Huishoudelijk Reglement


Artikel 1 - Naleving
Artikel 2 - Bestuursvergaderingen
Artikel 3 - Bestuursfuncties en taken
Artikel 4 - Bestuursverkiezingen
Artikel 5 - Stemmen
Artikel 6 - Reis- en verblijfkosten
Artikel 7 - Donateurs
Artikel 8 - Contributie
Artikel 9 - Jaarlijkse ledenvergadering


Artikel 1 - Naleving

De leden van de Vereniging verbinden zich de statuten en het huishoudelijk reglement na te leven. Ieder lid ontvangt een exemplaar van de "Statuten en Huishoudelijk Reglement".

Artikel 2 - Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert wanneer de voorzitter of tenminste twee bestuursleden dit nodig achten. Het bestuur neemt geen besluiten dan bij de aanwezigheid van tenminste de helft van het aantal bestuursleden.

De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Alle aanwezige bestuursleden zijn verplicht een stem uit te brengen. In geval de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 3 - Bestuursfuncties en taken

Indien de voorzitter verhinderd is de leden- dan wel de bestuursvergadering te leiden, wordt hij vervangen door de vice-voorzitter. Is ook deze verhinderd, dan wijzen de overige bestuursleden uit hun midden een voorzitter aan voor de duur van de vergadering. De secretaris houdt de notulen van de vergadering bij. Hij draagt zorg voor het archief en brengt het jaarverslag uit. De penningmeester beheert de geldmiddelen in overleg met de overige bestuursleden en brengt jaarlijks het financieel verslag uit.

Artikel 4 - Bestuursverkiezingen

Jaarlijks treden een of meer bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.

Bij een vacature in het bestuur dan wel bij het periodiek aftreden kunnen kandidaten worden voorgedragen door het bestuur en door de leden. Kandidaatstelling dient schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend, waarbij uit een verklaring dient te blijken dat de kandidaat bereid is een bestuursfunctie te aanvaarden.

Indien tijdig ingediend worden de namen van de kandidaten voor de aanvang van de ledenvergadering schriftelijk aan alle leden bekend gemaakt.

Artikel 5 - Stemmen

  1. Ieder lid kan een ander lid dat de ledenvergadering zal bezoeken machtigen namens hem te stemmen. Met inachtneming van het bepaalde in het vijfde lid van artikel 13 van de statuten dient een zodanige machtiging schriftelijk te worden verleend en voor de aanvang van de ledenvergadering aan het bestuur te worden overlegd.
  2. Ieder lid kan ten aanzien van bestuursverkiezingen zijn stem schriftelijk uitbrengen op een der ingevolge van artikel 4 van dit huishoudelijk reglement bekend gestelde kandidaten. Het betrokken lid dient daartoe voor de aanvang van de ledenvergadering een schriftelijk verzoek in bij het bestuur. De naam van de kandidaat waarop het lid zijn stem uitbrengt wordt in een gesloten couvert bijgevoegd. Voor de aanvang van de bestuursverkiezing worden de gesloten couverts van de leden die schriftelijk hun stem hebben uitgebracht overhandigd aan de leden die met het tellen van de uitgebrachte stemmen zijn belast.

Artikel 6 - Reis- en verblijfkosten

Reis- en verblijfkosten van bestuursleden voor het bijwonen van vergaderingen worden door de kas gedragen.

Artikel 7 - Donateurs

Donateurs zijn personen die de door de ledenvergadering vastgestelde minimum jaarlijkse bijdrage hebben voldaan. Zij hebben het recht om elke ledenvergadering bij te wonen.

Artikel 8 - Contributie

De contributie voor het komende verenigingsjaar wordt door de ledenvergadering vastgesteld. Zij moet uiterlijk voor de aanvang van het verenigingsjaar zijn voldaan.

Artikel 9 - Jaarlijkse ledenvergadering

De ledenvergadering bepaalt wanneer de volgende jaarlijkse ledenvergadering zal worden gehouden.