijk als werkgever gesproken!)

Brief aan Minister V&W

In december 2002 werd de Minister van V&W in een brief gewezen op de nadelen van het steeds meer afstoten van overheidstaken naar het bedrijfsleven. Op de algemene ledenvergadering in april jl. werd door het bestuur medegedeeld dat er nog geen antwoord op deze brief werd ontvangen. Inmiddels is dat wel het geval. Namens de Minister werd ons medegedeeld dat onze punten van zorg de volle aandacht krijgen. Op onze stelling, dat een goede controle van de constructieve veiligheid door middel van Port State Control op tankschepen in vol bedrijf nauwelijks mogelijk is, werd echter geen specifiek antwoord verkregen.

Brief aan SG

In een brief aan de SG van het ministerie van V&W heeft het bestuur van de VFT haar bezorgdheid uitgesproken over de onduidelijkheid wat betreft het invullen van de door het huidige en vorige kabinetten gewenste personeelsreductie. Vooral de onduidelijkheid met betrekking tot het afstoten van taken en de consequenties daarvan voor de veiligheid van de transportsector werden in deze brief aan de orde gesteld. Een kopie van deze brief werd naar de fracties in de Tweede Kamer gestuurd. Het bestuur ziet met belangstelling uit naar de reactie van de SG.